CLB Juventus – Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t n?m 2022

Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t n?m nay c?a Juventus, t?ng h?p tin t?c xoay quanh Juventus thông tin c?u th? chuy?n nh??ng c?p nh?t liên t?c và nhanh nh?t.

Juventus ph?i chia tay Dybala vào cu?i mùa gi?i do h?t th?i h?n h?p ??ng. Thay vào ?ó ??i tuy?n chi 65 tri?u b?ng ?? chiêu m? Gabriel Jesus vào thay th? c?a Dybala. D??i ?ây là bài vi?t c?a Casino VN138 ??a ??n nh?ng tin t?c m?i nh?t v? th? tr??ng chuy?n nh??ng c?a Juventus ???c c?p nh?t nhanh nh?t m?i các cùng xem qua nhé.

Dybala r?i Juventus vào cu?i mùa gi?i

Dybala r?i Juventus vào cu?i mùa gi?i

Theo nh?ng thông tin m?i nh?t t? Italia, cu?c ?àm phán gi?a Paulo Dybala và CLB ch? qu?n Juventus v? m?t b?n h?p ??ng gia h?n ?ã ?? v?.

??a thông tin t? nhà báo Romano: “Không có b?t k? th?a thu?n nào gi?a Juventus và Dybala. C?u ?y s? không gia h?n h?p ??ng v?i nh?ng ?i?u ki?n hi?n t?i, khi b?n h?p ??ng c? còn th?i h?n t?i h?t mùa gi?i này. Dybala s? ra ?i t? do vào tháng 6.

?ã có m?t l?i ?? ngh? gia h?n h?p ??ng v?i m?c l??ng 8 tri?u euro kèm 2 tri?u ti?n th??ng, kéo dài t?i tháng 6/2026. Tuy nhiên, Juventus ?ã thay ??i ý ??nh c?a mình. Dybala không h?nh phúc v?i tình c?nh hi?n t?i và có th? ?àm phán v?i b?t k? ??i bóng nào.” 

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Tin chuy?n nh??ng Real Madrid m?i nh?t n?m 2022

???c bi?t Dybala gia nh?p Juventus t? n?m 2015. Trong 7 n?m khoác áo CLB Turin, C?u th? giành ???c 12 danh hi?u và t?ng ???c coi là tr? c?t không th? thay ??i trong ??i tuy?n. Tuy nhiên vào cu?i n?m 2021, CLB thành Turin ?ã chi 75 tri?u euro mang v? ti?n ??o Dusan Vlahovic và cho th?y s? hòa h?p r?t t?t cùng ??ng ??i Alvaro Morata. Hi?n t?i Dybala th??ng xuyên ng?i t?i b?ng gh? d? b? khi không ???c HLV Max Allegri l?a ch?n.

Nhi?u câu l?c b? t?ng ??a ra l?i ?? ngh? chiêu m? Dybala, theo d? ?oán thì kh? n?ng cao anh s? c?p b?n Atletico Madrid sau khi r?i Juventus.

Juventus chi 65 tri?u b?ng chiêu m? sao Man City

Juventus chi 65 tri?u b?ng chiêu m? sao Man City

Gã kh?ng l? Juventus ?ã ??a m?t ngôi sao thu?c biên ch? c?a thành Manchester vào t?m ng?m. 

M?i ?ây vào tr?n ra m?t, Juventus ?ã th?t th? tr??c Villarreal v?i t? s? 0-3 ngay t?i sân nhà. Và b? lo?i t?i vòng 16 ??i Champions League. T?i Serie A, ??i tuy?n c?ng không còn nhi?u l?a ch?n ?? c?nh tranh ch?c vô ??ch. Tuy nhiên h? v?n có th? ??m b?o an toàn trong top 4. Tr??c s? bám ?u?i c?a Lazio, Atalanta…CLB thành Turin ?ã lên k? ho?ch nâng c?p l?c l??ng nh?m c?nh tranh ch?c vô ??ch s?p t?i.

Ngoài ra, Paulo Dybala kh? n?ng l?n s? ra ?i theo d?ng chuy?n nh??ng t? do sau khi chi?n d?ch 2021/22 khép l?i. HLV Max Allegri ?ã ??a Gabriel Jesus vào t?m ng?m. Khi anh ?ang sa sút t?i Man City và không còn ???c Guardiola tr?ng d?ng.

?ây là c? h?i cho Juventus nh?m thuy?t ph?c ngôi sao 24 tu?i chuy?n ??n thành Turin. H? s?n sàng chi 65 thuy?t ph?c Man City kéo Gabriel Jesus v? ??i c?a mình. ???c bi?t Jesus có th? ch?i ?a n?ng m?i v? trí trên hàng công, h?a h?n mang l?i cho HLV Max Allegri nhi?u s? l?a ?? s?p x?p ??i hình.

Juventus chiêu m? Pogba v?i m?t ?i?u ki?n

Juventus chiêu m? Pogba v?i m?t ?i?u ki?n

Nhà c?u v??ng Serie A ?ang có k? ho?ch chiêu m? ti?n v? Pogba d? ??nh chinh ph?c cúp vô ??ch s?p t?i. Tuy nhiên v?i khó kh?n v? m?t tài chính Juventus yêu c?u Paul Pogba ph?i gi?m l??ng n?u mu?n c?p b?n CLB vào mùa hè. Hi?n t?i b?n h?p ??ng gi?a ti?n v? này n?i Man United s? ?áo h?n khi mùa gi?i 2022 khép l?i.

Tình hình tài chính eo h?p do ?nh h??ng b?i ??i d?ch COVID-19 khi?n nhi?u ??i bóng Serie A ph?i th?t l?ng bu?c b?ng. Juventus s? chiêu m? Pogba n?u ti?n v? ng??i Pháp ??ng ý gi?m l??ng. ?ây là v?n ?? khó khi Pogba mong mu?n nh?n ???c m?c ?ãi ng? t??ng x?ng n?u r?i Man United. Phong ?? tr?i s?t th?t th??ng khi?n t??ng lai c?a Pogba b?t ??nh t?i sân Old Trafford

Song song v?i ?ó anh chia s? nguyên nhân mu?n r?i sân Old Trafford: “Tôi mu?n giành danh hi?u. Vài n?m g?n ?ây, chúng tôi ?ã không có ???c cúp vô ??ch. Th?t ?áng bu?n” Pogba chia s? v?i kênh truy?n hình Pháp Telefoot. 

V? Casino VN138 ?ã l?a ch?n hàng lo?t các trò ch?i tr?c tuy?n h?p d?n v? Bóng ?á ?? cung c?p cho b?n s? l?a ch?n thú v? nh?t. V?i chính sách ?i?u kho?n d?ch v? chúng tôi ??m b?o k?t qu? c?a các trò ch?i c?a quý khách luôn trung th?c ch? không ph?i là k?t qu? do máy quy ??nh.

Bài vi?t  thu?c chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 v?a chia s? ??n c?ng ??ng ng??i hâm m? nh?ng tin t?c m?i nh?t v? th? tr??ng chuy?n nh??ng c?a Juventus. Theo dõi Casino VN138 ?? c?p nh?t nh?ng tin t?c m?i nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!