Nh?ng con s? ???c cho là xui x?o t?i Vi?t Nam và th? gi?i

Nh?ng con s? xui x?o

Cu?c s?ng quanh ta luôn g?n li?n v?i nh?ng con s? g?i là may m?n, xui x?o khác nhau. Và ? m?i vùng mi?n, qu?c gia l?i có nh?ng con s? ??c bi?t. V?y các con s? nào ???c cho là s? xui x?o t?i Vi?t Nam, th?c h? quan ni?m này nh? th? nào?

Trong bài vi?t này, chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 s? b?t mí c?ng nh? phân tích cùng các b?n nh?ng con s? xui x?o t?i Vi?t Nam nhé. Dành ngay 30 giây ?? khám phá nh?ng ?i?u thú v? v? các con s? ?en ?u?i ngay thôi nào.

S? 4 xui x?o

S? 4 xui x?o theo quan ni?m c?a nhi?u qu?c gia
S? 4 xui x?o theo quan ni?m c?a nhi?u qu?c gia

Con s? 4 ???c xem nhi?u qu?c gia Châu Á tránh s? d?ng trong ?ó có Vi?t Nam. Theo ngôn ng? c?a ng??i Trung Qu?cNh?t B?n thì s? 4 ??c g?n gi?ng v?i ch? “t?”. Ngoài ra thì s? 4 còn ?ng ch? th? t? trong vòng ??i “sinh – lão – b?nh – t?”. Do ?ó, ng??i ta cho r?ng s? 4 là m?t con s? ch?t chóc.

B?n có th? th?y các khách s?n ho?c chung c? th??ng thì sau phòng 103 ho?c 203 s? là phòng 105 và 205, b? qua phòng 104 và 204. Ho?c t?ng th? 4 s? ??i thành t?ng 3A ho?c lên th?ng s? 5.

Có m?t ?i?u ??c bi?t v?i m?t s? Châu Á ?ó chính là Hà Lan, m?t qu?c gia tôn th? con s? 4 và coi nó là con s? mang ??n s? may m?n b?i vì phát âm c?a nó gi?ng v?i t? “ vui m?ng, h?nh phúc” trong ngôn ng? c?a h?.

S? 3

S? 3 xui x?o theo quan ni?m c?a nhi?u qu?c gia
S? 3 xui x?o theo quan ni?m c?a nhi?u qu?c gia

S? 3 là m?t con s? mà ng??i x?a cho r?ng khi ch?p hình s? g?p ??i n?n. Chúng s? may l?i s? ?en ??i, không may m?n và có th? m?t m?ng. Nên m?t ?i?u c?m k? t? x?a r?ng không ???c ch?p hình 3 ng??i. Ch? ch?p 2 ng??i ho?c ch?p nhi?u h?n 3 ng??i.

T?i Vi?t Nam chúng ta có m?t câu “7 n?i 3 chìm 9 lênh ?ênh”. Do ?ó, con s? 3 ???c xem là m?t con s? th?m h?i. Th? hi?n s? không may m?n, làm gì c?ng s? b? th?t b?i, sa sút không ngóc ??u lên ???c.

S? 7 ?en ??i

S? 7 ?en ??i
S? 7 ?en ??i

Con s? 7 trong ti?ng Hán g?i là “th?t” và nó g?n li?n v?i 2 t? “th?t bát”. Nó chính là bi?u t??ng c?a ?i?m x?u, m?t mát, làm ?n th?t bát. Trong các c?p t? g?n li?n v?i ch? th?t bao g?m “ th?t b?i, th?t nghi?p, th?t h?c, th?t b?i, th?t tình, th?t v?ng”… Do ?ó, con s? 7 không l?y lòng ???c ng??i Vi?t Nam ta.

Ng??i x?a có câu “Ch? ?i ngày 7 ch? v? ngày 3” b?i trong xu?t hành, ?i ?âu xa làm ?n gì c?ng tránh ngày 7 ra. S? 7 còn làm ng??i ta ngh? ??n tháng 7, tháng “cô h?n”. Tháng này là tháng c?a ma qu?, vong linh, kiêng k? c??i h?i, xây d?ng, ?i xa làm ?n…

S? 13 – con s? ph?n b?i Chúa

S? 13 - con s? ph?n b?i Chúa
S? 13 – con s? ph?n b?i Chúa

?ây là con s? ???c nhi?u qu?c gia kiêng k? nh?t, ??c bi?t là ? ph??ng Tây. Theo m?t nhà khoa h?c ??n t? ??i h?c Delaware ? Newark, M? gi?i thích. Con s? 13 ???c coi là con s? x?u vì nó n?m sau con s? hoàn h?o 12. T? x?a, các nhà s? h?c coi 12 là con s? hoàn ch?nh. C? th?, 1 n?m ???c chia thành 12 tháng, th?n Hercules l?p 12 chi?n công, chúa Jesus có 12 tông ??… Do ?ó, s? 12 n?m ngoài l? s? hoàn h?o và không ?em l?i may m?n.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Cách làm bùa may m?n, xua tan v?n xui hi?u qu?

Con s? 13 ???c xem là con s? xui x?o nh?t th? gi?i, nó d?n tr? thành n?i ám ?nh và ?i?m x?u trong cu?c s?ng. B?t k? m?t ho?t ??ng nào c?ng né ngày xu?t hi?n con s? 113. ? Vi?t Nam còn ??t m?t cái khác thú v? cho ngày này là “Black Friday” d?ch ra là ngày th? sáu ?en t?i.

Trên ?ây là 4 con s? xui x?o t?i Vi?t Nam ???c r?t nhi?u ng??i kiêng k? ???c nhà cái Casino VN138 chia s? ??n b?n. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t, chúc b?n may m?n!

Hãy th? v?n may c?a mình b?ng cách tham gia nh?ng trò ch?i cá c??c online t?i Casino VN138, chúng tôi là nhà cái uy tín hàng ??u hi?n ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n. B?n có th? xem thêm v? Casino VN138 t?i ?ây: https://casinovn138.com/gioi-thieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!