Gà Thái ?á c?a s?t và nh?ng thông tin c?n bi?t

Gà Thái ?á c?a s?t và nh?ng thông tin c?n bi?t

Gà Thái Lan là m?u gà chuyên v? l?i ?á gà c?a s?t, chính vì v?y mà có th? b?n th??ng xuyên b?t g?p gi?ng gà này trên các tr??ng ??u qu?c t? v? gà ?á c?a s?t. V?y ?á gà c?a s?t Thái Lan có nh?ng ??c ?i?m gì? L?i ?á nh? th? nào?

M?i các b?n cùng chuyên m?c ?á Gà Casino VN138 tìm hi?u v? ?á gà c?a s?t Thái Lan thông qua ph?n tìm hi?u v? ??c ?i?m thú v? c?a chúng ngay sau ?ây nhé.

Ngu?n g?c gà c?a s?t Thái Lan

Ngu?n g?c gà c?a s?t Thái Lan
Ngu?n g?c gà c?a s?t Thái Lan

Gà ch?i Thái Lan là m?t gi?ng gà ch?i lâu ??i c?a Thái Lan và ?ã ???c Hi?p h?i Tiêu chu?n Gia c?m Anh Qu?c công nh?n là gi?ng gà tiêu bi?u c?a Thái Lan vào n?m 2009. Gà ch?i Thái Lan này c?ng ???c ch?n làm gi?ng gà ch?i Shamo ? Nh?t B?n.

V?i ngo?i hình khá ??c bi?t và gi?ng bi?u t??ng c?a ??t n??c Thái Lan. Do ?ó, gi?ng gà này c?ng ???c b?o v? nghiêm ng?t vào th?i ?i?m d?ch cúm gia c?m ?ang hoành hành ? Thái Lan. Gà ch?i Thái Lan ???c ?ánh giá là có tinh th?n chi?n ??u cao, dù có ngo?i hình khiêm t?n nh?ng gi?ng gà này không h? s? hãi tr??c b?t k? ??i th? n?ng ký nào.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Gà ?òn là gì? Các dòng gà ?òn ph? bi?n hi?n nay

??c ?i?m c?a gà Thái ?á c?a s?t

??c ?i?m c?a gà Thái ?á c?a s?t
??c ?i?m c?a gà Thái ?á c?a s?t

Gà Thái có ngo?i hình khá b? th?, ng?c to và dáng ?i th?ng:

 • Thân hình m??t mà, c? dài và to.
 • ??u gà Thái nh?
 • Mi?ng gà h?i cong
 • Vành m?t n?i b?t, h?c m?t nhô cao
 • M?ng gà th??ng là lo?i m?ng dâu 5 lá chia màu ?? t??i
 • Tích gà dài và thòng xu?ng.
 • Lông b?m c?a gà nhi?u, dài và dày, ph? kín l?ng và kéo dài ??n t?n chân lông.
 • ?uôi gà Thái th??ng ng?n, d?ng ??ng ch?m m?ng gà, không r?m, b?n lông khá r?ng.

M?t ?i?m khác bi?t l?n nh?t so v?i gà ch?i Vi?t Nam, th??ng thì vi?c c?t t?a lông r?t quan tr?ng ?? giúp t?n nhi?t, da dày h?n, ?? h?n và t?o nét th?m m? g?n gàng cho gà tr?ng.

Tuy nhiên, các chi?n kê c?a Thái Lan th??ng không ???c c?t t?a. B?i vì, b? lông ??p là m?t trong nh?ng ??c ?i?m n?i b?t c?a loài gà ch?i này. H? th??ng ?? lông m?c t? nhiên và khi chi?n ??u, lông c? c?a gà ch?i Thái s? d?ng ??ng, giúp t?ng ?? hung d? c?a  nh?ng chi?n kê ??n t? Thái Lan này lên g?p nhi?u l?n.

L?i ?á gà c?a s?t c?a gà Thái

L?i ?á gà c?a s?t c?a gà Thái

Gà ch?i Thái Lan là gi?ng gà n?i ti?ng, thi?n chi?n và dày d?n kinh nghi?m. Gi?ng gà này nhanh nh?n và khá nhanh nh?n khi di chuy?n, chân cao và kh? n?ng b?t nh?y tuy?t v?i, t?o l?i th? cho chúng khi ?á vào l?ng. D??i ?ây là m?t m?o nh? khi?n chúng tr? thành huy?n tho?i trên th? tr??ng ?á gà tr?c ti?p.

Ngoài ra, gi?ng gà ch?i này có kh? n?ng ra ?òn chính xác, ?n c?a và khá nh?y bén. Chúng có kh? n?ng né ?òn nhanh nh?n và có th? ch?n th?i c? ?? ph?n công r?t nhanh. Vì v?y, gà ?á Thái Lan r?t ???c th? tr??ng ?a chu?ng.

B?n có th? tham kh?o thêm: Gà khét là gà gì?

Nh?ng tiêu chí ch?n gà c?a s?t Thái Lan ?? thi ??u

Có th? nói, ??i v?i nh?ng ng??i ch?i gà ch?i Thái lâu n?m thì vi?c ch?n gà ch?i không khó. Nh?ng ??i v?i nh?ng b?n m?i tham gia s? g?p r?t nhi?u khó kh?n. D??i ?ây là m?t s? cách ?? ng??i ch?i có th? ch?n ???c m?t chi?n kê th?c th?:

 • ?u tiên nh?ng con có ngo?i hình sáng và ?ôi m?t tinh t??ng, vì chúng s? có k? n?ng quan sát r?t t?t trong quá trình thi ??u.
 • Ch?n nh?ng con gà Thái có dáng cao, dáng ?i ch?c n?ch, ?ùi dày, dáng v? d?ng mãnh vì chúng có s?c kh?e t?t.
 • M?t ?i?u mà ai c?ng không nên b? qua ?ó là khâu ch?n cánh gà. Cánh gà c?ng là m?t trong nh?ng tiêu chí ?? ?ánh giá chú gà ?ó có th?c s? nhanh nh?n khi lâm tr?n hay không. Nên ch?n gà có cánh c?ng, s? l??ng lông m?i cánh t? 19 tr? lên.

Bài vi?t trên ?ã gi?i ?áp toàn b? th?c m?c v? ?á gà c?a s?t Thái Lan. Hy v?ng ki?n th?c này c?a chúng tôi s? giúp ích cho các s? kê ?ang quan tâm ??n gi?ng gà ch?i này. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t.

N?u b?n ?am mê b? môn ?á gà có th? ??ng ký thành viên ch?i ?á gà tr?c tuy?n t?i nhà cái Casino VN138. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u lo?i hình ?á gà khác nhau cho b?n có th? l?a ch?n. Liên h? Casino VN138 ?? ???c nhân viên chúng tôi h??ng d?n t?t nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!