C??c ch?p là gì? Các lo?i kèo c??c ch?p ph? bi?n trong bóng ?á

M?t s? l?u ý khi ch?i c??c ch?p

C??c ch?p là lo?i kèo cá c??c bóng ?á ?ã không còn quá xa l? ??i v?i c?ng ??ng anh em yêu thích bóng ?á. V?y c??c ch?p là gì mà l?i khi?n cho anh em cá c??c yêu thích nh? v?y?

?? bi?t thêm m?t s? thông tin v? c??c ch?p và m?t s? lo?i c??c ch?p hi?n ?ang ph? bi?n trên th? tr??ng hi?n nay là gì. Chuyên m?c Th? thao Casino VN138 m?i các b?n cùng tìm hi?u ngay trong bài vi?t sau ?ây.

C??c ch?p là gì?

C??c ch?p là tên g?i c?a m?t lo?i kèo c??c trong trò ch?i cá ?? bóng ?á. Nó có tên là c??c ch?p vì t? l? c??c ???c th? hi?n qua t? l? ch?p bàn th?ng gi?a ??i bóng m?nh v?i ??i bóng y?u h?n trong m?t tr?n ??u.

Kèo c??c ch?p ???c các nhà cái cho ra ??i nh?m t?o s? cân b?ng trong cá c??c b?i nh?n th?y ???c s? chênh l?ch n?ng l?c thi ??u gi?a 2 ??i trong m?t tr?n ??u. C??c ch?p có nhi?u m?c ch?p trái khác nhau tùy theo t?ng tr?n ??u và s? n?ng l?c thi ??u c?a 2 ??i bóng.

C??c ch?p là gì?
C??c ch?p là gì?

Chính vì v?y mà ng??i ch?i khi tham gia cá ?? bóng ?á s? ph?i dành nhi?u th?i gian ?? nghiên c?u k? v? các kèo c??c ch?p, cách ??c kèo c??c ch?p t?i các t? l? ch?p khác nhau ?? nh?n ??nh cho mình nh?ng kèo th?m và ch?t l??ng nh?t.

Có th? b?n ch?a bi?t: Lu?t cá c??c bóng ?á t?i Vi?t Nam hi?n nay

Các lo?i kèo c??c ch?p ph? bi?n

Trong cá ?? bóng ?á có m?t s? lo?i kèo c??c ch?p ph? bi?n mà anh em c?n ph?i n?m rõ cách ??c kèo bao g?m:

 • Kèo ??ng banh: Lo?i kèo không ch?p bàn th?ng nào
 • Kèo ch?p ¼ trái
 • Kèo ch?p n?a trái (kèo ??ng banh n?a trái)
 • Kèo n?a m?t
 • Kèo ch?p 1 trái
 • Kèo ch?p nhi?u h?n 1 trái g?m: 1.25 trái, 1.75 trái
 • Kèo ch?p 2 trái, 2.5 trái, 2.75 trái
 • Cách phân tích và nh?n ??nh kèo c??c ch?p hi?u qu?

Trong ?ó:

Kèo ??ng banh: Là lo?i kèo c??c không ch?p trái nên k?t qu? th?ng thua ???c tính trên k?t qu? th?c t? c?a tr?n ??u bóng. N?u k?t qu? tr?n ??u là hoà thì ng??i ch?i ???c hoàn l?i t?t c? s? ti?n ?ã ??t c??c tr??c ?ó.

Kèo ch?p ¼ trái: Kèo này là ??i ch? nhà ch?p ??i khách n?a trái, ho?c ¼ trái. Do t? l? ch?p là d??i 1 bàn th?ng nên g?n nh? k?t qu? th?ng thua c?ng tính t??ng t? kèo ??ng banh. Ch? khác là khi tr?n ??u k?t thúc v?i t? s? hoà thì ng??i ch?i ??t c??c ??i ch? nhà s? thua n?a ti?n c??c, ng??i ch?i c??c ??i khách th?ng n?a ti?n c??c.

Kèo ch?p n?a trái: ?ây là kèo ch? nhà ch?p ??i khách n?a trái. K?t qu? th?ng thua t??ng t? kèo ??ng n?a. ?i?m khác là khi k?t qu? tr?n ??u hoà thì ng??i ch?i c??c ??i ch? nhà b? tính là thua c??c, còn ng??i c??c ??i khách tính là th?ng c??c.

Các lo?i kèo c??c ch?p ph? bi?n
Các lo?i kèo c??c ch?p ph? bi?n

Kèo n?a m?t: Lo?i kèo c??c v?i t? l? g?m: 0.5:1 ho?c 0:¾  ho?c 0:0.075 (ch?p n?a m?t trái). Cách tính kèo này nh? sau:

 • ??i bóng ch? nhà là th?ng c??c khi ??i ch? nhà th?ng cách bi?t 2 bàn.
 • ??i ch? nhà th?ng n?a ti?n và ??i khách thua n?a ti?n khi ??i ch? nhà th?ng cách bi?t 1 bàn.
 • ??i khách th?ng c??c khi ??i bóng khách th?ng chung cu?c.
 • K?t qu? hoà thì c??c ??i ch? nhà thua.

B?n có th? tham kh?o thêm: Kèo trên d??i là gì? Nên ??t c??c kèo trên hay kèo d??i

M?t s? l?u ý khi ch?i c??c ch?p

M?t s? l?u ý khi ch?i c??c ch?p
M?t s? l?u ý khi ch?i c??c ch?p
 • Cân nh?c ch?n kèo Hoà t?i m?t s? tình hu?ng tr?n ??u mà b?n th?y t? tin sau khi ?ã dành th?i gian ?? theo dõi và phân tích kh? n?ng thi ??u t??ng ???ng nhau ? c? hai ??i.
 • Áp d?ng ?ánh kèo ch?p 3 c?a và thêm ??t c??c ? kèo châu Á, kèo châu Âu s? t?o nên l?i th?, gia t?ng c? h?i th?ng cho b?n khi cá c??c trong m?t tr?n ??u.
 • Phân tích k? l??ng hai ??i bóng, n?u nh?n th?y n?ng l?c hai ??i có s? chênh l?ch l?n nghiêng v? ??i c?a trên thì hãy m?nh d?n vào c??c cho ??i c?a trên. Còn n?u n?ng l?c thi ??u không chênh l?ch l?n thì hãy ??t c??c cho ??i c?a d??i nhé.

Hy v?ng qua bài vi?t mà Casino VN138 cung c?p s? giúp các b?n bi?t ???c khái ni?m v? c??c ch?p là gì c?ng nh? các lo?i kèo c??c ch?p ph? bi?n hi?n nay. Chúc các b?n áp d?ng ph??ng pháp cá c??c thành công và g?p nhi?u may m?n nhé!

Hãy tham gia cá c??c bóng ?á t?i Casino VN138, chúng tôi là nhà cái cá c??c ???c ng??i ch?i ?ánh giá là uy tín hàng ??u hi?n nay, n?p và rút ti?n nhanh chóng. V?i chính sách b?o m?t và ?i?u kho?n d?ch v? rõ ràng nên ng??i ch?i có th? an tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!