Con trai David Beckham – ?i?n trai, phong ?? gi?ng b?

Con trai David Beckham - ?i?n trai, phong ?? gi?ng b?

Không ch? s? h?u tài n?ng sáng giá trong l?nh v?c bóng ?á nam, David Beckham còn có m?t gia ?ình h?nh phúc g?m 1 v? và 3 con. Th?a h??ng nét ??p trai và phong ?? gi?ng nh? b?, các con David Beckham ?ã luôn là tâm ?i?m chú ý t? khi còn r?t nh?.

V?y ba c?u con trai c?a Beckham là ai và có ?i theo s? nghi?p c?a b? không? Nh?ng v?n ?? này s? ???c gi?i ?áp ngay bây gi? b?i nhà cái Casinovn138.com. M?i các b?n cùng theo dõi nhé!

Brooklyn Joseph Beckham: S? nghi?p l?n ??n, tình duyên th?ng hoa

Ng??i con trai ??u lòng c?a David Beckham sinh vào ngày 4 tháng 4 n?m 1999, ???c b? m? siêu sao ??t tên là Brooklyn Joseph Beckham. T? nh?, ?nh h??ng b?i s? n?i ti?ng t? b? l?n m?, Brooklyn ?ã ph?i ti?p xúc và t?p làm quen v?i ánh ?èn flash vây quanh.

Do ???c chú ý t? s?m, c?ng thêm v? ngoài ???c th?a h??ng t? b?, Brooklyn nhanh chóng ti?n thân vào con ???ng showbiz v?i ngh? làm ng??i m?u ?nh cho các t?p chí n?i ti?ng nh? New York Times Style, Man About Town, Reserved,…

Brooklyn Joseph Beckham
Brooklyn Joseph Beckham

Th? nh?ng anh không ???c m?i ng??i nh? ??n t? vi?c làm ngh? thu?t này. Con trai c? Beckham l?i ???c ng??i ngoài bàn tán b?i danh sách yêu ???ng quá ph?c t?p. Ng??i khác còn m?a mai không bi?t r?ng Brooklyn th?t s? yêu ai và cô nàng nào may m?n s? là ng??i cu?i cùng mà anh ta tìm ki?m.

B?t ng? vào cu?i n?m 2019, anh c? nhà Beck công khai yêu ???ng v?i cô nàng di?n viên xinh ??p Nicola Peltz, con gái c?ng c?a t? phú giàu có nh?t th? gi?i – Nelson Peltz.

B?n có th? xem thêm: Con trai Messi 

Hi?n t?i, c? hai ?ã v? s?ng chung v?i nhau t?i c?n bi?t th? m?i mua v?i giá 10,5 tri?u USD ? Beverly Hills (M?). C?u con trai nhà Beckham do n?i ti?ng t? nh?, dù ch? m?i 23 tu?i nh?ng anh ?ã s? h?u kh?i tài s?n k?ch xù kho?ng 10 tri?u ?ô, t??ng ???ng 230 t? ??ng. B?n gái c?a Brooklyn c?ng không h? kém c?nh khi s? h?u 50 tri?u ?ô, t??ng ???ng 1,1 nghìn t? ??ng, g?p 5 l?n so v?i anh b?n trai kém cô 4 tu?i.

Brooklyn Joseph Beckham
Brooklyn Joseph Beckham

Romeo James Beckham: Kiên quy?t không theo bóng ?á

Romeo James Beckham là ng??i con trai th? hai c?a gia ?ình h?nh phúc David Beckham, sinh vào ngày 1 tháng 9 n?m 2002.

M?c dù ???c các th??ng hi?u th?i trang và các nhãn hàng n?i ti?ng quan tâm và chú ý nh?ng c?u con trai th? Beckham không mu?n t?o ra scandal yêu ???ng nh?ng nhít nh? anh trai mà mu?n s? nghi?p ?i lên b?ng chính th?c l?c c?a mình.

Romeo ???c t?p chí GQ b?u ch?n vào Top 10 nh?ng chàng trai m?c ??p nh?t n??c Anh khi m?i 13 tu?i. T? khi còn bé, phong cách th?i trang và ki?u dáng ph?i ?? c?a Romeo r?t tinh t? và sang tr?ng. Burberry còn ch?n Romeo làm ng??i m?u qu?ng cáo cho b? s?u t?p Xuân – Hè vào n?m 2013.

N?m 2021, Romeo ???c ch?n làm trang bìa cho t?p chí L’Uomo Vogue và ch? sau 6 tháng sau, anh chàng ???c tr? thành g??ng m?t ??i di?n chính th?c cho nhãn hàng th?i trang n?i ti?ng c?a th??ng hi?u Saint Laurent.

Romeo c?ng ?ã công khai b?n gái vào n?m 2019. C? hai ?ang r?t h?nh phúc và không ng?i chia s? nh?ng hình ?nh và k? ni?m m?t cách công khai cho ng??i hâm m? ???c bi?t.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Con trai Ronaldo tên gì? M?y tu?i? Nh?ng s? th?t thú v? v? chàng quý này

Dù ???c gia ?ình ??a ??n H?c vi?n Câu l?c b? bóng ?á Arsenal ?? n?i nghi?p cho b? nh?ng Romeo không ng?i chia s? th?ng th?ng v?i Beckham r?ng anh không h? thích và không mu?n theo nghi?p c?a David Beckham. Sau ?ó, anh rút kh?i h?c vi?n tr??c s? ??ng ý c?a gia ?ình.

C?u con trai th? nhà Beckham l?i yêu thích b? môn qu?n v?t. C?u ?ã t?ng ???c t?o c? h?i t?p luy?n cùng 2 tay v?t n?i ti?ng th? gi?i là Caroline Wozniacki và Kyle Edmunds.

Hi?u ???c s? thích c?a con trai, v? c?a Beckham – Victoria Beckham ch?u chi 30 nghìn b?ng Anh ?? xây d?ng m?t sân c? nhân t?o t?i Oxfordshire cho con trai t?p luy?n tennis.

Con trai c?a siêu sao bóng ?á David Beckham
Con trai c?a siêu sao bóng ?á David Beckham

Cruz David Beckham – c?u con trai Beckham có ngo?i hình gi?ng b? nh?t

C?u con trai út nhà Beck có tên là Cruz David Beckham, sinh ngày 20 tháng 2 n?m 2005. Dù còn nh? và ch?a có nhi?u thành t?u nh? 2 ng??i anh tr??c, Cruz v?n ???c truy?n thông và m?i ng??i chú ý nh? vào nét hào hoa, phong nhã c?a b?. C?m t? “Tu?i tr? tài cao” ???c c?ng ??ng m?ng bàn tán v? Cruz khi c?u bé th??ng xuyên b? l? hình ?nh ch?p chung thân m?t v?i nhi?u cô gái.

??c bi?t vào gi?a n?m ngoái, c?u còn b? ch?p lén ôm hôn n?ng nàn cùng m?t cô b?n gái m?i. C?ng ??ng m?ng soi ra ???c cô nàng này ???c anh trai th? Romeo và v? hôn thê c?a Brooklyn cùng theo dõi trên Instagram.

Cruz David Beckham
Cruz David Beckham

David Beckham th?t s? ?ã r?t thành công k? c? ? sân c? hay ngoài ??i th??ng. Anh ?ã s? h?u cho mình m?t ngôi nhà êm ?m h?nh phúc cùng ng??i v? ??p , con xinh. Ba c?u con con David Beckham c?ng ?ã r?t may m?n khi ???c sinh ra ? v?ch ?ích và s? h?u nhi?u tài n?ng và l?ch lãm ??n t? b? và m?.

C?m ?n các b?n ?ã tham kh?o bài vi?t c?a chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 nhé! ??ng quên ??ng ký thành viên nhà cái Casino VN138 ?? nh?n v? nhi?u ph?n quà h?p d?n b?n nhé. N?u b?n ch?a bi?t v? Casino VN138 có th? tham kh?o t?i ph?n Gi?i thi?u nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!