5 D?u hi?u nh?n bi?t nhà cái ?ang l?a ??o ng??i ch?i

D?u hi?u nh?n bi?t nhà cái ?ang l?a ??o ng??i ch?i

Trên th? tr??ng cá c??c tr?c tuy?n t?i Vi?t Nam có r?t nhi?u nhà cái khác nhau, tuy nhiên không ph?i ??n v? nào c?ng th?t s? uy tín. Bài vi?t hôm nay chúng tôi s? ch? ra cho b?n 5 d?u hi?u nh?n bi?t nhà cái ?ang l?a ??o ng??i ch?i.

Các ho?t ??ng cá c??c online di?n ra trên môi tr??ng internet nên ng??i ch?i khó có th? phát hi?n ???c ch? thua h?t ti?n m?i v? l?. Hãy cùng chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 xem 5 d?u hi?u nh?n bi?t nhà cái gian l?n d??i ?ây ?? ?? phòng anh em nhé.

N?p ti?n vào tài kho?n b?ng th? cào ?i?n tho?i

N?p ti?n vào tài kho?n b?ng th? cào ?i?n tho?i
N?p ti?n vào tài kho?n b?ng th? cào ?i?n tho?i

D?u hi?u ??u tiên mà chúng tôi khuyên b?n nên tránh xa ?ó chính là nhà cái yêu c?u n?p ti?n b?ng th? cào ?i?n tho?i. Vì nh?ng nhà cái uy tín và l?n trên th? tr??ng hi?n nay ??u giao d?ch qua tài kho?n ngân hàng l?n nh? ACB, Techcombank, Vietcombank,…

Khi b?n chuy?n vào tài kho?n cá c??c 1.000.000 VN? thì m?c ??nh trong tài kho?n s? có 1.000.000 VN?. Nh?ng khi b?n n?p ti?n b?ng th? cào ?i?n thì s? có ti?n chi?t kh?u cho nhà m?ng, ng??i bán card, d?n giá tr? th?t c?a s? ti?n s? không ??n 1.000.000 VN?. M?t ?i?u n?a n?p ti?n theo cách này ?? b?o m?t không cao và xem thi?u ?i s? chuyên nghi?p.

Dùng s? ?i?n tho?i di ??ng ?? h? tr? ng??i ch?i

Dùng s? ?i?n tho?i di ??ng ?? h? tr? ng??i ch?i
Dùng s? ?i?n tho?i di ??ng ?? h? tr? ng??i ch?i

Ph?n l?n chúng ta hi?n nay ??u s? d?ng s? ?i?n tho?i di ??ng, ch? m?t s? ít doanh nghi?p uy tín và h?p pháp m?i ??ng ký s? d?ng s? ?i?n tho?i bàn. Chính vì v?y nh?ng nhà cái uy tín trên th? tr??ng hi?n nay ??u ???c ??t tr? s? t?i n??c ngoài và làm vi?c t?i Vi?t Nam thông qua các s? ?i?n tho?i bàn ?? liên h? và t? v?n cho khách hàng và ng??i ch?i.

B?n hãy c?n th?n v?i nh?ng nhà cái nào có nhân viên s? d?ng s? ?i?n tho?i di ??ng cá nhân ?? t? v?n cho ng??i ch?i nhé. 

Không h? tr? khách hàng chu ?áo ho?c không h? tr?

Không h? tr? khách hàng chu ?áo ho?c không h? tr?
Không h? tr? khách hàng chu ?áo ho?c không h? tr?

Ng??i ch?i nên bi?t m?t ?i?u r?ng nh?ng nhà cái l?a ??o m?c ?ích cu?i cùng ch? mu?n g?t ti?n c?a b?n càng nhanh càng t?t mà thôi. Nh?ng nhà cái này th??ng không m?y chú tr?ng vào ??i ng? nhân viên ch?m sóc khách hàng. 

Khi ng??i ch?i g?p ph?i nh?ng v?n ?? r?c r?i c?n ???c gi?i quy?t thì h? th??ng l?n tránh và ?? l?i trách nhi?m thu?c v? ng??i ch?i. Ho?c th?m chí cho s? ?i?n tho?i nh?ng khi b?n g?i ??n thì không ai b?t máy và tr? l?i. ?ây c?ng chính là d?u hi?u nhà cái gian l?n th? ba mà chúng tôi mu?n ch? cho b?n.

Có th? b?n ch?a bi?t: Top 5 Nhà cái game xóc ??a ??i th??ng uy tín nh?t hi?n nay

Ti?n mi?n khác “.com”

Ti?n mi?n khác “.com”
Ti?n mi?n khác “.com

Tr??c khi ??ng ký thành viên nhà cái nào ?ó thì b?n xem tên mi?n c?a trang web ?ó ph?i là “.com” hay không nhé. Vì ?ây là tên mi?n qu?c t? ???c các nhà cái uy tín s? d?ng ? h?u h?t các th? tr??ng. H?u nh? ph?n l?n các nhà cái uy tín mà chúng tôi bi?t ???c thì tên mi?n không có các ?uôi nh? “.net”, “.org”, “.vn”,…

Có nh?ng khuy?n mãi siêu kh?ng

Có nh?ng khuy?n mãi siêu kh?ng
Có nh?ng khuy?n mãi siêu kh?ng

D?u hi?u cu?i cùng ?? nh?n bi?t nhà cái l?a ??o ng??i ch?i ?ó chính là ??a ra nh?ng khuy?n mãi h?p d?n thu?c d?ng siêu kh?ng nh?m khuy?n khích ng??i ch?i tham gia và n?p ti?n vào. B?t c? nhà cái nào có ??a nh?ng khuy?n mãi b?t th??ng nh? v?y b?n c?ng nên t? ??t câu h?i nhé. Ph?n l?n là mi?ng m?i ?? d? ng??i ch?i.

Anh em có th? tham kh?o thêm: Nguyên nhân ch?i tài x?u toàn thua là gì? 

Trên ?ây là 5 D?u hi?u nh?n bi?t nhà cái ?ang l?a ??o ng??i ch?i mà chúng tôi mu?n g?i ??n b?n. N?u b?n mu?n ??ng ký tham gia nhà cái uy tín và ch?t l??ng trên th? tr??ng hi?n nay hãy ??n v?i Casino VN138 nhé. 

V?i chính sách b?o m?t thông tin an toàn, mi?n trách nhi?m rõ ràng, anh em có th? an tâm khi ??ng ký tham gia các trò ch?i cá c??c t?i Casino VN138. Chúc anh em may m?n!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!