Làm ??i lý Vietlott c?n bao nhiêu v?n? Nh?ng ?i?u b?n c?n bi?t

Làm ??i lý Vietlott c?n bao nhiêu v?n?

Làm ??i lý Vietlott c?n bao nhiêu v?n? ?ây là câu h?i ???c r?t nhi?u ng??i quan tâm khi mu?n kinh doanh lo?i hình s? x? này. 

Ngay sau ?ây, nhà cái VN138 s? gi?i ?áp cho b?n v? câu h?i “C?n bao nhiêu v?n ?? làm ??i lý Vietlott? C?ng nh? nh?ng khó kh?n khi kinh doanh lo?i hình này nhé.

M? ??i lý Vietlott có giàu không?

M? ??i lý Vietlott có giàu không?

?ây là ?i?u ??u tiên tr??c khi b?n quy?t ??nh xây d?ng m?t mô hình kinh doanh nào ?ó. Có th? nói vé s? Vietlott ?ang là m?t trong nh?ng lo?i hình x? s? Top ??u Vi?t Nam hi?n nay. T?i m?t s? th?i ?i?m con s? thu ???c t? nh?ng ??i lý nh? l? lên ??n 50 tri?u trên m?t ngày c?c k? h?p d?n.

Tuy nhiên, do m?t s? cá nhân doanh nghi?p ch?a tìm hi?u rõ mà ?ã quy?t ??nh tham gia mà không có ngu?n khách hàng d?n ??n vi?c phá s?n. Kinh doanh ??i lý Vietlott là m?t trong nh?ng l?nh v?c ch?a bao gi? h?t Hot, chính vì v?y b?n c?n ph?i tìm hi?u k? tr??c khi tham gia.

Làm ??i lý Vietlott c?n bao nhiêu v?n?

Làm ??i lý Vietlott c?n bao nhiêu v?n?

V?n luôn là v?n ?? ???c các nhà kinh doanh ??t lên hàng ??u tr??c khi th?c hi?n b?t k? m?t ý t??ng làm giàu nào. V?y thì chúng ta c?n b? ra bao nhiêu ti?n ?? m? m?t ??i lý Vietlott? B?n c?n ph?i dành 1 kho?n ti?n cho vi?c thuê m?t b?ng và tùy thu?c vào t?ng n?i. 

Theo trung bình thì b?n c?n t?i thi?u là 100 tri?u ??ng ?? s? d?ng cho vi?c mua bán các trang thi?t b? c?n thi?t nh? máy móc, bàn gh?, qu?y k?,… và b?n ph?i b? ra 70 tri?u ??ng ?? ký qu? Vietlott ngay khi b?t ??u kinh doanh. V?i l?a ch?n m? ??i lý Vietlott là m?t l?a ch?n tuy?t v?i n?u b?n không bi?t ??u t? vào ?âu khi có 100 tri?u trong tay.

Có th? b?n s? quan tâm: H??ng d?n cách mua vé s? Vietlott qua MOMO ??n gi?n

Quy ??nh ?? làm ??i lý Vietlott

Quy ??nh ?? làm ??i lý Vietlott

B?n ph?i huy ??ng ?? v?n ?? thành l?p ??i lý Vietlott, ??ng th?i ?áp ?ng ??y ?? nh?ng yêu c?u t? phía Vietlott ??a ra. Cùng chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 xem nh?ng ?i?u ki?n và quy ??nh khi làm ??i lý vé s? Vietlott bên d??i:

Quy ??nh cho cá nhân:

 • Công dân Vi?t Nam trên 18 tu?i có ??a ch? th??ng trú t?i Vi?t Nam
 • Ng??i ch?a có ti?n án, ti?n s? ho?c ng??i b? h?n ch? ho?c m?t n?ng l?c hành vi dân s?
 • Không ph?i là nhân viên hay ng??i qu?n lý c?a công ty x? s? ?i?n toán
 • Không ph?i là ng??i thân c?a các ??i t??ng sau ?ây: ki?m soát viên và c?p tr??ng c?p phó các phòng ban nghi?p v?, K? toán tr??ng ho?c các nhân viên khác ph? trách k? toán, Ch? t?ch.
 • ??m b?o các ngh?a v? thanh toán ??i v?i công ty x? s? ?i?n toán theo ?úng th?i h?n ??a ra
 • Có m?t b?ng kinh doanh h?p pháp
 • ??i lý ?áp ?ng ?? các tiêu chu?n v?n hành và v?n hành m?t cách thành th?o các thi?t b? bán vé s? t? ch?n ?i?n toán. ?i?u này c?n ???c công ty x? s? ?i?n toán xác nh?n ho?c cung c?p ch?ng ch?
 • ??i lý c?n có v?n b?n cam k?t tuân th? ?úng và ??y ?? các quy ??nh c?a công ty x? s? ?i?n toán khi làm ??i lý Vietlott

Quy ??nh ??i v?i t? ch?c:

 • T? ch?c kinh doanh ph?i ???c ho?t ??ng h?p pháp t?i Vi?t Nam
 • Không ph?i là t? ch?c kinh t? có s? góp v?n c?a ng??i thân t? các ??i t??ng: ki?m soát viên và c?p tr??ng c?p phó các phòng ban nghi?p v?, K? toán tr??ng ho?c các nhân viên khác ph? trách k? toán, Ch? t?ch.
 • Các ?i?u ki?n hành chính khác t??ng t? nh? ?ã quy ??nh ? ??i v?i cá nhân ? m?c ???c nêu trên.

Trên ?ây là nh?ng l?u ý và cách ?? có th? làm ??i lý Vietlott ??ng th?i c?ng ?ã tr? l?i cho câu h?i “làm ??i lý Vietlott c?n bao nhiêu v?n?” Hy v?ng r?ng bài vi?t s? có ích ??i v?i ý t??ng kinh doanh ??i lý Vietlott c?a b?n. 

Casino VN138 là nhà cái cá c??c uy tín hàng ??u châu Á hi?n nay v?i nhi?u trò ch?i h?p d?n nh? x? s?, casino, b?n cá, ?á gà,… V?i t? l? th?ng c??c khá cao, b?n có th? ??ng ký và tr?i nghi?m nhé. Liên h? ngay cho chúng tôi qua s? hotline n?u c?n ???c h? tr? nhanh nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!