Ch?ng khoán phái sinh là gì? Có nên ch?i hay không?

Hi?n nay lo?i hình ch?ng khoán phái sinh ?ang thu hút các nhà ??u t? b?i giao d?ch trong ngày l?i nhu?n kh?ng. Tuy nhiên hình th?c này còn t?n t?i r?t nhi?u r?i ro khi?n m?t s? nhà ??u t? không t? tin tham gia vào lo?i hình này.

V?y ch?ng khoán phái sinh là gì? có nên ch?i ch?ng khoán phái sinh hay không? hình th?c ??u t? này mang l?i r?i ro gì?. Hôm nay, trong bài vi?t này hãy cùng Casino VN138 gi?i ?áp th?c m?c c?a nhi?u nhà ??u t? ?ang ??n ?o tr??c lo?i hình ch?ng khoán này nhé.

Ch?ng khoán phái sinh là gì?

Ch?ng khoán phái sinh là gì?

Ch?ng khoán phái sinh là các công c? tài chính mà giá tr? c?a nó ph? thu?c vào giá c?a m?t tài s?n c? s?.

Ch?ng khoán phái sinh quy ??nh ngh?a v? và quy?n l?i c?a các bên tham gia ??i v?i vi?c chuy?n giao ho?c thanh toán các c? s? v?i m?t m?c giá giá ???c hai bên th?a thu?n t?i m?t th?i ?i?m trong t??ng lai.

Tài s?n c? s? ch?ng khoán phái sinh là m?t s? s?n ph?m nh? hàng hóa nông s?n, kim lo?i, khoáng s?n,…ho?c các công c? tài chính nh? c? phi?u, trái phi?u, lãi su?t,…

Các lo?i ch?ng khoán phái sinh ???c tri?n khai trên th? tr??ng Vi?t Nam.

Các lo?i ch?ng khoán phái sinh t?i Vi?t Nam

Ch?ng khoán phái sinh t?i Vi?t Nam ???c chia thành 4 lo?i chính, bao g?m:

Ch?ng khoán phái sinh bao g?m 4 lo?i chính:

 • H?p ??ng k? h?n: là th?a thu?n gi?a hai bên ?? ti?n hành mua và bán các lo?i tài s?n t?i m?t th?i ?i?m nh?t ??nh ???c ??a ra trong tr??ng lai v?i m?c giá ???c xác ??nh ngay t?i th?i ?i?m hi?n t?i. Hay còn g?i là mua mão.
 • H?p ??ng t??ng lai: là h?p ??ng k? h?n ???c niêm y?t và chu?n hóa ???c giao d?ch trên c? s? ch?ng khoán.
 • H?p ??ng quy?n ch?n: Là ng??i n?m gi? h?p ??ng, nh?ng không có ngh?a v? giao d?ch mua ho?c bán các c? s? t?i m?t th?i ?i?m trong t??ng lai theo m?c giá ???c xác ??nh tr??c. Ng??i bán h?p ??ng có ngh?a v? th?c hi?n giao d?ch khi ng??i n?m gi? h?p ??ng. H?p ??ng quy?n ch?n bao g?m quy?n ch?n mua và quy?n ch?n bán.

B?n có th? tham kh?o thêm: Phân bi?t gi?a v?n ?i?u l? và v?n ch? s? h?u ?úng nh?t

 • H?p ??ng hoán ??i: là th?a thu?n gi?a hai bên v? vi?c hoán ??i các dòng ti?n phát sinh t? các công c? tài chính trong t??ng lai. T?i ?ó quy ??nh rõ th?i ?i?m hoán ??i dòng ti?n c? th?.

Có nên ??u t? ch?ng khoán phái sinh

Có nên ??u t? ch?ng khoán phái sinh

Ch?ng khoán phái sinh ?ang thu hút các nhà ??u t? ?? ý ??n. Bên c?nh ?ó thì còn r?t nhi?u nhà ??u t? ngoài cu?c nghi ng? v? s? an toàn c?a lo?i hình này. D??i ?ây là phân tích m?t s? ?u ?i?m và nh??c ?i?m c?a ch?ng khoán phái sinh nh?m mang l?i nh?n ??nh có nên ??u t? hay không

?u ?i?m c?a ch?ng khoán phái sinh

Ch?ng khoán phái sinh ?ang khá thu hút các nhà ??u t? hi?n nay, b?i nh?ng ?u ?i?m sau:

 • Phòng ng?a r?i ro bi?n ??ng giá
 • Giao d?ch linh ho?t
 • Ch?ng khoán phái sinh có tính thanh kho?n khá cao
 • S? l??ng phát hành niêm y?t l?n t? 5.000 ??n 20.000 v? th?/tài kho?n
 • Cho phép nhà ??u t? bán kh?ng
 • ??u c? tích tr?
 • L?i th? ?òn b?y tài chính

Ví d?: n?u b?n ph?i mua c? phi?u A v?i giá 2000$/ 1 c? phi?u. Tuy nhiên v?i l?i th? ?òn b?y 1:50, b?n s? s? h?u c? phi?u A v?i giá ch? 40$/ 1 c? phi?u.

Có nên ch?i ch?ng khoán phái sinh hay không là l?a ch?n c?a nhà ??u t?. Nh?ng v?i nh?ng ?u ?i?m trên thì ?ây chính là c? h?i dành cho nh?ng nhà ??u t? mu?n tìm m?t kênh ??u t? sinh l?i ??m b?o.

Chia s? thêm cho b?n: L?nh PLO, ATO, ATC là gì? Các l?nh trong ch?ng khoán

Nh??c ?i?m ch?ng khoán phái sinh

Bên c?nh ?ó nh??c ?i?m c?a ch?ng khoán phái sinh ng??i ch?i c?ng c?n n?m rõ:

 • R?i ro trong chi?n l??c ??u c? thua l? do sai d? ?oán ban ??u
 • Yêu c?u ký qu? b? sung ngay khi s? ti?n trên tài kho?n ký qu? xu?ng b?ng ho?c th?p h?n so v?i m?c duy trì. N?u không th?c hi?n ký qu? b? sung k?p th?i khi có yêu c?u thì v? th? c?a nhà ??u t? s? ?óng l?i, gây thua l?, th?m chí có th? d?n ??n phá s?n.

Thông tin b?n có th? quan tâm: Giao d?ch ký qu? là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi giao d?ch ký qu?

T?ng k?t l?i ch?ng khoán phái sinh v?i ??c tính bi?n ??ng l?n và t? l? ?òn b?y cao lên kho?ng 6 l?n. Do ?ó các nhà ??u t? c?n n?m rõ các ki?n th?c ?? mua bán tránh giao d?ch quá nhi?u gây bi?n ??ng giá d?n ??n thua l? tr?m tr?ng. Trong khi giao d?ch ??u t? ch? ký qu? m?t ph?n ti?n nên khi bi?n ??ng ng??c v?i k? v?ng thì c?n b? sung ti?n vào ngay tránh b? ?óng tài kho?n.

Hi?n Casino VN138 là nhà cái n?c ti?ng v?i nhi?u th? lo?i game tr?c tuy?n ??nh cao ???c nhi?u ng??i yêu thích. ?? có th? ??t c??c và tham gia nh?ng trò ch?i t?i nhà cái b?n c?n có ?i?m trong tài kho?n, ?i?m s? này ???c quy ??i t? ti?n m?t. Trong quá trình n?p ti?n, b?n s? ph?i kê khai khá nhi?u thông tin cá nhân. Nh?ng ??ng lo! V?i Chính sách b?o m?t, b?n hãy yên tâm s? d?ng d?ch v? c?a chúng tôi.

Hy v?ng nh?ng gì chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 v?a chia s? ??n các b?n ?ã tr? l?i ???c cho câu h?i ch?ng khoán phái sinh là gì? Có nên ch?i ch?ng khoán phái sinh? T? ?ó có th? giúp các nhà ??u t? có thêm m?t s? l?a ch?n ??u t? m?i, ?em l?i ngu?n l?i nhu?n ?n ??nh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!