H??ng D?n Làm ??i Lý Casino VN138 ??n Gi?n, Chi Ti?t

H??ng D?n Làm ??i Lý Casino VN138 ??n Gi?n, Chi Ti?t

Th? tr??ng các trò ch?i game cá c??c online ??ng ngày m?t phát tri?n t?i th? tr??ng Vi?t Nam v?i nhi?u nhà cái ??n t? nhi?u qu?c gia trên th? gi?i. Trong ?ó, Casino VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái uy tín ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n.

Nhà cái Casino VN138 hi?n ?ang tuy?n ??i lý trên toàn qu?c, b?n mu?n tham gia và ki?m thêm thu nh?p hoa h?ng t? chúng tôi hãy tham kh?o qua bài vi?t bên d??i nhé.

??i lý Casino VN138 là gì? 

??ng ký Casino VN138
??ng ký ??i lý Casino VN138

??i lý nhà cái hay còn g?i là Agent, m?t lo?i hình h?p tác r?t ph? bi?n t?i n??c ngoài và g?n ?ây m?i ???c h?i nh?p vào Vi?t Nam. ??i lý Casino VN138 là là m?t ??i di?n c?a nhà cái, ???c hi?u là trung gian c?a nhà cái và ng??i ch?i thu?c h? th?ng c?a mình. 

Khi làm ??i lý cho Casino VN138 nhi?m v? chính c?a b?n s? là qu?ng bá cho nhà cái thông qua nh?ng ph??ng ti?n ???c nhà cái cung c?p s?n, c?p tài kho?n cho ng??i ch?i m?i, nh?n ??t c??c t? ng??i ch?i… và nh?n hoa h?ng theo nh?ng l?i nhu?n mà mình ?ã t?o ra.

?u ?ãi khi làm ??i lý Casino VN138

?u ?ãi l?n nh?t khi làm ??i lý cho Casino VN138 ?ó chính là b?n nh?n ???c hoa h?ng khi gi?i thi?u ???c thành viên m?i vào tham gia h? th?ng do mình qu?n lý. M?c thu nh?p t? vi?c làm này t??ng ??i cao so v?i m?t b?ng cung thu nh?p hi?n nay. 

L?i nhu?n thu ???c  S? ng??i n?p Hoa h?ng
D??i 20 tri?u 5 – 9 30%
Trên 20 ??n 90 tri?u 10 – 19 40%
Trên 90 tri?u ??n 150 tri?u 20 – 30 45%
Trên 150 tri?u Trên 30 50%

Bên c?nh hoa h?ng h?p d?n, khi tr? thành ??i lý c?a nhà cái Casino VN138 b?n s? ???c chúng tôi h? tr? trong vi?c ti?p th?, tìm ki?m thành viên và có th? s? d?ng Free nh?ng công c? qu?ng cáo c?a công ty.

H??ng d?n ??ng ký h?p tác làm ??i lý VN138

B?n mu?n h?p tác cùng nhà cái Casino VN138 ?? ki?m thêm ngu?n thu nh?p th? ??ng cho mình hãy làm theo h??ng d?n c?a chúng tôi bên d??i nhé.

B??c 1: Truy c?p vào trang ch? c?a nhà cái Casino VN138 và ??n ph?n liên h?

B??c 2: ?i?n thông tin ??ng ký làm ??i lý nh? sau:

  • H? và tên: Ph?i ?i?n ?úng h? và tên v?i CMND c?ng nh? trên tài kho?n ngân hàng c?a b?n nhé ?? tránh g?p r?c r?i khi rút ti?n sau này.
  • Ngày sinh: Ph?i ?úng v?i CMND
  • ??a ch? email b?n th??ng dùng: Còn s? d?ng ?? nh?n thông báo nào c?a Casino VN138
  • Tên ??ng nh?p và m?t kh?u: Tùy ch?n
  • URL c?a website: n?u b?n có website riêng thì b?n nên ?i?n vào, ?i?u này s? giúp cho h? s? c?a b?n ???c nhà cái Casino VN138 xét duy?t nhanh h?n. N?u b?n ch?a có ho?c không có thì hãy trình bày ng?n cách b?n s? giúp VN138 qu?ng cáo thu hút thêm nhi?u h?i viên nhé.
  • ?i?n nh?ng thông tin còn l?i có trong form ??ng ký ? xong b?n b?m “Tham gia” là b?n ?ã hoàn thành b?n ??ng ký tr? thành ??i lý nhà cái Casino VN138.

B??c 3: Th?i gian ch? xét duy?t t? 2 – 3 ngày làm vi?c, n?u thành công b?n có th? ??ng nh?p b?ng ??i lý chính th?c và b?t ??u làm vi?c và nh?n hoa h?ng. Nhà cái Casino VN138 cam k?t báo cáo doanh thu c?ng nh? k?t qu? cho các ho?t ??ng c?a ??i lý b?n m?t cách minh b?ch và rõ ràng.

Trên ?ây là cách ?? tr? thành ??i lý c?a nhà cái Casino VN138 m?t cách d? dàng nh?t, hãy ??ng ký ngay ?? nh?n ???c nh?ng hoa h?ng h?p d?n t? chúng tôi b?n nhé. Casino VN138 luôn s?n sàng h?p tác và h? tr? b?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!