Mã CK | Gi?i thi?u công ty C? ph?n Ch?ng khoán VNDIRECT

???c bi?t ??n là top 5 công ty Ch?ng Khoán l?n nh?t Vi?t Nam. ???c thành l?p n?m 2006 v?i cái tên Công ty C? ph?n Ch?ng khoán VNDIRECT. V?i kinh nghi?m lâu n?m cùng ??i ng? nhân viên là các chuyên gia hàng ??u trong l?nh v?c ??u t? Ch?ng khoán góp ph?n mang ??n th??ng hi?u c?a mã c? phi?u VND ???c nhi?u nhà ??u t? s?n ?ón.

Hôm nay, trong bài vi?t này Casino VN138 s? gi?i thi?u ??n b?n công ty C? ph?n Ch?ng khoán VNDIRECT v?i ti?m l?c tài chính cùng v?i uy tín lâu n?m trong ngành mong r?ng s? nh?n ???c s? t??ng c?a b?n.

S? l??c quá trình hình thành và phát tri?n c?a Công ty C? ph?n Ch?ng khoán VNDIRECT.

S? l??c quá trình hình thành và phát tri?n c?a Công ty C? ph?n Ch?ng khoán VNDIRECT.

B?n có th? tham kh?o thêm: ?ng ti?n bán tr??c | Phí ?ng ti?n bán tr??c VNDIRECT 2022

  • Công ty ho?t ??ng trong l?nh v?c môi gi?i l?u ký ch?ng khoán, t? v?n tài chính doanh nghi?p, t? doanh, b?o lãnh phát hành và qu?n lý danh m?c ??u t?.
  • Trong n?m 2019, VND ??ng th? 4 v? th? ph?n môi gi?i c? phi?u và ch?ng ch? qu? trên HOSE v?i 6.81%, ??ng th? 2 v? th? ph?n môi gi?i c? phi?u niêm y?t trên HNX v?i 8.58%, ??ng th? 1 v? th? ph?n môi gi?i c? phi?u th? tr??ng UPCOM trên HNX v?i 9.66%.
  • VND là công ty ch?ng khoán ??ng th? 2 trên th? tr??ng phái sinh v? ph?n môi gi?i ch?ng khoán v?i h?n 12.69% trong n?m 2019
  • Tháng 8/2017, c? phi?u VND ???c niêm y?t t?i sàn giao d?ch ch?ng khoán TP HCM (HOSE).

Vai trò c?a công ty ch?ng khoán VNDIRECT

Vai trò c?a công ty ch?ng khoán VNDIRECT

T?i ?ây bao g?m các d?ch v? h? tr? nhà ??u t? cá nhân nh? sau:

??u t? hi?u qu?: VNDIRECT là công ty môi gi?i ch?ng khoán có ??i ng? chuyên gia phân tích chuyên nghi?p s? h?u nhi?u d? li?u trong quá kh? ti?n hành các giao d?ch hi?u qu?. Mang ??n ngu?n l?i nhu?n t?t h?n so v?i cá nhân t? ??u t?.

H?c h?i t? môi gi?i chuyên nghi?p: Thông qua t? v?n, các nhà ??u t? có th? h?c h?i r?t nhi?u kinh nghi?m t? các nhà môi gi?i chuyên nghi?p v?i ki?n th?c sâu r?ng cùng các cách xây d?ng danh m?c ??u t? cùng v?i nh?ng ph??ng pháp ?ánh giá và phân tích c? phi?u,…

Ti?t ki?m th?i gian: T?i ?ây các nhà ??u t? có th? ?y thác các công vi?c nh? theo dõi tình hình th? tr??ng, bi?n ??ng giá,…thông qua ?ó nhà ??u t? ch? c?n nh?n báo cáo và ki?m tra.

Gi?m thi?u r?i ro: V?i nh?ng nhà ??u t? non tr? d? m?c ph?i nh?ng l?i c? b?n khi ??u t? t? do ?nh h??ng ??n l?i nhu?n do ?ó d?ch v? c?a VND nh?m gi?m ?áng k? thi?t h?i t? các r?i ro này.

T?n d?ng các d?ch v? khác: Ngoài hình th?c ??u t? ch?ng khoán, t?i ?ây còn r?t nhi?u d?ch v? h? tr? giao d?ch, h? tr? vay, ?ng ti?n bán,…

Trái phi?u VNDIRECT

Ngoài c? phi?u chính VND thì trái phi?u VNDIRECT ???c nhi?u nhà ??u t? s?n ?ón v?i 2 dòng s?n ph?m chính là D-Bond và V-Bond m?i lo?i mang ??n m?t giá tr? khác nhau tùy vào th?i gian m?c ?? c?a nhà ??u t?.

D-Bond: là s?n ph?m bán l? trái phi?u doanh nghi?p. D-Bond s? h?u ?u ?i?m n?i b?t là có lãi su?t cao ??n 10,3% m?t n?m và r?i ro th?p nh? cam k?t mua l?i t? VNDIRECT.

V-Bond: là lo?i ch?ng khoán có tài s?n ??m b?o và có giá tr? cao h?n giá tr? trái phi?u, ???c phát hành b?i các t? ch?c uy tín. Nhà ??u t? ???c khuy?n khích n?m gi? dài h?n ho?c gi? ??n ngày ?áo h?n ?? h??ng m?c lãi su?t ho?c c? t?c VNDIRECT cao v??t tr?i.

M?c phí giao d?ch VNDIRECT

M?c phí giao d?ch VNDIRECT

VNDIRECT áp d?ng theo gói d?ch v? và kênh giao d?ch mà nhà ??u t? ?ang s? d?ng. C? th?:

  •  Gói d?ch v? Direct Service (D?ch v? c? b?n): 0,15%/Giá tr? giao d?ch.
  •  Gói d?ch v? Portfolio Manager Careby (D?ch v? ?y thác Qu?n lý danh m?c): theo giá tr? tài s?n ròng và th??ng hi?u qu?.

H? Th?ng giao d?ch

VNDIRECT là m?t trong 5 công ty ch?ng khoán ??u tiên tham gia th? nghi?m hình th?c giao d?ch t? xa HASTC vào 2008. Cùng v?i th? nghi?m giao d?ch tr?c tuy?n v?i sàn HOSE và hoàn t?t vi?c ??a vào s? d?ng vào cu?i n?m 2008. 

T?i ?ây l?nh c?a các nhà ??u t? ??t l?nh tr?c tuy?n s? ??a vào s? d?ng, l?nh c?a các nhà ??u t? khi ??t tr?c tuy?n s? ???c ??a th?ng vào h? th?ng sàn HOSE. V?i kh? n?ng kh?p l?nh tuy?t ??i VND là công ty ch?ng khoán duy nh?t t?i Vi?t Nam có th? t? xây d?ng h? th?ng ph?n m?m và trung tâm d? li?u c?a riêng mình v?i kh? n?ng x? lý cùng v?i kh?i l??ng l?nh l?n nh?t trong 1 giây.

???c ph?n l?n ph?n h?i t? phía ng??i dùng v? h? th?ng website và ?ng d?ng c?a VNDIRECT d? s? d?ng, d? dùng v?i thao khác c?c k? ??n gi?n cùng nhi?u ch?c n?ng giúp nhà ??u t? d? theo dõi nhi?u th? tr??ng cùng m?t lúc. 

H? th?ng b?o m?t

H? th?ng b?o m?t

M?i giao d?ch ch?ng khoán trên VNDIRECT ??u ???c ??m b?o an toàn. Khi ??t l?nh, chuy?n ti?n ??u b?t bu?c có mã pin và mã OTP xác nh?n. B?n có th? d? dàng s? d?ng Voice OTP b?ng cách ch?n “Nh?n OTP qua cu?c g?i” t?i màn hình. 

V?i ??nh h??ng tiên phong v? công ngh?, VNDIRECT không ng?ng phát tri?n và hoàn thi?n các tính n?ng nh?m ?em ??n cho khách hàng tr?i nghi?m giao d?ch và ??u t? t?t nh?t.

VNDIRECT là m?t trong nh?ng công ty môi gi?i ch?ng khoán uy tín hàng ??u.  V?i ??i ng? nhân viên ch?t l??ng, có thái ?? d?ch v? t?t, m?c giá giao d?ch trên sàn th?p và giao di?n hi?n ??i, d? dùng. S? d?ng d?ch v? môi gi?i có th? giúp nh?ng nhà ??u t? b?n r?n có th? ?y thác vi?c qu?n lý và theo dõi danh m?c ??u t?. Hy v?ng nh?ng gì chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 v?a mang ??n giúp b?n hi?u rõ h?n v? công ty này. Chúc b?n thành công.

T?t c? các ch??ng trình khuy?n mãi trên ??u có Mã Khuy?n Mãi?i?u ki?n áp d?ng, chính sách riêng do ?ó anh em c?n Liên h? v?i t?ng ?ài ?? ???c nh?n mã và nh?n thông tin c?a các ch??ng trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!