Dapp là gì? Khái ni?m, vai trò và phân lo?i Dapp

Dapp là gì? Khái ni?m, vai trò và phân lo?i Dapp

V?i s? phát tri?n và ??i m?i liên t?c c?a công ngh? Blockchain ?ã thúc ??y s? ra ??i c?a ph?n m?m mã ngu?n là Dapp. V?y Dapp là gì?

?? tìm hi?u thêm v? Dapp và các thông tin quan tr?ng có liên quan. M?i các b?n cùng tham kh?o bài vi?t d??i ?ây cùng nhà cái Casinovn138.com nhé! 

Dapp là gì?

Dapp là t? vi?t t?t c?a c?m t? Decentralized Application, có ngh?a là ?ng d?ng phi t?p trung. Dapp là m?t mô hình ???c sinh ra d?a trên công ngh? Blockchain và các h?p ??ng thông minh.

M?t ?ng d?ng Dapp s? có ch?a ??y ?? các tiêu chí sau ?ây:

 • Ti?n th??ng: ?ng d?ng có ti?n ?i?n t? / tài s?n k? thu?t s? ?? t? cung c?p nhiên li?u.
 • Mã ngu?n m?: Mã ngu?n c?a ?ng d?ng có s?n cho t?t c? m?i ng??i.
 • Thu?t toán: T?o mã thông báo và có c? ch? ??ng thu?n s?n có.
 • Phân c?p: S? d?ng công ngh? mã hóa gi?ng nh? blockchain.
Dapp là gì?
Dapp là gì?

B?n có th? tham kh?o m?t s? ph?n m?m sms marketing thông qua bài vi?t: Top 5 ph?n m?m SMS Marketing g?i tin nh?n hàng lo?t mi?n phí

Vai trò c?a Dapp

DApp ra ??i ?? k?p th?i gi?i quy?t v?n ?? c? th? nào ?ó nh?:

 • Gi?i quy?t v?n ?? thanh toán, ta có các ?ng d?ng ph?c v? cho vi?c thanh toán nh? Kado ? Terra.
 • Gi?i quy?t v?n ?? giao d?ch, ta có các sàn giao d?ch DEX nh? Uniswap, PancakeSwap,…
Vai trò c?a Dapp
Vai trò c?a Dapp

Phân lo?i Dapp

Dapp có th? chia thành 7 nhóm chính sau ?ây:

 • Sàn giao d?ch
 • Trò ch?i
 • Các ?ng d?ng cá c??c
 • M?ng xã h?i
 • Tài chính
 • Khác
Phân lo?i Dapp
Phân lo?i Dapp

?u, nh??c ?i?m c?a Dapp

B?n có th? bi?t thêm v? spring boot qua bài vi?t: https://casinovn138.com/spring-boot-la-gi/.

Chia s? ??n b?n bài vi?t: Buddle.io | ?ánh giá tính n?ng, tr?i nghi?m, so sánh

?u ?i?m

 • Mã ngu?n m?: Phù h?p cho vi?c m? r?ng và phát tri?n r?ng rãi. Thu?n l?i cho phép nhà phát tri?n các Dapp xây d?ng nhi?u ch?c n?ng h?u ích trong t??ng lai.
 • Không có th?i gian ch?t: Ho?t ??ng liên t?c ngay c? khi b? m?t k?t n?i m?ng.
 • Ch?ng ki?m duy?t: Nh? xây d?ng theo mô hình phi t?p trung nên Dapp không b? ki?m duy?t b?i chính ph? ho?c cá nhân nào khác.

Nh??c ?i?m

 • Có th? b? hack: M?c dù ?u ?i?m là tích h?p vi?c ch?y mã ngu?n d?a trên h?p ??ng thông minh nh?ng ?ây c?ng là m?t l? h?ng ti?m ?n mà các hacker có th? xâm nh?p vào ?? khai thác các thông tin quan tr?ng, th?m chí là hack bay tài kho?n c?a ng??i dùng.
 • Ph? thu?c vào ng??i dùng: N?u Dapp có nhi?u ng??i dùng thì chúng s? tr? nên an toàn h?n. Và n?u ng??i dùng ngày càng ít ?i, thì ng??c l?i.
 • V?n ?? v? kh? n?ng s? d?ng: Thi?t k? giao di?n khó s? d?ng cho ng??i dùng. Tuy nhiên, v?n ?? này ?ang ???c d?n c?i thi?n.
?u, nh??c ?i?m c?a Dapp
?u, nh??c ?i?m c?a Dapp

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã cung c?p các thông tin c? b?n ?? tr? l?i câu h?i Dapp là gì và nh?ng ki?n th?c quan tr?ng mà Dapp có th? ?áp ?ng cho nh?ng yêu c?u s? d?ng c?a b?n ra sao. Qua bài vi?t trên, n?u có b?t k? th?c m?c nào, b?n vui lòng Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!