?ng d?ng Finhay có an toàn? Nên ??u t? hay không?

?ng d?ng Finhay có an toàn? Nên ??u t? hay không?

Trên th? tr??ng hi?n nay có m?t ?ng d?ng ??u t? ???c nhi?u ng??i n?i ti?ng qu?ng bá ?ó chính là Finhay. V?y ?ng d?ng Finhay có an toàn? Nên ??u t? hay không? M?i các b?n cùng xem bài vi?t phân tích c?a chúng tôi bên d??i.

Finhay là m?t ?ng ??u cho nh?ng ai mu?n ??u t? nh?ng có s? v?n ít và ch?a có kinh nghi?m. Vi?c ?ng d?ng ???c nhi?u KOL qu?ng cáo có an toàn hay không? M?i b?n cùng tìm hi?u bài vi?t bên d??i c?a nhà cái Casino VN138 nhé.

?ng d?ng Finhay là gì?

?ng d?ng Finhay là gì?
?ng d?ng Finhay là gì?

Finhay ???c gi?i thi?u là m?t kênh ??u t? tài chính cho nh?ng ai có s? v?n nh? nh?ng không ??u t? sinh l?i nh? th? nào. ?ng d?ng này ???c thành l?p vào n?m 2017 và ???c qu?n lý tr?c ti?p b?i Công ty c? ph?n qu?n lý qu? Thiên Vi?t. Trong su?t th?i gian ho?t ??ng, Finhay thu hút r?t nhi?u qu? ??u t? rót v?n vào nh? Qu? Insignia Ventures Partners – qu? ??u t? m?o hi?m l?n nh?t ?ông Nam Á.

??i t??ng khách hàng mà ?ng d?ng Finhay ?ang h??ng ??n có ?? tu?i t? 18 tr? lên, quan tâm ??n l?nh v?c ??u t? nh?ng v?i s? v?n ít. Không phân bi?t ngành ngh? hay trình ??. B?i vì ng??i dùng có th? ??u t? ch? v?i 50.000?. 

B?n có th? m?t s? app ch?i ch?ng khoán t?i ?ây: https://casinovn138.com/app-chung-khoan-ao/.

Finhay ho?t ??ng nh? th? nào?

Finhay ho?t ??ng nh? th? nào?
Finhay ho?t ??ng nh? th? nào?

Hi?u m?t cách ??n gi?n, ?ng d?ng Finhay ?óng vai trò nh? m?t trung gian tài chính, có ??i ng? chuyên gia có kinh nghi?m ??u t? nhi?u n?m. H? s? dùng ti?n c?a b?n và nh?ng nhà ??u t? khác ?? ??u t? vào các qu? ??i chúng. 

Công ty qu?n lý qu? s? dùng qu? ?? ??u t? vào các danh m?c ??u t? ???c ?ánh giá có hi?u qu? cao. K?t qu? ??u t? mang l?i l?i nhu?n s? ???c chia cho nh?ng nhà ??u t? ban ??u. Ng??i dùng s? xem xét, phân tích các báo cáo mà Finhay t?ng h?p v? nh?ng qu? ??i chúng trên th? tr??ng và danh m?c ??u t? c?a nó. Sau ?ó ra quy?t ??nh l?a ch?n ??u t?.

S? th?t v? ?ng d?ng Finhay l?a ??o ng??i dùng

S? th?t v? ?ng d?ng Finhay l?a ??o ng??i dùng
S? th?t v? ?ng d?ng Finhay l?a ??o ng??i dùng

?ng d?ng Finhay ???c nhi?u ng??i n?i ti?ng PR nh?ng b?n l?i nghe phong phanh là ?ng d?ng này l?a ??o ng??i dùng. V?y chúng ta nên tìm hi?u nguyên nhân ? ?ây là gì? ?ng d?ng Finhay ???c khá nhi?u chuyên gia ?ánh giá là có ?? uy tín cao trên th? tr??ng ??u t? tài chính v?i s? v?n ??u t? ch? 50.000 VN?. Finhay là ?ng d?ng ?ã ??ng ký v?i ?y ban ch?ng khoán N??c.

V?y thông tin ?ng d?ng Finhay l?a ??o là do ?âu? ?ó có th? là nguyên nhân do ng??i ??u t? ch?a tìm hi?u k? v? d?ch v?, s?n ph?m và cách th?c ho?t ??ng c?a ?ng d?ng. C? ba?n là khi chuyê?n tiê?n va?o ta?i khoa?n ma? nhâ?p không ?u?ng nô?i dung thi? tiê?n se? không va?o ????c ta?i khoa?n ?âu. Mô?t lô?i c? ba?n kha?c n??a la? không tham kha?o biê?u phi? na?p tiê?n, ru?t tiê?n,… ?ê?n khi ru?t ra co? phi? thi? có ng??i l?i nói r?ng Finhay l??a ?a?o.

?ng d?ng Finhay có an toàn không?

?ng d?ng Finhay có an toàn không?
?ng d?ng Finhay có an toàn không?

?ng d?ng Finhay ?ã t?n t?i trên th? tr??ng ??n nay g?n 5 n?m và s? l??ng thành viên tham gia ??u t? trên ?ng d?ng này c?ng ngày m?t t?ng lên. Theo chúng tôi tìm hi?u thì Finhay ?ã có Gi?y phép ??ng ký kinh doanh, th?c hi?n ki?m toán hai l?n m?i n?m b?i công ty ki?m toán l?n nh?t th? gi?i Ernst & Young. Công ty C? ph?n qu?n lý qu? Liên Vi?t tr?c ti?p qu?n lý danh m?c ??u t?. 

Bên c?nh ?ó, v? k? thu?t công ngh? và kh? n?ng b?o m?t thông tin khách hàng ???c th?c hi?n tr?c ti?p b?i CMC – T?p ?oàn công ngh? vi?n thông l?n th? hai Vi?t Nam. Do ?ó, nhà ??u t? có th? ?ánh giá r?ng ?ng d?ng Finhay có an toàn hay không r?i nhé.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? sàn ch?ng khoán Hose qua bài vi?t: Sàn HOSE là gì? Nh?ng thông tin nhà ??u t? c?n bi?t

Có nên ??u t? vào Finhay không?

Có nên ??u t? vào Finhay không?
Có nên ??u t? vào Finhay không?

B?n có th? tìm hi?u v? các kho?n vay Margin qua bài vi?t: Vay Margin là gì? Khi nào ph?i tr?i kho?n vay Margin?

Có nên ??u t? vào Finhay không? Ch?c câu tr? l?i s? thu?c vào t?ng kh?u v? ??u t? c?a m?i ng??i. ?ng d?ng Finhay phù h?p v?i nh?ng khách hàng có s? v?n ít và mu?n sinh l?i t? s? ti?n mà mình ?ang s? h?u. Còn nh?ng nhà ??u t? có s? v?n nhi?u có th? ch?n các kênh ??u t? khác nhau ch?ng khoán ch?ng h?n ho?c c?ng có th? tham gia v?i Finhay.

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a giúp b?n gi?i ?áp câu h?i “?ng d?ng Finhay có an toàn? Nên ??u t? hay không?” Hy v?ng bài vi?t mà chúng tôi v?a trình bày ?ã mang l?i câu tr? l?i th?a ?áng cho b?n. N?u có b?t k? th?c m?c nào, b?n có th? vui lòng Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!