Con trai Neymar | Nh?ng ?i?u mà ít ai bi?t ??n

Con trai Neymar | Nh?ng ?i?u mà ít ai bi?t ??n

Neymar là m?t trong nh?ng c?u th? tài n?ng hàng ??u th? gi?i. Không ch? quan tâm t?i s? nghi?p c?a anh mà nh?ng thông tin v? ??i t? khá tai ti?ng c?a anh c?ng ???c gi?i báo chí và c?ng ??ng hâm m? s?n ?ón. ???c bi?t anh làm b? t? r?t tr? và khi con trai Neymar ra ??i thì c?u bé c?ng nh?n ???c s? chú ý t? m?i ng??i.

Bài vi?t d??i ?ây Casino VN138 s? mang ??n cho b?n ??c nh?ng thông tin thú v? v? con trai Neymar, nh?ng ?i?u mà ít ai bi?t ??n. Chúng ta cùng tìm hi?u qua bài vi?t d??i ?ây nhé.

Con trai Neymar là ai?

David Lucca da Silva Santos, sinh ngày 24/08/2011. Hi?n t?i con trai Neymar ?ã s?p 11 tu?i. C?u bé là con c?a Neymar và b?n gái c? Carolina Dantas ng??i Brazil.

Con trai Neymar là ai
Con trai Neymar là ai?

?i?u khi?n c?ng ??ng bóng ?á b?t ng? ?ó là Neymar có con ngay khi v?a tròn 19 tu?i. V?i ?? tu?i quá tr? ?? làm b? trong khi s? nghi?p c?a c?u th? này v?a m?i ch?m n?. Th?i ?i?m anh bi?t mình có con v?i Dantas là khi hai ng??i ?ã chia tay. Tuy nhiên, c?u th? này v?n nói v?i b?n gái c? r?ng mình hãy gi? l?i ??a con khi sinh ra anh s? có trách nhi?m nuôi n?ng c?u bé.

David Lucca chào ??i ? Sao Paulo – Brazil. Th?i gian ??u thông tin c?u bé v?n là m?t ?n s?. Tuy nhiên, sau m?t th?i gian ???c gi?i báo chí s?n lùng ?ã phát hi?n ra danh tính ??a tr? này.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Con trai c?a David Beckham

V?i tình s? c?a Neymar có th? nói r?t ??c bi?t khi anh có th?i gian h?n hò v?i m? c?a c?u Dantas, hai ng??i quen nhau t? r?t tr?. Ti?p ??n là ng??i m?u Gabriella Lenzi, cô h?u h?u vóc dáng vô cùng nóng b?ng. Sau cùng là di?n viên ng??i m?u Bruna Marquezine ?ã có quãng th?i gian h?n khá dài t? 2013 cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i dù ?ã r?t nhi?u l?n chia tay. Hi?n t?i c?p ?ôi ?ang r?t m?n n?ng.

Th?i ?i?m có c?u bé c?ng là lúc anh ?ang quen v?i ng??i m?u Bruna. Th? nh?ng, c?u th? này v?n r?t ch?m ch? ??ng ?nh ch?p hình cùng c?u bé Lucca. Khi Neymar ký h?p ??ng v?i barcelona thì Lucca c?ng theo b? mình t?i châu Âu sinh s?ng.

Neymar có ?? con trai David Lucca da Silva Santos theo ngh? bóng ?á

Neymar có ?? con trai David Lucca da Silva Santos theo ngh? bóng ?á
Neymar có ?? con trai David Lucca da Silva Santos theo ngh? bóng ?á

?i?u này là hi?n nhiên khi hi?n t?i Lucca ?ang ???c g?i g?m l?i lò ?ào t?o tr? c?a Barcelona. Có th? ít ng??i bi?t khi CLB Escola là n?i ?ào t?o nh?ng l?a c?u th? U3 ??n U8 c?a Barcelona. ?ây là n?i mà nh?ng cái tên l?ng l?y nh? Lionel Messi hay Luis Suarez t?ng khoác áo thi ??u.

V?i vi?c mang dòng máu c?a m?t siêu sao bóng ?á nh? Neymar, Davi Lucca da Silva Santos hoàn toàn có c? h?i khi theo b??c chân c?a ông b?. ?ây c?ng là ?i?u r?t nhi?u ng??i yêu quý chân sút Brazil này mong m?i.

Có th? b?n c?ng mu?n bi?t: Con trai c?a Loinel Messicon trai Cristiano Ronaldo

Th?n t??ng c?a con trai Neymar

Th?n t??ng c?a con trai Neymar
Th?n t??ng c?a con trai Neymar

Lucca không gi?ng v?i con trai c?a Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. C?u bé r?t tí xu?t hi?n tr??c truy?n thông ??i chúng. C?ng nh? Neymar c?ng c?c k? h?n ch? ti?t l? ??i t? c?a c?u bé. Cho ??n hi?n t?i, ch?a có b?t k? thông tin nào v? th?n t??ng c?a con trai Neymar.

Trên ?ây là bài vi?t v? con trai c?a Neymar siêu sao bóng ?á, c?u bé David Lucca da Silva Santos v?i nh?ng thông tin vô cùng thú v? mà chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 mu?n g?i t?i các b?n. Hãy theo dõi Casino VN138 ?? c?p nh?t nh?ng tin t?c m?i nh?t nhé.

Hãy ??ng ký và tham gia các cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c khác nhau cho b?n có th? l?a ch?n, v?i chính sách b?o m?t an toàn nên ng??i ch?i có th? an tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!