Tin chuy?n nh??ng CLB Bayern Munich m?i nh?t hôm nay

Tin t?c m?i nh?t v? CLB Bayern Munich: Thông tin, hình ?nh, s? ki?n n?i b?t xoay quanh th? tr??ng chuy?n nh??ng c?a Bayern Munich c?p nh?t nhanh liên t?c và chính xác nh?t

D??i ?ây là bài vi?t c?a Casino VN138 ??a ??n nh?ng tin t?c m?i nh?t v? th? tr??ng chuy?n nh??ng Bayern Munich ???c c?p nh?t nhanh nh?t m?i các b?n cùng xem qua nhé.

Dortmund chiêu m? thành công trung v? Bayern

Bayern Munich v?n ?ang ho?t ??ng tích c?c chiêu m? nh?ng c?u th? tài n?ng trên kh?p n??c ??c, tuy nhiên v?i tr??ng h?p tài n?ng tr? U13, ?ã nh?n nhi?u s? ch? trích t? các ??i bóng Bundesliga v? hành ??ng ???c coi là “g?t lúa non”.

Trên th?c t?, ??nh h??ng chuy?n nh??ng c?a Bayern Munich vô cùng ??n gi?n khi ??i tuy?n này luôn c? g?ng “hút máu” các ??i th? c?nh tranh d?a trên ti?m l?c tài chính d?i dào. B?ng nh?ng l?i m?i g?i h?p d?n cùng v?i kh? n?ng chinh ph?c ?áng n?.

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Tin chuy?n nh??ng CLB Bayern Munich m?i nh?t hôm nay

Hi?n t?i, “Hùm Xám” x? Bavaria r?t tích c?c trong vi?c tìm ki?m các tài n?ng tr? thi ??u trên kh?p ??t n??c ?? mang v? ?ào t?o t?i CLB, t? ?ó xây d?ng ngu?n l?c cho ??i bóng trong t??ng lai xa h?n tr? thành tr? c?t ???c cho là nh?ng “ C? xe t?ng”.

M?i ?ây, Bayern Minich ?ã chiêu m? thành công trong vi?c giành ch? ký c?a tài n?ng tr? 13 tu?i Mike Wisdom t? Borussia Monchengladbach v?i giá 300 ngàn euro. T?i ?ây c?u s? ???c t?p luy?n ? ??i U15 v?i k? v?ng v? s? t?a sáng trong th?i gian t?i.

Tuy nhiên, tr??c hành ??ng ???c cho là “g?t lúa non” c?a Bayern Munich ?ã ph?i nh?n nh?ng ch? trích t? các ??i bóng ? Bundesliga. Lên ti?ng v? vi?c ?? m?t Mike Wisdom, giám ??c c?a Monchengladbach, Virkus cho bi?t: “Nh?ng th??ng v? nh? v?y v?n th??ng x?y ra. D?u bi?t ?i?u này ???c nói r?ng có l?i cho bóng ?á ??c nh?ng tôi v?n c?m th?y th?t khó ch?u“.

Lewandowski s? r?i Bayern Munich

Lewandowski s? r?i Bayern Munich

Hi?n t?i Bayern Munich v?n ?ã và ?ang áp d?ng quy t?c ?ó là ch? trao h?p ??ng m?t n?m cho c?u th? 31 tu?i. ?i?u này hoàn toàn di?n ra v?i Robert Lewandowski.

Nh?ng hi?n t?i bên phía truy?n thông v?n ch?a có b?t k? thông tin gì v? b?n ?? ti?p theo c?a Lewandowski. Th?m chí Pini Zahavi còn ch?a m? cu?c ?àm phán v?i Bayern v? vi?c gia h?n h?p ??ng. ?i?u này t?o áp l?c v? phía Bayern b?i theo m?t s? chia s? trên T-Online: “N?u Bayern không c? g?ng gia h?n h?p ??ng v?i Lewandowski, ?ó s? là quy?t ??nh t?i t? nh?t trong l?ch s? câu l?c b?.”

Ch? tich câu l?c b? Herbert Hainer th?m chí còn nói r?ng ông ?y mu?n nhìn th?y tuy?n th? Ba Lan k?t thúc s? nghi?p c?a mình t?i Allianz Arena. Li?u Bayern s?n sàng phá b? quy t?c ?? gi? ? l?i CLB ??n h?t n?m 2023 không. Riêng Lewandowski có th? s? nh?n ???c s? ?u ái khi chân sút ng??i Ba Lan ???c coi là tr? c?t trong các tr?n ??u.

Vi?c Lewandowski ?i hay ? l?i v?n ?ang là ?i?u th?c m?c c?a c?ng ??ng ng??i hâm m?, câu h?i ch? có th? gi?i ?áp khi k?t thúc k? chuy?n nh??ng mùa hè n?m 2022. ? v? th? c?a mình thì ngôi sao ng??i Ba Lan có quy?n ???c l?a ch?n b?i giá tr? mà anh mang l?i, theo ?ánh giá t? các chuyên gia t?i VN138viet.com

Dortmund chiêu m? thành công trung v? Bayern

Dortmund chiêu m? thành công trung v? Bayern

V?n ?? x?y ra khi NIklas Sule quy?t ??nh không gia h?n h?p ??ng v?i Bayern Munich mà thay vào ?ó anh tìm ki?m th? thách m?i cho mình. ???c bi?t, ngôi sao ng??i ??c quy?t ??nh gia nh?p Borussia Dortmund v?i b?n h?p ??ng có th?i h?n 4 n?m.

Theo chia s? t? trang ch? c?a CLB giám ??c Michael Zorc chia s? “Chúng tôi hài lòng khi chiêu m? ???c tuy?n th? ??c Niklas Sule v?i h?p ??ng 4 n?m”.

Trong nh?ng cu?c th?o lu?n cá nhân m?i ?ây ông Michael Zorc cho r?ng. Sule có r?t nhi?u kinh nghi?m, bình t?nh trong khâu tri?n khai bóng và có n?n t?ng th? l?c t?t. ???c bi?t trong 6 n?m t?i Bayern. Anh ?ã ra sân 159 l?n và giành ???c 4 ch?c vô ??ch Bundesliga cùng v?i 2 danh hi?u Cúp qu?c gia và lên ngôi vô ??ch Champions League 2020. Ngoài ra, anh c?ng giành ???c Siêu cúp châu Âu và FIFA World Cup cùng Bayern.

T?i Dortmund, Sule h?u nh? ch?c ch?n giành ???c su?t ?á chính. Khi Mats Hummels ch?n th??ng liên miên trong khi Manuel Akanji tìm b?n ?? m?i vì s?p h?t h?p ??ng.

V? Casino VN138, t?t c? các giao d?ch ngân hàng và thanh toán tr?c tuy?n c?a ng??i ch?i ??u ???c th?c hi?n b?i các t? ch?c tài chính qu?c t? tuy?t ??i an toàn và b?o m?t.

Bên c?nh ?ó m?i ng??i ch?i ??u ???c cung c?p m?t ID và m?t kh?u ??ng nh?p duy nh?t ?? ??m b?o r?ng các kho?n ti?n c?a ng??i ch?i ???c an toàn và b?o m?t. Chúng ???c mã hóa b?i các bi?n pháp mã hóa tiên ti?n nh?t. ?? bi?t thêm v? các tính n?ng b?o m?t này, m?i b?n tham kh?o Chính sách b?o m?t c?a chúng tôi.

Bài vi?t  thu?c chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 v?a chia s? ??n c?ng ??ng ng??i hâm m? nh?ng tin t?c m?i nh?t v? th? tr??ng chuy?n nh??ng c?a Bayern Munich. Theo dõi Casino VN138 ?? c?p nh?t nh?ng tin t?c m?i nh?t t? ??i bóng này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!