Cules là gì? Ngu?n g?c t? Cules và ý ngh?a là gì?

Cules là gì? Ngu?n g?c t? Cules và ý ngh?a là gì?

C?ng ??ng ng??i hâm m? c?a ??i bóng l?n Barcelona ???c l?y tên chung là Cules. V?y Cules là gì? M?t bi?t danh l? lùng nh? th? sao l?i ???c l?y dùng ??t tên cho FC c?a ??i bóng này?

?? gi?i mã bí ?n này và khám phá nh?ng ?i?u ??c bi?t khác xoay quanh cái tên Cules kì l?. M?i các b?n cùng tham kh?o bài vi?t d??i ?ây ngay bây gi? cùng Casinovn138.com nhé!

Cules là gì?

Vào n?m 1909, cái tên này ???c dùng ?? g?i chung các c? ??ng viên trung thành và cu?ng nhi?t c?a Barcelona khi ??i bóng này còn ch?a n?i ti?ng. Ngh?a c?a t? “Cule” trong ti?ng Catalan là mông, m?t t? ng? có v? nh?y c?m và thô t?c ??i v?i m?t s? ng??i.

Ngoài c? ??ng viên nhà Barca có tên ra, còn có nh?ng c?ng ??ng ng??i hâm m? bóng ?á n?i ti?ng th? gi?i nh? Mancunian c?a CLB Manchester United hay ??i bóng Real Madrid có FC mang tên là Madridista,… 

Cules là gì?
Cules là gì?

Ngu?n g?c và ý ngh?a c?a t? Cules

T? “Cule” trong ti?ng Catalan và t? “Cul” trong ti?ng Tây Ban Nha ??u mang ngh?a là cái mông. V?y ngu?n g?c FC c?a Barca t?i sao l?i mang cái tên k? l? này?

Theo m?t b? ph?n ng??i dân k? l?i r?ng. Vào mùa gi?i n?m 1909, ??i tuy?n Barcelona ph?i thi ??u trong ph?m vi r?t nh?. Tuy nhiên, c? ??ng viên ?? c? v? và theo dõi vô cùng nhi?u. Chính vì th?, h? ph?i leo và ng?i lên t??ng rào ?? có th? ? l?i theo dõi tr?n ??u do h?t ch? ??ng ? d??i ??t. C?nh t??ng này làm ng??i ?i ???ng ?i ngang qua sân v?n ??ng ch? th?y hình ?nh toàn mông c?a ng??i hâm m?. Có l? t? ?ó mà cái tên Cules này ???c ra ??i.

Ngu?n g?c và ý ngh?a c?a t? Cules
Ngu?n g?c và ý ngh?a c?a t? Cules

C? ??ng viên Barca ph?n ?ng th? nào v?i cái tên Cules

M?i ??u, h? có v? x?u h? và ch?i b? cái tên này. Nh?ng d?n d?n, m?i ng??i xem nó nh? m?t bi?t danh hóm h?nh và vui nh?n. ??i v?i h?, cái tên c?ng ch? là danh x?ng mà thôi. Quan tr?ng nh?t v?n là tình yêu và lòng tin mà ng??i hâm m? dành ??n cho ??i bóng c?a mình.

Có th? b?n ch?a bi?t: Tiki Taka là gì? 

Và mãi cho ??n nay, h? ?ã không còn e dè khi nh?c ??n cái tên Cules n?a, ng??c l?i c?m th?y vô cùng t? hào khi ??i bóng luôn xem Cules là ngu?n ??ng l?c l?n lao trong m?i l?n ra sân thi ??u.

C? ??ng viên Barca ph?n ?ng th? nào v?i cái tên Cules
C? ??ng viên Barca ph?n ?ng th? nào v?i cái tên Cules

Các tên g?i c?a c? ??ng viên Clb Barcelona

Ngoài cái tên Cules ra, c?ng ??ng ng??i hâm m? c?a câu l?c b? Barca c?ng ???c bi?t ??n qua hai cái tên khác là Forca Barca và Blaugrana.

  • Blaugrana là m?t bi?t danh dùng ?? ch? màu áo xanh ?? c?a các c?u th? thu?c ??i bóng Barcelona.
  • Forca Barca l?i là m?t t? trong ti?ng Catalan, có ngh?a là s?c m?nh c?a Barca. ?ây là minh ch?ng cho tình yêu cháy b?ng và s? c? v? nhi?t tình c?a ng??i hâm m? trong m?i tr?n ??u mà Barca góp m?t. ??ng hành cùng tr?n ??u, b?n s? d? dàng nghe th?y ng??i hâm m? ??ng thanh hô to câu “Visca el Barca” nh? là m?t câu chúc may m?n dành t?ng cho ??i tuy?n bóng ?á n??c nhà.
Các tên g?i c?a c? ??ng viên Clb Barcelona
Các tên g?i c?a c? ??ng viên Clb Barcelona

Chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 v?a ??a ??n nh?ng thông tin gi?i ?áp câu h?i Cules là gì? T? ?ó giúp b?n tìm hi?u thêm v? ngu?n g?c, ý ngh?a c?a tên g?i này và s? tín nhi?m, ??ng lòng c?a ng??i hâm m? dành cho ??i bóng Barcelona. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t!

Hãy ??ng ký thành viên Casino VN138 ngay hôm nay ?? tham gia vào nh?ng tr?n bóng h?p d?n b?n nhé. Chúng tôi là m?t trong nh?ng nhà cái uy tín hàng ??u trên th? tr??ng hi?n nay ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Liên h? chúng tôi ?? ???c h? tr? t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!