C? Domino là gì? H??ng d?n cách ch?i c? Domino chi ti?t

Lu?t tính th?ng thua

Domino là m?t trò ch?i c? ?i?n ra ??i t? r?t lâu và ???c nhi?u ng??i yêu thích. Trò ch?i ???c xu?t hi?n l?n ??u tiên t?i châu Á và ph? bi?n d?n sang châu Âu và châu M?. Tuy nhiên t?i Vi?t Nam không ph?i b?t k? c?ng bi?t c? Domino là gì? 

Bài vi?t ngày hôm nay, chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 s? giúp các b?n hi?u thêm v? trò ch?i Domino là gì và cách ch?i c? Domino chi ti?t nhé.

C? Domino là gì?

C? Domino là gì?

Domino là m?t lo?t các trò ch?i dùng các t?m domino hình ch? nh?t. M?i quân domino là m?t hình ch? nh?t v?i m?t ???ng chia quân domino thành hai hình vuông. M?i ph?n ???c ?ánh d?u b?ng ?i?m ho?c ?? tr?ng. M?t sau c?a cùng m?t b? domino không th? phân bi?t ???c chúng có tr?ng ho?c có m?t s? thi?t k? t??ng t?. Các kh?i trò ch?i Domino t?o thành m?t b? domino.

Các ki?u ch?i c? Domino

Có 4 lo?i domino, ch?ng h?n nh?: Domino truy?n th?ng (Straight Dominoes), Russian Domino, All Fives Domino, Mexican Train Dominoes. Trong bài vi?t này, tôi s? h??ng d?n các b?n cách ch?i trò ch?i c? domino truy?n th?ng và ph? bi?n ? Vi?t Nam.

Có th? b?n ch?a bi?t: Backgammon là gì? H??ng d?n cách ch?i c? Backgammon

B? c?

B? c? domino
B? c? domino
 • M?t b? Domino thông th??ng s? bao g?m 28 kh?i. M?i kh?i Domino là m?t kh?i hình ch? nh?t, có ???ng chia ng?n ? gi?a, t?o thành hai hình vuông. Trên m?i m?t hình vuông s? hi?n th? các l? hay các ?i?m (pip, nip ho?c dob) ho?c ?? tr?ng. M?i m?t hình vuông có t?i ?a 6 ?i?m l? nh? v?y. Nh? v?y, các kh?i Domino s? bao g?m 1 c?p s?. Ví d?: 6:1, 2:2, 3:4.
 • B? domino th?c ch?t là m?t d?ng c? ch?i game cho nhi?u trò ch?i domino khác nhau, ch?ng h?n nh? s? d?ng xúc x?c. Trên th? gi?i có r?t nhi?u cách ch?i domino, trong ?ó ch? y?u ???c chia làm hai ki?u ch?i: Blocking games: Trò ch?i ch?n, Scoring games: Trò ch?i tính ?i?m.

Lu?t tính th?ng thua

Lu?t tính th?ng thua

Lu?t tính th?ng thua

 • 1 ??m trên quân c? = 1 ?i?m
 • Quân Bò (0:0) = 13 ?i?m 

Lu?t tri?t c?

 • Khi ván ch?i k?t thúc và m?i ng??i ??u còn quân c? mà không th? ?ánh ti?p c? ???c thì g?i là tri?t. Khi ?ó ng??i nào có ?i?m trên các quân c? nh? nh?t s? th?ng.
 • Ng??i th?ng ván tri?t: ?n g?p 4 l?n s? ti?n c??c nhân cho s? ng??i thua cu?c
 • Ng??i thua ván tri?t: thua g?p 4 l?n s? ti?n c??c.

Lu?t cho ván ch?i 4 ng??i tham gia

 • Ng??i th?ng nh?t: là ng??i ??u tiên ?ánh h?t quân c? trong ván ch?i ???c ?n g?p 6 l?n ti?n c??c.
 • Ng??i thua nh?t: là ng??i có s? ?i?m cao nh?t c?a các quân c? còn l?i trong ván ch?i và thua g?p 3 l?n ti?n c??c.
 • Ng??i thua nhì: là ng??i có s? ?i?m cao th? 2 c?a các quân c? còn l?i trong ván ch?i và thua g?p ?ôi ti?n c??c.
 • Ng??i thua ba: là ng??i có s? ?i?m cao th? 3 c?a các quân c? còn l?i và thua b?ng ti?n c??c.

Lu?t cho ván ch?i 3 ng??i tham gia

 • Ng??i th?ng nh?t: ?n g?p 3 ti?n c??c ph?i ng??i ??u tiên ?ánh h?t quân c? trong ván ch?i.
 • Ng??i thua th? nh?t: thua g?p ?ôi ti?n c??c là ng??i có s? ?i?m cao nh?t c?a các quân c? còn l?i trong ván ch?i.
 • Ng??i thua th? nhì: thua b?ng ti?n c??c là ng??i có s? ?i?m cao th? 2 c?a các quân c? còn l?i trong ván ch?i.

Lu?t cho ván ch?i 2 ng??i tham gia

 • Ng??i th?ng: là ng??i ??u tiên ?ánh h?t quân c? trong ván ch?i.
 • Ng??i thua: là ng??i không ?ánh h?t quân c? trong ván ch?i.

Cách ch?i Domino

Cách ch?i Domino
Cách ch?i Domino

B??c ??u tiên

 • Ng??i ch?i có quân c? l?n nh?t (6: 6) s? di chuy?n tr??c.
 • N?u không có ai s? h?u quân c?, ng??i s? h?u con bò ??c ti?p theo (5: 5; 4: 4, …) s? là ng??i ?i ??u tiên.
 • Trong các vòng ti?p theo, ng??i ch?i ??u tiên th?ng trò ch?i tr??c. 
 • Con t?t ??u tiên ???c ??t gi?a nh?ng ng??i ch?i.

L??t ?i th? hai

Ng??i ch?i ti?p theo ?i ng??c chi?u kim ??ng h? v? bên trái c?a ng??i ch?i ??u tiên và ??t con t?t xu?ng sao cho m?t ??u quân c? trùng v?i ??u kia.

Ví d?: Trong n??c ?i ??u tiên, ng??i ch?i ??u tiên ??t các quân 6: 6. Vì v?y ? b??c 2, ng??i ch?i c?n theo dõi quân t?t có ??u là 6, ví d? 6:2, 6:4, …

N?u ng??i ch?i tr??c ??t m?t quân c? có ??u “tr?ng“, nó s? ch? ???c theo sau b?i m?t con t?t khác c?ng có ??u tr?ng. Tuy nhiên, theo m?t s? cách, các quy t?c c?a trò ch?i có th? ???c thay ??i ?? làm cho h?p tr? thành h?p “t? do“, t?c là b?n có th? gán cho nó b?t k? s? nào b?n mu?n. H??ng c?a các m?nh có th? là thu?n tay trái ho?c tay ph?i.

Có th? b?n c?ng quan tâm: H??ng d?n cách ch?i c? vây ??n gi?n cho ng??i m?i b?t ??u

Các l??t ti?p theo

Ng??i ch?i ti?p t?c thay phiên nhau ng??c chi?u kim ??ng h? trong tr??ng h?p m?t ng??i ch?i không có quân bài phù h?p ?? ?i ti?p: trong ván bài 4 ng??i ch?i, ván bài ban ??u không còn quân bài nào.

Trong ván bài ít h?n 4, ng??i ch?i s? b?c 1 quân bài t? ph?n chia d?. N?u quân bài này có th? s? d?ng luôn, ng??i ch?i có th? ch?i quân bài này luôn. N?u sau khi b?c, quân bài này v?n không th? ?i ti?p ???c, thì quân bài này xác nh?p vào b? bài c?a ng??i ch?i, ng??i ch?i ti?p t?c b? chuy?n l??t ?i cho ng??i ti?p theo.

L?i k?t v? c? Domino

V?i nh?ng chia s? trên b?n ?ã bi?t ???c c? Domino là gì và lu?t ch?i nh? th? nào r?i ??y. Hy v?ng nh?ng thông tin mà Casino VN138 có th? giúp b?n ch?i ???c lo?i c? thú v? này.

Bên c?nh ?ó, n?u b?n yêu thích nh?ng game bài có th? ??ng ký và ch?i th? ngay t?i nhà cái Casino VN138. T?i ?ây, chúng tôi có nhi?u game cá c??c và nhi?u ph?n quà h?p d?n ?ang ??i b?n. Liên h? Casino VN138 ???c nhân viên chúng tôi h??ng d?n c? th? nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!