Bao lô là gì? ?ánh bao lô s? ?? sao cho hi?u qu?

Bao lô s? ?? là gì?

Bao lô s? ?? ???c xem là m?t trong nh?ng cách ?ánh d? trúng nh?t ???c nhi?u anh em s? d?ng. Tuy nhiên, không ph?i b?t k? ai c?ng hi?u cách ?ánh bao lô s? ?? nh? th? nào.

Ngay bài vi?t này, chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 s? giúp b?n tìm hi?u chuyên sâu v? bao lô s? ?? là gì ??ng th?i là cách ?ánh bao lô sao cho hi?u qu? nh?t. M?i t?t c? các b?n cùng theo dõi bài vi?t bên d??i nhé.

Bao lô s? ?? là gì?

Bao lô s? ?? là gì?
Bao lô s? ?? là gì?

Thu?t ng? bao lô ???c xu?t phát t? mi?n Trung và hi?n nay ?ã ???c ng??i ch?i ? kh?p vùng mi?n s? d?ng. Tuy nhiên còn m?t chút khác bi?t là ??i v?i mi?n Trung và mi?n Nam là ?ánh lô tô 2 s? cu?i c?a các gi?i trong ngày, n?u trúng 1 lô trong 18 gi?i là ?n, còn ??i v?i mi?n B?c bao lô còn ???c g?i là b?ch th? lô v?i 1 ho?c nhi?u các c?p s? và ?n v?i t? l? 27.

B?n có th? xem thêm: X?u ch? là gì?

Các hình th?c ?ánh bao lô

Các hình th?c ?ánh bao lô
Các hình th?c ?ánh bao lô

Bao lô theo s? ?ánh

  • ?ánh bao 2D: D? ?oán ?úng 2 s? cu?i cùng c?a các gi?i trong b?ng KQXS
  • ?ánh bao 3D: D? ?oán ?úng 3 s? cu?i cùng c?a các gi?i trong b?ng KQXS
  • ?ánh bao 4D: D? ?oán ?úng 4 s? cu?i cùng c?a các gi?i trong b?ng KQXS

Có th? th?y v?i hình th?c ch?i bao 2 s? luôn ???c ?a chu?ng nh?t v?i t? l? ?n cao và tùy theo m?i cách ch?i thì hình th?c tr? th??ng c?ng s? khác nhau. Bao lô 3D, 4D th??ng khó h?n nên t? l? tr? c??c c?ng s? cao h?n.

Bao lô theo s? ??u

Gi?ng nh? cách ch?i lô nh?ng v?i bao lô s? ??u b?n s? d? ?oán các s? ??u s? v? trong ngày hôm ?ó. Tuy nhiên hình th?c này th??ng ???c ít ng??i ch?i b?i vi?c theo dõi và n?m b?t quy lu?t các con s? s? ra th??ng r?t khó so v?i d? ?oán 2 s? cu?i theo cách thông th??ng.

Ví d?: Bao lô ??u 7 ngh?a là ng??i ch?i s? ?ánh t?t c? nh?ng con lô t? 70 ??n 79 và n?u có b?t k? m?t gi?i nào trong s? 6 ???c xu?t hi?n thì ng??i ch?i s? th?ng gi?i.

Bao lô 2 con trúng bao nhiêu ti?n?

Bao lô 2 con trúng bao nhiêu ti?n?
Bao lô 2 con trúng bao nhiêu ti?n?

V?i m?c tr? th??ng ph? bi?n t?i m?t s? ??a ?i?m lô ?? nh? sau:

  • Bao lô mi?n Trung và mi?n Nam có s? t??ng ??ng nên ???c tính nh? sau. Ví d?: B?n mu?n ?ánh 1 nghìn ??ng cho lô con s? 00 thì b?n ph?i b? ra kho?ng 15 nghìn ??ng + 3 nghìn ??ng ti?n hoa h?ng.
  • ??i v?i lô mi?n B?c thì gi?i ??n 27 lô nên b?n ph?i b? ra s? ti?n cao h?n kho?ng 22 nghìn ??ng cho m?i c?p s?.

V?i s? ti?n c??c trên, n?u trúng gi?i thì b?n nh?n ???c s? ti?n c??c trên 70 nghìn ??ng, tuy nhiên n?u tham gia m?t s? nhà cái cá c??c hàng ??u Vi?t Nam nh? Casino VN138 thì v?i t? l? c??c 1:95 b?n có th? nh?n trúng gi?i lên ??n 95 nghìn ??ng cho m?c c??c 1 nghìn.

Cách ?ánh ?? bao lô hi?u qu?

Cách ?ánh ?? bao lô hi?u qu?
Cách ?ánh ?? bao lô hi?u qu?

?ánh lô v? 2 ho?c 3 nháy

Khi ?ánh lô h?ng ngày b?ng ph??ng pháp này, b?n hãy l?u ý th?t k? trong b?ng k?t qu? x? s?. Xem th? các con lô ?ã v? 2, 3 nháy là con s? nào, sau ?ó hãy ?ánh lô vào nh?ng con g?n k? con lô ?ã xu?t hi?n ?ó là chu?n nh?t.

?ánh lô theo gi?i ??c bi?t

V?i cách ?ánh này, b?n c?n ph?i tra c?u b?ng k?t qu? x? s? ki?n thi?t ngày hôm tr??c cho ngày hôm sau. V?i cách ch?n s? vô cùng ??n gi?n nh? sau, ch? c?n ghép các c?p s? c?a gi?i ??c bi?t ngày hôm tr??c ?? ?ánh lô cho ngày hôm sau.

Ví d? gi?i ??c bi?t hôm tr??c v? còn 2465, khi ?ó b?n có th? ghép chúng l?i s? xu?t hi?n các c?p s? bao g?m 24, 42, 46, 64, 56, 65. D?a vào ?ây b?n có th? ch?n m?t g?p s? theo c?m nh?n c?a b?n thân cho r?ng d? ra nh?t ?? ?ánh.

?ánh lô theo c?u theo ngày

Cách ?ánh lô theo ngày ??n gi?n là d?a vào ngày trong tháng ?? ?ánh lô. M?i tháng có 28 ??n 31 ngày,, ng??i ch?i d?a vào ngày trong tháng ?? tìm ra các con s? t??ng ?ng và ?ánh lô m?i ngày.

C? th? nh? vào ngày 1/8 thì ta có c?p 10 và 01, vào ngày 2/8 ta có c?p 20 và 02, ngày 3/8 ta có c?p lô 30 và 03,…. và c? t??ng t? nh? v?y cho các ngày còn l?i trong tháng.

Có th? b?n c?ng mu?n xem: Bóng lô ?? là gì? Cách b?t bóng lô ?? chu?n xác

L?i k?t v? ch?i bao lô

Trên ?ây là toàn b? nh?ng bí quy?t v? bao lô s? ??, hy v?ng v?i nh?ng gì chúng tôi chia s? s? giúp cho các b?n có ???c bí kíp ?ánh bao lô s? ?? hi?u qu?. Chúc b?n may m?n trúng gi?i l?n nhé.

N?u b?n ch?a bi?t ch?i bao lô ?? ? ?âu an toàn và uy tín có th? ??n v?i Casino VN138 nhé. Chúng tôi là m?t trong nh?ng nhà cái hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Liên h? Casino VN138 ?? ???c nhân viên chúng tôi h??ng d?n c? th?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!