Cúp FA là gì? Nh?ng thông tin mà b?n c?n bi?t v? Cúp FA

Cúp FA là gì? Nh?ng thông tin mà b?n c?n bi?t v? Cúp FA

B?n có th?c m?c: Ngoài gi?i Ngo?i H?ng Anh ra thì n??c Anh còn t?n t?i gi?i ??u l?n nào n?a không? N?u b?n ??t ra ???c câu h?i này thì ch?c ch?n b?n v?n ch?a bi?t ??n gi?i FA Cup là gì ?úng không?

?? tìm hi?u thêm v? gi?i ??u cúp FA và nh?ng thông tin h?p d?n xoay quanh gi?i ??u này. Casinovn138.com s? ??ng hành khám phá cùng b?n ngay trong bài vi?t sau ?ây nhé!

Cúp FA là gì?

Tên ??y ?? c?a chi?c cúp FA này là “The Football Association Challenge Cup”, là gi?i ??u l?n th??ng niên ???c t? ch?c t?i Anh. N?u so v?i gi?i ??u n?i ti?ng Premier League (Ngo?i H?ng Anh) thì Cúp FA còn có l?ch s? lâu ??i h?n nhi?u.

Cúp FA là gi?i ??u dành riêng cho các câu l?c b? ? n??c Anh, ???c thành l?p vào n?m 1871. ?ây ???c xem là m?t trong nh?ng gi?i ??u lâu ??i nh?t th? gi?i. Cúp FA còn có tên g?i khác là “The Emirates FA Cup”.

Cúp FA ?ã thành công gây ???c ti?ng vang trong nh?ng mùa gi?i ??u tiên t? ch?c. Gi?i ??u thu hút nhi?u ??i bóng l?n, nh? tham gia. ?ây là sân ch?i vô cùng h?p d?n và k?ch tính b?i ng??i hâm m? có th? t?n m?t ch?ng ki?n các câu l?c b? không có tên tu?i v?n có th? giành chi?n th?ng tr??c nh?ng câu l?c b? n?i ti?ng hàng ??u c?a n??c Anh.

Cúp FA là gì?
Cúp FA là gì?

Nh?ng thông tin mà b?n c?n bi?t v? Cúp FA

Th? l? tham gia thi ??u Cúp FA

Nhà vô ??ch c?a Cúp FA ch?c ch?n ???c giành quy?n vào vòng b?ng UEFA Europa League.

Th? th?c c?a gi?i ??u Cúp FA ?ã có s? ??i m?i khi m?i ??i bóng thu?c h? th?ng thi ??u bóng ?á Anh ??u có quy?n tham gia, không phân bi?t ??i bóng thu?c nghi?p d? hay các câu l?c b? chuyên nghi?p hàng ??u c?a n??c Anh. Các câu l?c b? anh c? nh? Chelsea, Liverpool, Man City,… ??u không c?n ph?i tham gia tranh s?c ? vòng lo?i 1 và 2, mà ???c ??c cách ti?n th?ng vào vòng 3 tr? lên.

Các ??i bóng vào vòng t? k?t s? l? di?n sau khi vòng thi ??u 5 k?t thúc. Có 8 ??i bóng m?nh nh?t tranh tài ? vòng bán k?t ?? tìm ra ???c nhà vô ??ch mùa gi?i n?m ?ó.

B?n có th? xem thêm: Top 5 gi?i bóng ?á l?n nh?t hành tinh mà b?n nên bi?t

B?t ??u tính t? mùa gi?i 2016-17, Liên ?oàn bóng ?á Anh ?ã quy?t ??nh thay ??i cách th?c thi ??u ? tr?n t? k?t. N?u 2 ??i bóng hòa nhau trong th?i gian thi ??u 90 phút chính th?c thì s? có thêm 1 hi?p ?á ph? và ?á luân l?u trong ph?m vi 11m ?? phân th?ng thua thay vì ph?i ?á l?i nh? tr??c kia.

Cùng v?i ?ó, 1 lu?t m?i ???c ban hành. ? hi?p ph?, các ??i bóng s? có quy?n thay ??i 4 ng??i thay vì 3 ng??i nh? lúc tr??c nh?m m?c ?ích giúp gi?i ??u mang tính h?p d?n h?n, k?ch tính h?n, giúp cho các câu l?c b? ? Anh gi?m ???c áp l?c khi ph?i tham gia thi ??u nhi?u tr?n.

Cu?i cùng, nhà vô ??ch cúp FA s? g?p ??i vô ??ch Ngo?i H?ng Anh ? tr?n chung k?t Siêu Cúp Anh.

Th? l? tham gia thi ??u Cúp FA
Th? l? tham gia thi ??u Cúp FA

Ti?n th??ng vô ??ch FA Cup

Ngoài ti?n th??ng, các câu l?c b? tham gia Cúp FA còn nh?n ???c huy ch??ng và các su?t vé tham d? nhi?u gi?i ??u l?n khác t?i Anh. Tùy vào s? l??ng vòng ??u mà các ??i bóng s? nh?n ???c s? ti?n hoàn toàn khác nhau. D? nhiên, càng vào vòng trong thì ti?n th??ng s? càng nâng cao.

Sau ?ây là b?ng li?t kê s? ti?n th??ng mà các ??i bóng s? ???c nh?n sau khi hoàn thành gi?i ??u. (??n v? ti?n: B?ng)

Vòng ??u ??i th?ng ??i thua
Vòng lo?i b? sung 2.250 750
Vòng s? lo?i 2.890 960
Vòng lo?i th? 1 6.750 1.500
Vòng lo?i th? 2 11.250 2.250
Vòng lo?i th? 3 18.750 3.750
Vòng lo?i th? 4 36.000 6.250
Vòng lo?i 1 36.000 0
Vòng lo?i 2 54.000 0
Vòng lo?i 3 135.000 0
Vòng lo?i 4 180.000 0
Vòng lo?i 5 360.000 0
T? k?t 720.000 0
Bán k?t 1.800.000 900.000
Chung k?t 3.600.000 1.800.000

Các nhà vô ??ch Cúp FA th? k? XXI

  • Chelsea (2000, 2007, 2009, 2010, 2018).
  • Liverpool (2001, 2006).
  • Arsenal (2002, 2003, 2005, 2015, 2017, 2020).
  • Manchester United (2004, 2016).
  • Portsmouth (2008).
  • Manchester City ( 2011, 2019).
  • Wigan (2013)

Sau khi nhìn vào danh sách này, các b?n có th? th?y câu l?c b? giành ???c nhi?u cúp vô ??ch nh?t chính là ??i bóng Arsenal v?i t?ng c?ng 14 l?n vô ??ch qua các n?m 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017, 2020.

Câu l?c b? góp m?t ? Cúp FA nhi?u nh?t

N?u b?n ch?a bi?t thì hai anh c? nhà Arsenal và Manchester United là 2 câu l?c b? tham gia thi ??u nhi?u nh?t ? gi?i ??u này.

HLV ?o?t nhi?u Cúp FA nh?t

?i ?ôi v?i nhà vô ??ch nhi?u l?n nh?t là Arsenal thì v? hu?n luy?n viên Arsene Wenger nhà Arsenal c?ng ?ã 7 l?n lên ngôi v??ng v?i ??i bóng này.

Tr?n th?ng ??m nh?t

Trong l?ch s? gi?i ??u ?ã ghi nh?n 2 tr?n ??u có t? s? chi?n th?ng cao nh?t thu?c v? Bury 6-0 Derby County vào n?m 1903 và Manchester City 6-0 Watford n?m 2019.

Tr?n th?ng ??m nh?t
Tr?n th?ng ??m nh?t

Nh?ng ?i?u c?n bi?t v? chi?c Cúp FA

Cúp FA ???c ra ??i vào n?m 1911 v?i chi?u cao 61,5cm do 2 nhà thi?t k? Fattorini & Sons cùng s?n xu?t. ??n n?m 1992, nhà thi?t k? Toye, Spencer và Kenning ?ã ch?nh s?a l?i ki?u m?u c?a chi?c cúp sao cho gi?ng v?i nguyên b?n lúc ??u.

Mãi cho ??n 22 n?m sau, chi?c cúp ???c thay ??i thi?t k? v?i nguyên li?u làm t? b?c 925 trong su?t 250 gi? ??ng h?. Bên c?nh ?ó, Thomas Lyte còn quy?t ??nh t?ng tr?ng l??ng c?a chi?c cúp lên ?? gi? ???c ?? b?n cao.

Hy v?ng chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 ?ã giúp b?n gi?i ?áp th?c m?c FA cúp là gì và bi?t thêm m?t s? thông tin h?u ích v? gi?i ??u lâu ??i nh?t c?a n??c Anh nói riêng và th? gi?i nói chung. Hãy ?ón ch? mùa gi?i s?p t?i c?a FA Cup ?? có th? xem ???c nh?ng tr?n ??u hay nh?t c?a các câu l?c b? Anh qu?c nhé!

Casino VN138 là nhà cái cá c??c th? theo bóng ?á tr?c tuy?n hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay ???c khá nhi?u ng??i l?a ch?n. V?i chính sách b?o m?t an toàn nên b?n có th? an tâm ??ng ký tham gia nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!