Ch?ng khoán ch?a l?u ký là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t

Ch?ng khoán l?u ký là gì?

Trong nh?ng thu?t ng? ch?ng khoán ta bi?t có c?m t? ch?ng khoán l?u ký. V?y ch?ng khoán ch?a l?u ký là gì? Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? cùng b?n khám phá nh?ng ?i?u c?n bi?t v? ch?ng khoán ch?a l?u ký.

Lo?i ch?ng khoán ch?a l?u ký này t?n t?i d??i d?ng gi?y ch?ng nh?n s? h?u c? ph?n hay s? c? ?ông. ?? giúp nhà ??u t? hi?u rõ h?n v? ch?ng khoán ch?a l?u ký hãy cùng xem bài vi?t d??i ?ây c?a nhà cái Casino VN138 nhé.

Ch?ng khoán l?u ký là gì?

Ch?ng khoán l?u ký là gì?
Ch?ng khoán l?u ký là gì?

Ch?ng khoán l?u ký (Depository) là vi?c ký g?i m?t tài s?n hay hàng hóa cho m?t t? ch?c ho?c cá nhân chuyên làm công vi?c l?u gi? và ph?i tr? phí. ?ó là nh?ng công ty môi gi?i ch?ng khoán hay Trung tâm L?u ký ch?ng khoán Vi?t Nam. Vi?c l?u ký ch?ng khoán giúp qu?n lý và b?o ??m quy?n s? h?u ch?ng khoán c?a m?i c? ?ông.

Chia s? v?i b?n thông tin: Phí l?u ký ch?ng khoán là gì? Cách tính ??n gi?n nh?t

Ch?ng khoán ch?a l?u ký là gì?

Ch?ng khoán ch?a l?u ký là gì?
Ch?ng khoán ch?a l?u ký là gì?

V?y ch?ng khoán ch?a l?u ký là gì? Ch?ng khoán ch?a l?u ký chính là các gi?y t?/s? sách ch?ng minh quy?n s? h?u c? ph?n c?a khách hàng th??ng là s? c? ?ông. Vi?c chuy?n nh??ng các gi?y t? này th?c hi?n theo hai tr??ng h?p sau:

  • Tr??ng h?p 1: N?u công ty ?ó ch?a ??ng ký l?u ký v?i VSD hay ch?a ph?i là công ty ??i chúng thì khách hàng v?n có th? th?c hi?n trao ??i, mua bán c? ph?n ch?a lên sàn ???c thông qua chính công ty này. Ngoài ra, gi?ng nh? ch?ng khoán l?u ký, b?n s? ???c h??ng các quy?n l?i nh? c? t?c hay quy?n tham d? ??i h?i c? ?ông.

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Tính giá c? phi?u sau khi ?i?u ch?nh chia c? t?c

  • Tr??ng h?p 2: N?u công ty ?ó ?ã ??ng ký l?u ký v?i VSD và ?ã có mã ch?ng khoán thì khách hàng s? không th? t? mua bán v?i nhau thông qua s? c? ?ông hay gi?y t? ch?ng minh quy?n s? h?u c? ph?n ???c. Lúc này, b?t bu?c b?n ph?i th?c hi?n l?u ký s? c? ph?n ?ó ?? chuy?n gi?y t? sang tr?ng thái ch?ng khoán ?ã l?u ký m?i có th? giao d?ch trên sàn ch?ng khoán.

Phân bi?t ch?ng khoán l?u ký và ch?ng khoán ch?a l?u ký

Phân bi?t ch?ng khoán l?u ký và ch?ng khoán ch?a l?u ký
Phân bi?t ch?ng khoán l?u ký và ch?ng khoán ch?a l?u ký

M?t cách ??n gi?n ?? phân bi?t ch?ng khoán l?u ký và ch?a l?u ký ?ó là ch?ng khoán ?ã l?u ký thì t?n t?i d??i d?ng d? li?u ?i?n t? ???c tích h?p vào các tài kho?n ??u t? ch?ng khoán. Hi?n nay, lo?i ch?ng khoán này ?ang l?u hành trên sàn HOSE, HNX ho?c UPCOM. Các nhà ??u t? giao d?ch h?ng ngày thông qua các tài kho?n ch?ng khoán ???c m? t?i các công ty ch?ng khoán. 

Còn ch?ng khoán ch?a l?u ký s? t?n t?i d??i d?ng gi?y t?, s? sách th??ng g?i là s? c? ?ông. 

Ch?ng khoán ?ã l?u ký

Ch?ng khoán ch?a l?u ký

???c ghi nh?n trên tài kho?n ch?ng khoán ?ã ???c ??ng ký.  Khi làm th? t?c chuy?n nh??ng, ng??i bán ch? c?n ?em theo ch?ng minh nhân dân là ???c. ???c ghi nh?n d??i d?ng S? c? ?ông/Gi?y ch?ng nh?n s? h?u ch?ng khoán. Khi làm th? t?c chuy?n nh??ng, nhà ??u t? c?n ?em theo ch?ng minh nhân dân và s? c? ?ông.

T?i sao nên l?u ký ch?ng khoán

L?u ký ch?ng khoán giúp qu?n lý và ??m b?o quy?n và l?i ích h?p pháp c?a c? ?ông. Ngoài ra, d??i ?ây là m?t s? lý do mà nhà ??u t? nên l?u ký ch?ng khoán:

  1. L?u ký là ?i?u ki?n tiên quy?t ?? S? giao d?ch ch?ng khoán cho phép giao d?ch mua bán trên th? tr??ng. 
  2. Giúp ti?t ki?m các chi phí b?o qu?n, c?t tr? và chi phí in ?n cho các ch?ng ch? ch?ng khoán. 
  3. Tránh ???c tình tr?ng ch?ng khoán b? h? h?ng, th?t l?c hay m?t c?p. 
  4. Gia t?ng ch? s? vòng quay v?n ??i v?i nhà ??u t? nói riêng và trên th? tr??ng nói chung. ??ng th?i qua ?ó còn ??m b?o ???c tính thanh kho?n
  5. Nâng cao an toàn, uy tín cho các ??i t??ng tham gia. Gi?m thi?u ???c các r?i ro ho?t ??ng t? th? tr??ng. 
  6. Các giao d?ch g?i ho?c rút chuy?n nh??ng, h?ch toán,… ??u có th? th?c hi?n ???c trên ?i?n tho?i ho?c máy tính vô cùng ti?n l?i. 

Tham gia cùng VN138 ?? nh?n nh?ng ?u ?ãi, d?ch v? uy tín, t?n tâm hàng ??u t?i Vi?t Nam. ?? ng??i ch?i ???c h? tr?, qu?n lý tài kho?n t?t h?n thì VN138 yêu c?u b?n cung c?p m?t s? thông tin cá nhân c? b?n ?? ph?c v? ng??i ch?i t?t h?n. ?? các b?n yên tâm h?n, có th? tham kh?o Chính sách b?o m?t c?a chúng tôi, ??m b?o không ?? l? thông tin cá nhân c?a ng??i dùng cho bên th? ba.

Trên ?ây là bài vi?t v? ch?ng khoán ch?a l?u ký là gì và c?ng nh? nh?ng thông tin c?n bi?t v? ch?ng khoán ch?a l?u ký. Hy v?ng bài vi?t chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã mang l?i cho b?n nh?ng thông tin ki?n th?c b? ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!