Ch?ng khoán n? là gì? Phân bi?t ch?ng khoán n? và ch?ng khoán v?n

Ch?ng khoán n? là gì? Phân bi?t ch?ng khoán n? và ch?ng khoán v?n

Ch?ng khoán có hai lo?i ?ó chính là ch?ng khoán n? và ch?ng khoán v?n. V?y ch?ng khoán n? là gì? Trong bài vi?t này, chúng tôi s? giúp b?n phân bi?t ch?ng khoán n? và ch?ng khoán v?n m?t cách chi ti?t nh?t.

?ây là hai lo?i hình ch?ng khoán ph? bi?n nh?t trên th? tr??ng hi?n nay và t?t c? ??u có th? ??u t? và sinh l?i ???c. Hãy cùng nhà cái Casino VN138 tìm hi?u k? v? hai lo?i ch?ng khoán này nhé.

Ch?ng khoán n? là gì?

Ch?ng khoán n? là gì?
Ch?ng khoán n? là gì?

Ch?ng khoán n? (Debt Security) là lo?i ch?ng khoán ?? ch?ng nh?n m?i quan ng??i cho vay và ng??i ?i vay gi?a ng??i s? h?u và công ty phát hành. Hi?u ??n gi?n là khi b?n mua lo?i ch?ng khoán này thì b?n ?ang là ch? n? c?a công ty ?ang phát hành.

Các d?ng ch?ng khoán n? hi?n nay

B?n có th? m?t s? app ch?i ch?ng khoán t?i ?ây: https://casinovn138.com/app-chung-khoan-ao/.

Trái phi?u

Trái phi?u
Trái phi?u

Trái phi?u là lo?i ch?ng khoán xác l?p quy?n l?i c?a ng??i s? h?u ??i v?i m?t ph?n v?n n? t? t? ch?c phát hành (nhà n??c, doanh nghi?p, t? ch?c tài chính). Trên th? tr??ng hi?n nay có 2 lo?i trái phi?u chính là:

  • Trái phi?u doanh nghi?p: Thay gì ?i vay ti?n ngân hàng, các doanh nghi?p phát hành trái phi?u ?? huy ??ng ngu?n v?n ?? ph?c v? kinh doanh.
  • Trái phi?u chính ph?: Do chính ph? phát hành, có ?? an toàn cao, lãi su?t c?a trái phi?u k? h?n 5 n?m kho?ng 6,8%.

Ch?ng khoán d?ng n?

Ch?ng khoán d?ng n? c?ng có tính ch?t t??ng t? nh? trái phi?u, nh?ng ch? khác ? các ?i?u ki?n ??m b?o kèm theo m?t s? v?n ?? liên quan khác. M?c ?ích khi phát hành ch?ng khoán là ?? huy ??ng v?n vào ngân sách nhà n??c ho?c doanh nghi?p l?n.

Công c? th? tr??ng ti?n t?

Công c? th? tr??ng ti?n t?
Công c? th? tr??ng ti?n t?

?ây ???c hi?u là nh?ng gi?y t? xác nh?n nh?ng quy?n ???c h??ng vô ?i?u ki?n m?t l??ng ti?n c? ??nh trong th?i gian nh?t ??nh.

Công c? th? tr??ng tài chính phái sinh

Bao g?m quy?n ch?n và quy?n hoán ??i, công c? này ???c phát hành d?a trên công c? tài chính ?ã có, v?i m?c tiêu: B?o v? l?i nhu?n, t?o l?i nhu?n, phân tán r?i ro.

Ch?ng khoán v?n là gì?

Ch?ng khoán v?n là gì?
Ch?ng khoán v?n là gì?

Ch?ng khoán v?n (Equity Security) là lo?i ch?ng khoán ???c công ty c? ph?n phát hành ra th? tr??ng. Mua ch?ng khoán v?n ??ng ngh?a v?i vi?c nhà ??u t? là  ng??i s? h?u m?t ph?n công ty và ???c h??ng l?i ích t? công ty ?em l?i.

Các d?ng ch?ng khoán v?n hi?n nay

Chia s? ??n b?n bài vi?t: Ch?ng ch? qu? là gì? Có nên ??u t? hay không?

C? phi?u 

C? phi?u 
C? phi?u

C? phi?u là lo?i ch?ng khoán ??i di?n cho quy?n s? h?u c?a các c? ?ông trong m?t công ty c? ph?n. Hi?n nay có các lo?i c? phi?u nh?:

  • C? phi?u th??ng: ???c t? do mua bán, trên th? tr??ng ch?ng khoán, ???c tham gia vào ??i h?i c? ?ông, tham gia bi?u quy?t nh?ng v?n ?? quan tr?ng c?a công ty
  • C? phi?u ?u ?ãi: C? phi?u này c?ng ???c xem là m?t c? ?ông trong công ty nh?ng b? gi?i h?n m?t s? quy?n. 

Ch?ng ch? qu? 

Ch?ng ch? qu? 
Ch?ng ch? qu?

Ch?ng ch? qu? là lo?i ch?ng khoán ?? xác nh?n quy?n s? h?u c?a nhà ??u t? v?i ph?n v?n góp c?a qu? ??i chúng. Khi ??u t? mua ch?ng ch? qu? ??ng ngh?a v?i vi?c b?n ?ã ?ã góp v?n c?a mình vào qu? chung c?a công ty ?ó. T? kho?n v?n góp c?a nhà ??u t? qu? ??u t? ch?ng khoán ???c hình thành v?i m?c ?ích phân tán r?i ro và ?a d?ng hóa ??u t?. 

S? khác nhau gi?a ch?ng khoán n? và ch?ng khoán v?n là gì?

??c ?i?m so sánh Ch?ng khoán n?

Ch?ng khoán v?n

Tính ch?t

–  Là ch?ng ch?/ bút toán ghi nh?n quy?n s? h?u v?i m?t ph?n v?n vay c?a ng??i mua.

– Có th?i gian ?áo h?n rõ ràng

– Là ch?ng ch?/ bút toán ghi nh?n quy?n s? h?u ??i v?i m?t ph?n v?n ?i?u l?.

– Không có th?i gian ?áo h?n.

Kh? n?ng sinh l?i

– Lãi su?t theo ??nh k?, ?n ??nh, an toàn, không có s? ??t phá – Không ?n ??nh, ph? thu?c vào k?t qu? ho?t ??ng kinh doanh công ty, l?i nhu?n cao, có r?i ro.

Kh? n?ng thanh kho?n

– Tính thanh kho?n h?n ch? do ch?a có sàn giao d?ch – Thanh kho?n d? dàng, mua bán linh ho?t do có sàn giao d?ch

Quy?n l?i nhà ??u t?

– Là ch? n? công ty, có quy?n ?òi kho?n n?, lãi su?t nh?ng không ???c tham gia qu?n lý, ?i?u hành các chi?n l??c ho?t ??ng c?a doanh nghi?p. – Là c? ?ông và có quy?n ???c h??ng c? t?c và tham gia ?i?u hành, qu?n lý ho?t ??ng kinh doanh c?a doanh nghi?p.

Nên ??u t? vào ch?ng khoán v?n hay ch?ng khoán n??

Vi?c ??u t? vào ch?ng khoán n? hay ch?ng khoán v?n ph? thu?c vào kh?u v? c?a m?i ng??i. N?u b?n mu?n an toàn và nh?n lãi su?t theo ??nh k? không c?n ph?i ??n ?o suy ngh? nhi?u thì nên ch?n Ch?ng khoán n?. Ng??c l?i n?u b?n mu?n l?i nhu?n cao, ???c h??ng các quy?n l?i c? ?ông thì nên ??u t? vào ch?ng khoán v?n.

B?n có th? tìm hi?u v? ch?ng ch? qu? là gì qua bài vi?t: Ch?ng ch? qu? là gì? Có nên ??u t? hay không?

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a giúp b?n hi?u thêm v? ch?ng khoán n? là gì c?ng nh? Phân bi?t ch?ng khoán n? và ch?ng khoán v?n. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t nhà cái Casino VN138. N?u có b?t k? th?c m?c nào, vui lòng Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!