AS Roma – Tin chuy?n nh??ng c?p nh?t m?i nh?t

T?ng h?p c?p nh?t nh?ng tin t?c m?i nh?t v? ??i bóng AS Roma. Thông tin, s? ki?n n?i b?t th? xoay quanh th? tr??ng chuy?n nh??ng AS Roma ???c c?p nh?t liên t?c và nhanh nh?t.

??i hình AS Roma s? có nh?ng nâng c?p v? m?t s?c m?nh sau k? chuy?n nh??ng mùa hè s?p t?i. ???c bi?t HLV Jose Mourinho s? ti?n hành c?i t? l?c l??ng nhân s? ? mùa hè n?m nay. ?? thông tin c? th? h?n m?i b?n cùng Casino VN138 theo dõi qua bài vi?t bên d??i nhé.

Hoàn t?t ki?m tra y t?, Mourinho ?ón tân binh

Hoàn t?t ki?m tra y t?, Mourinho ?ón tân binh

Mùa hè v?a qua, AS Roma ?ã b? ra 11 tri?u ?? chiêu m? th? thành Rui Patricio tuy nhiên nh?ng màn th? hi?n c?a c?u th? ng??i B? ?ào Nha này v?n ch?a hài lòng HLV Mourinho.

Tính ??n hi?n t?i, Rui Patricio ?ã ?? th?ng l??i 35 bàn sau 30 vòng ??u ? Serie A. V?i thành tích t? nh?t trong top 6 hi?n t?i khiên c?u HLV Chelsea không c?m th?y hài lòng.

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Tin chuy?n nh??ng Chelsea c?p nh?t m?i nh?t

M?i ?ây, AS Roma ?ã tìm ki?m thêm cho mình m?t th? môn d? phòng. ???c bi?t m?c tiêu c?a ông ??i ch? sân Olimpico là Mile Svilar ?ang thi ??u cho Benfica. Theo thông tin t? phía ng??i ??i hi?n Svilar s? ch?m d?t h?p ??ng v?i B? ?ào Nha và mùa hè này. Khi ?ó AS Roma có th? giành ???c ch? k? theo d?ng mi?n phí.

Theo ngu?n tin t? Fabrizio Romano, Mile Svilar ?ã hoàn t?t ki?m tra y t? t?i AS Roma và và s? s?m ký h?p ??ng v?i th?i h?n 5 n?m t?i Th? ?ô Italia.

“Lính ?ánh thuê” tr? v? Arsenal

“Lính ?ánh thuê” tr? v? Arsenal

C?u th? 24 tu?i s? quay v? sân Emirates mùa hè 2022 sau kho?ng th?i gian cho m??n t?i AS Roma.

Ngu?n tin t? Daily Mail, Pháo th? khoác áo th? thành AS Roma, Maitland-Niles s? tr? v? Arsenal vào cu?i mùa hè này. Trong kho?n th?i gian cho m??n t?i thành London. Trái v?i mong ??i khi s? nghi?p c?a anh không kh?i s?c t?i Serie A.

Trong giai ?o?n HLV Mikel Arteta s?n sàng l?ng nghe l?i ?? ngh? v? Maitland-Niles thì Arsenal ?ang tìm cách bán ??t c?u th? ng??i Anh này. ???c bi?t anh có l?i ch?i ?a n?ng, khi anh có th? ch?i t?t vai trò ti?n v? l?n h?u v? cánh.

Anh có 9 l?n ra sân trên m?i ??u tr??ng trong màu áo AS Roma. V?i b?n h?p ??ng cho m??n c?a c?u th? ng??i Anh s? ?áo h?n vào mùa này t?i ?ây.

Maitland-Niles có 9 l?n ra sân trên m?i ??u tr??ng trong màu áo AS Roma. B?n h?p ??ng cho m??n c?a Maitland-Niles s? ?áo h?n vào mùa hè này. Mùa hè n?m ngoái, Everton t?ng g?i l?i ?? ngh? 10 tri?u b?ng h?i mua Maitland-Niles nh?ng phía Arsenal ?ã t? ch?i. Và s?p t?i quay tr? v? Arteta t??ng lai c?a c?u th? 24 tu?i không quá xán l?n khi anh không n?m trong k? ho?ch phát tri?n c?a ??i bóng này.

AS Roma ý ??nh thâu tóm máy ch?y Barca

AS Roma ý ??nh thâu tóm máy ch?y Barca

Chi?n l??c gia ng??i B? ?ào Nha ?ã ??a m?t ngôi sao c?a Barca vào t?m ng?m, trong k? ho?ch nâng c?p l?c l??ng.

HLV Jose Mourinho ?ang g?p r?t nhi?u khó kh?n trong vi?c giúp AS Roma ?o?t l?y t?m vé tr? l?i ??u tr??ng Champions League. Chính vì BL? ??i ch? sân Olimpico ?ã lên k? ho?ch chiêu m? nh?ng b?n h?p ??ng ch?t l??ng ?? nâng c?p ??i hình vào k? chuy?n nh??ng mùa hè t?i.

Theo Corriere, AS Roma ?ã ??a Sergino Dest c?a Barca vào t?m ng?m. Dest ???c ?ánh giá cao v? kh? n?ng h? tr? t?n công, s? h?u t?c ?? ch?y cánh và k? thu?t tuy?t v?i. Tuy nhiên h?n ch? c?a h?u v? 21 tu?i chính là kh? n?ng phòng ng? nên ít ???c tr?ng d?ng. Hi?n t?i Barca ?ang có k? ho?ch chiêu m? h?u v? ph?i m?i, do ?ó ch? c?n AS Roma ??a ra m?c giá h?p lý, h? s? có c? h?i s? h?u Sergino Dest.

V? Casino VN138, khi có l?i xu?t phát t? phía ng??i ch?i, nhà cái s? ti?n hành khóa tài kho?n cá c??c l?i và ch? x? lý. Vi?c làm này d?a vào chính sách Mi?n trách nhi?m c?a nhà cái ?ã công khai v?i ng??i dùng bi?t ?? tránh b? vi ph?m.

Trên ?ây là bài vi?t v? nh?ng tin t?c m?i nh?t c?a ??i tuy?n AS Roma xoay quanh th? tr??ng chuy?n nh??ng. Hy v?ng nh?ng chia s? trên mang l?i h?u ích cho các b?n. Theo dõi ngay chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 ?? c?p nh?t nh?ng tin t?c xoay quanh th? tr??ng chuy?n nh??ng c?a AS Roma m?t cách nhanh nh?t và chính xác nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!