T?ng h?p t?t c? code OMG 3Q m?i nh?t n?m 2022

OMG 3Q là t?a game chi?n thu?t th? bài khá quen thu?c. V?i l?i ch?i ?ã ???c nhi?u game th? thành th?o, tuy nhiên OMG 3Q v?n mang t?i nét riêng bi?t. D??i ?ây là t?ng h?p code OMG 3Q m?i nh?t giúp b?n có ph?n quà kh?i ??u v?i các t??ng và trang b? ngon, d? dàng ?ua top.

Bài vi?t c?a Casino VN138 chia s? ??n c?ng ??ng game th? b? code OMG 3Q b? code v?i nhi?u ph?n quà c?c k? h?p d?n. Nh?p code ngay nh?n quà li?n tay nào các b?n..

T?ng h?p b? code OMG 3Q m?i nh?t 2022

T?ng h?p b? code OMG 3Q m?i nh?t 2022
T?ng h?p b? code OMG 3Q m?i nh?t 2022

D??i ?ây là b? 3 code OMG 3Q m?i nh?t ch?a h?t h?n s? d?ng. Giúp b?n nh?n nh?ng ph?n quà c?c k? h?p d?n nh? t??ng cam, trang b? cam ??u game giúp b?n d? dàng tham gia ?ua top sever.

Danh sách code OMG 3Q 2022:

STT Mã code
1 OMG3QVNG22
2 NAMMOI2022
3 OMG3QSV500

Có th? b?n c?ng quan tâm: Code h?i t?c ??i chi?n m?i nh?t n?m 2022

H??ng d?n cách nh?p code trên trang ch?

H??ng d?n chi ti?t

B??c 1: Truy c?p vào trang ch? OMG 3Q và ch?n m?c Nh?p code.

B??c 2: ??ng nh?p vào tài kho?n game b?n ?ang s? d?ng.

B??c 3: Ch?n Máy ch?, Nhân v?t c?a b?n.

H??ng d?n cách nh?p code trên trang ch?
H??ng d?n cách nh?p code trên trang ch?

B??c 4: Nh?p mã code ? m?c II vào ô Thông tin code.

B??c 5: Nh?p mã xác nh?n và nh?n Nh?n th??ng.

S?n mã giftcode OMG 3Q ? ?âu?

Code OMG 3Q do nhà phát tri?n VND cung c?p nh?ng món quà trì ân, t??ng tác, vinh danh Fan c?ng trên Fanpage dành cho c?ng ??ng ng??i ch?i. Code OMG 3Q ???c chia làm 2 d?ng:

  • Code chung: t?t c? ng??i ch?i ??u có th? s? d?ng chung m?t mã quà, code này th??ng th??ng ???c t?ng cho các ng??i ch?i vào các d?p ngày l? l?n ho?c k? ni?m ngày ra m?t game.
  • Code riêng: là lo?i mã code m?i ng??i ch?i ch? ???c s? d?ng 1 l?n, v?i lo?i mã gi?i h?n thì ph?n quà nh?n ???c th??ng s? r?i vào các v?t ph?m có giá tr? cao.

D??i ?ây là 1 s? m?o l?y quà th??ng mi?n phí dành cho tân th? m?i ch?i. 

Theo dõi: Fanpage không ch? ?óng vai trò thông tin ??n c?ng ??ng ng??i ch?i mà còn là n?i công b? các mã code OMG 3Q m?i nh?t hàng tu?n, hàng tháng. Vì v?y b?n ??ng quên b?m theo dõi fanpage chính th?c c?a t?a game Tam Qu?c Chi?n này nhé.

Báo danh nh?n quà: Nh?m t?ng t??ng tác cao h?n gi?a trò ch?i và các game th?, s? ki?n nh?n quà báo danh s?m v?n luôn ???c OMG 3Q th?c hi?n, ??c bi?t và v?i ng??i ch?i thân th?.

Báo danh nh?n quà
Báo danh nh?n quà

Ng??i ch?i ??n gi?n ch? c?n vào game tích ?i?m qua các l??t ??ng nh?p h?ng ngày. ??n cu?i s? ki?n ng??i ch?i s? nh?n ngay Vipcode OMG 3Q bao g?m các v?t ph?m trang b?, t??ng, th? chiêu m?, r??ng hoàng kim,…

Chia s? thêm cho b?n: Code Tuy?t Ki?m C? Phong m?i nh?t – Cách nh?p và nh?n Gifcode

Tham gia s? ki?n hàng tháng: T?a game v?i các event l?n di?n ra hàng tháng. Có r?t nhi?u mã th??ng ???c VNG tung ra trong su?t th?i gian s? ki?n, tuy nhiên ng??i ch?i c?n kiên nh?n tham gia ??n cu?i cùng.

S? ki?n hàng tháng
S? ki?n hàng tháng

Các s? ki?n th??ng di?n ra nhân d?p các ngày l? l?n trong n?m nh?: Qu?c Khánh, Trung Thu, T?t,.. ho?c k? ni?m sinh nh?t, m? server m?i, ra m?t trang ph?c, trang b?,.. 

Ch?i mini game trúng vipcode: Bên c?nh các event l?n thì mini game c?ng là n?i nhà phát hành t?o ra dành cho các game t??ng tác nh?n quà. V?i các mini ??n gi?n trong kho?ng th?i gian 1-3 ngày. ??ng th?i, b?n hãy chú ý th?c hi?n ?úng th? l? trò ch?i, chia s? và ??t ???c like, tim t? nhi?u b?n bè khác c?a mình. 

Mini game
Mini game

??c bi?t, ng??i ch?i n?u t??ng tác t?t trên fanpage s? có c? h?i nh?n ???c huy hi?u Fan c?ng giúp ng??i ch?i nh?n ???c các mã code Vip, ??c bi?t hàng tu?n, hàng tháng.

Tham kh?o thêm b?n nhé: Code MU v??t th?i ??i m?i nh?t n?m 2022 – Cách nh?p

Bài vi?t thu?c chuyên m?c Trò ch?i c?a Casino VN138 chia s? ??n c?ng ??ng game th? nh?ng mã code OMG 3Q m?i nh?t n?m 2022. Hy v?ng v?i nh?ng mã code trên b?n s? nh?n ???c nh?ng ph?n quà giá tr? và ?ua top thành công.

Tham gia Casino VN138 ngay hôm nay ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n. Chúng tôi là nhà cái hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n, v?i ?i?u kho?n d?ch v? rõ ràng nên b?n có th? yên tâm tham gia nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!