Soul Land: ??u La ??i L?c H5 m?i nh?t

Soul Land: ??u La ??i L?c H5 m?i nh?t

M?t trong nh?ng t?a game ki?m hi?p nh?p vai ???c gi?i tr? yêu thích hi?n ph?i k? ??n ??u La ??i L?c H5. ?ây là t?a game ???c xây d?ng d?a theo ti?u thuy?t c?a ???ng Gia Tam Thi?u.

N?u b?n là ng??i ?ang tìm hi?u v? t?a game này thì bài vi?t d??i ?ây s? cung c?p cho b?n nh?ng thông m?i nh?t v? ??u La ??i L?c H5. M?i b?n cùng nhà cái Casino VN138 theo dõi bài vi?t bên d??i nhé.

T?ng quan v? Soul Land: ??u La ??i L?c H5

  • Th? lo?i game: Ki?m hi?p, hành ??ng và nh?p vai 
  • ?? ho?: 3D
  • Ch? ??: Online
  • ?? tu?i: 13+
  • Nhà phát hành: Funtap
  • N?n t?ng: Android và iOS
  • Ngày ra m?t: 18/09/2020
  • Giá game: Mi?n phí

C?t truy?n c?a game ??u La ??i L?c H5

C?t truy?n c?a game ??u La ??i L?c H5
C?t truy?n c?a game ??u La ??i L?c H5

Khi tham gia game ??u La ??i L?c H5, b?n s? ???c hóa thân vào m?t nhân v?t là ???ng Tam. ?ây là nhân v?t chính xuyên su?t c?t truy?n, là cu?c hành trình c?a ???ng Tâm trong m?t th? gi?i ?o chi?n ??u v?i nh?ng yêu quái.

Sau khi b??c vào th? gi?i ?o ?ó, ???ng Tam b?t ??u tu luy?n th?n h?n, ?? tr? thành ng??i có s?c m?nh nh?t di?t tr? nh?ng phe ph?n di?n trong d? gi?i. Nh?ng nhân v?t ph? khác cùng ??ng hành v?i ???ng Tam trên con ???ng này ?ó chính là Ti?u V? – M?t con th? yêu. 

B?n có th? tham kh?o thêm: B?n ?? Genshin Impact ti?ng Vi?t h?u ích cho tân th?

Cách ch?i game ??u La ??i L?c H5

V??t ?i

V??t ?i
V??t ?i

Không gi?ng nh? nh?ng t?a game ki?m hi?p khác, khi tham gia ??u La ??i L?c H5 b?n s? ???c ??t vào các câu chuy?n, m?i câu chuy?n ???c chia thành nhi?u ch??ng và m?i ch??ng ???c chia thành nhi?u ?i khác nhau. ?? v??t qua ?i, ng??i ch?i c?n chi?n ??u v?i nh?ng yêu quái và chi?n th?ng s? nh?n ???c các ph?n th??ng.

Thu?c tính ??u h?n

Thu?c tính ??u h?n
Thu?c tính ??u h?n

Tr?n ??u h?n ???c xem nh? m?t ?i, t?i ?ây vi?c ch?n b?n ??ng hành r?t quan tr?ng, ph?i bi?t h? tr? ??ng ??i v?i nhau m?i giành ???c t? l? th?ng cao nh?t. Cách ch?n nhân v?t có ??u h?n nh? th? nào s? quy?t ??nh b?n có v??t ?i hay không. Sau khi tr?i qua vài cu?c chi?n ??u ch?c ch?n b?n s? hi?u ???c các thu?c tính c?a ??u h?n và tham gia d? dàng h?n.

B?n có th? tham kh?o thêm: T?ng h?p Code Yuri H5 m?i nh?t n?m 2022 – Cách nh?p

T?i game Soul Land: ??u La ??i L?c H5

?? t?i game Soul Land: ??u La ??i L?c H5 trên PC b?n có th? s? d?ng trình gi? l?p Android nh? NoxPlayer hay BlueStack ?? ch?i b?n ti?ng Vi?t c?a t?a game này. M?i b?n tham kh?o các link t?i game bên d??i nhé:

Trên ?ây là bài vi?t v? t?ng quan v? game Soul Land: ??u La ??i L?c H5 m?i nh?t n?m 2022. Chuyên m?c Sòng bài c?a nhà cái Casino VN138 chúc b?n t?i game thành công và tr?i nghi?m vui v? nhé.

??ng ký ngay Casino VN138 hôm nay ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng b?n nhé. Chúng tôi là nhà cái cá c??c hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n, xem thêm v? Casino VN138 t?i ph?n Gi?i thi?u.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!