Coingecko là gì? H??ng d?n xem th? tr??ng ti?n ?o v?i Coingecko

Coingecko là gì?

Th? tr??ng ti?n ?o trên th? gi?i có nhi?u s?n ph?m khác nhau, ngoài Bitcoin ra thì hôm nay chúng tôi xin gi?i thi?u ??n các b?n Coingecko. V?y Coingecko là gì? Cách xem th? tr??ng ti?n Coingecko là nh? th? nào?

Nh?ng ??ng ti?n k? thu?t s? này m?c dù v?n ch?a ???c s? d?ng h?p pháp trong h? th?ng ti?n t? c?a Vi?t Nam. Tuy nhiên, nhà ??u t? n?u có ki?n th?c v? ??ng ti?n này v?n có th? ??u t? sinh l?i ???c nhé. Cùng nhà cái Casino VN138 tìm hi?u v? ??ng ti?n Coingecko qua bài vi?t bên d??i nhé.

Coingecko là gì?

Coingecko là gì?
Coingecko là gì?

Coingecko là trang web ho?c ?ng d?ng có ch?c n?ng t?ng h?p d? li?u ti?n ?i?n t? ??c l?p l?n nh?t th? gi?i, cung c?p cho ng??i dùng m?t phân tích c? b?n v? th? tr??ng ti?n ?i?n t?. Bên c?nh ?ó, Coingecko còn có th? theo dõi s? t?ng tr??ng c?a c?ng ??ng phát tri?n mã ngu?n m?, các s? ki?n chính và các thông s? on-chain.

L?ch s? hình thành Coingecko 

L?ch s? hình thành Coingecko 
L?ch s? hình thành Coingecko

?ng d?ng Coingecko ???c ra ??i vào n?m 2014 b?i m?t ??i ng? l?p trình viên gi?i hàng ??u g?m Bobby Ong, TM Lee và các thành viên khác t?i Malaysia. 

V?i s? phát tri?n c?a công ngh? ??ng ti?n k? thu?t s? nh? hi?n nay, Coingecko tính ??n cu?i n?m 2022, l??ng truy c?p hàng tháng vào CoinGecko ??t h?n 18 tri?u l??t. ??ng th? 2 trong s? nh?ng website ki?m tra giá coin, ch? sau CoinMarketCap.

?u ?i?m c?a ??ng Coingecko 

?u ?i?m c?a ??ng Coingecko 
?u ?i?m c?a ??ng Coingecko

So v?i nh?ng trang web v? ??ng ti?n k? thu?t s? khác thì CoinGecko có nh?ng ?u ?i?m n?i b?t nh?:

 • Thi?t k? giao di?n ??n gi?n và d? s? d?ng
 • CoinGecko có th? tùy ch?n b? l?c so sánh và hi?n th? ?a d?ng ?áp ?ng nhu c?u ng??i dùng, ví d?: ATH – All Time High, Developer.
 • Hi?n CoinGecko ?ang có ?a d?ng thông tin v? các sàn giao d?ch trên th? tr??ng 69 sàn) và các ??ng coin (5521 ??ng).
 • V?i kh? n?ng b?o m?t cao, CoinGecko có th? ng?n ch?n hi?u qu? tình tr?ng Fake Volume nh? vi?c c?p nh?t h? th?ng ch?m ?i?m Trust Score.
 • ?ng d?ng CoinGecko có kh? n?ng hi?n th? thông báo nhi?u s? ki?n l?n v? các ??ng coin (Litecoin Halving, Bitcoin Halving,…)
 • Trên ?ng d?ng th??ng xuyên c?p nh?t báo cáo chuyên sâu v? di?n bi?n th? tr??ng ti?n ?o ???c c?p nh?t th??ng xuyên và nhanh chóng.

Cách t?i ?ng d?ng Coingecko xem th? tr??ng ti?n ?o

Cách t?i ?ng d?ng Coingecko xem th? tr??ng ti?n ?o
Cách t?i ?ng d?ng Coingecko xem th? tr??ng ti?n ?o

Qua h?ng n?m thì ?ng d?ng này ngày càng có nhi?u ng??i bi?t ??n. Hi?n nay, CoinGecko có kho?ng trên g?n 20 tri?u l??t t?i v? trên toàn th? gi?i trên hai n?n t?ng h? ?i?u hành AndroidiOS. ??n có ?ng d?ng này b?n có th? làm theo hai cách nh? sau:

 • CoinGecko trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coingecko.coingeckoapp
 • CoinGecko trên IOS: https://apps.apple.com/us/app/coingecko-bitcoin-crypto-app/id1390323960

H??ng d?n cách s? d?ng các tính n?ng trên app Coingecko 

?? d?ng s? ???c CoinGecko, sau khi t?i ?ng d?ng v? b?n c?n ??ng ký tài kho?n. B?n ch?n vào ph?n “Sign up” trên ?ng d?ng và nh?p thông tin ??ng ký. Sau khi ??ng ký xong, thì hay xem cách s? d?ng nay bên d??i nhé.

Giao di?n Coingecko 

Giao di?n Coingecko 
Giao di?n Coingecko

Trên thanh công c? c?a CoinGecko b?n s? th?y nhi?u ph?n khác nhau và ý ngh?a c?a chúng nh? sau:

 • Coin: T?ng có coin/token ?ang ???c theo dõi trên CoinGecko
 • Exchanges: T?ng s? sàn giao d?ch ?ang ???c niêm y?t theo dõi
 • Market Cap: T?ng v?n hóa toàn th? tr??ng
 • 24h Vol: Kh?i l??ng giao d?ch trong vòng 24h
 • Dominance: Ch? s? Dominance c?a Bitcoin, EthereumUSDT so v?i toàn th? tr??ng
 • EN: Tùy ch?n ngôn ng? (Có ti?ng Vi?t)
 • USD: Tùy ch?n thay ??i lo?i ti?n cho toàn b? ??ng coin/token
 • Hình ng??i: ??ng ký và cài ??t thông tin tài kho?n cá nhân
 • Bánh r?ng: Ch?n n?n sáng t?i cho giao di?n CoinGecko
 • Search: Tìm ki?m c? th? lo?i coin/token mong mu?n

Các tính n?ng c? b?n c?a App Coingecko 

Các tính n?ng c? b?n c?a App Coingecko 
Các tính n?ng c? b?n c?a App Coingecko

?ó là thanh công c? phía trên còn b?ng coin phía d??i g?m nh?ng ký hi?u và ý ngh?a nh? sau:

 • D?u #: X?p h?ng c?a coin/token ?ó
 • Coin: Tên c?a ??ng coin/token
 • Price: Giá c?a ??ng coin ?ó t?i th?i ?i?m hi?n t?i
 • 1h, 24h, 7d: Bi?n ??ng thay ??i c?a coin ?ó trong 1h, 24h, 7d.
 • 24h volume: Kh?i l??ng giao d?ch 24h qua
 • Mkt cap: V?n hóa th? tr??ng ??ng coin ?ó
 • Last 7 Days: Bi?u ?? 7 ngày g?n nh?t

Các tính n?ng nâng cao c?a App Coingecko 

Các tính n?ng nâng cao c?a App Coingecko 
Các tính n?ng nâng cao c?a App Coingecko

Ngoài nh?ng ch?c n?ng c? b?n trên dùng ?? theo dõi th? tr??ng ti?n ?o thì CoinGecko có nh?ng ch?c n?ng nâng cao, ch?ng h?n nh?:

 • USD: Có ch?c n?ng thay ??i ??n v? ti?n trong t?t c? các ti?n ?i?n t? trên trang
 • Filter: Ch?c n?ng l?c trên nhi?u y?u t? khác nhau
 • Explore All Coins: Xem thông tin c?a t?t c? ??ng coin ?ang có trên CoinGecko
 • Heatmap: Hi?n th? thông tin coin theo hình ?nh
 • Social: Th?ng kê m?c ?? quan tâm c?a nhà ??u t? trên các m?ng xã h?i nh?: Reddit, Telegram, Facebook, Twitter.

V?n ?? b?o m?t thông tin luôn ???c chúng tôi ??t lên hàng ??u giúp cho ng??i ch?i có th? yên tâm tham gia các trò ch?i cá c??c. H? th?ng máy ch? c?a Casino VN138 ???c trang b? nhi?u l?p mã hóa khác nhau giúp b?o v? nh?ng thông tin ng??i ch?i tr??c nh?ng k? x?u. ?? hi?u h?n, b?n có th? tham kh?o Chính sách b?o m?t c?a chúng tôi.

Chuyên m?c Sòng bài c?a nhà cái Casino VN138 v?a chia s? ??n b?n bài vi?t v? Coingecko là gì? C?ng nh? h??ng d?n cách s? d?ng và xem th? tr??ng ti?n ?o v?i Coingecko. Hy v?ng bài vi?t trên s? mang l?i cho b?n nh?ng thông tin b? ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!