Kinh nghi?m ch?i Xì dách luôn th?ng t? cao th?

Kinh nghi?m ch?i Xì dách luôn th?ng t? cao th?

Xì dách là m?t trong s? nh?ng trò ch?i ph? bi?n trong các sòng b?c t? nh? ??n l?n trên kh?p th? gi?i. L?i ch?i ??n gi?n và h?p d?n chính là ?i?m thu hút c?a t?a game bài này. V?y, b?n ?ã bi?t m?o ch?i Xì dách online d? th?ng ch?a? 

Bài vi?t này c?a chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 s? ??a ??n b?n nh?ng m?o ch?i Xì dách online giúp b?n d? dàng chi?n th?ng. M?i b?n cùng theo dõi.

Xì dách là gì?

Xì dách là gì?
Xì dách là gì?

Xì dách là m?t lo?i bài mà m?i ng??i có th? gi? hai lá bài và ch?i t? 2 ??n 8 ng??i, k? c? nhân viên ngân hàng. ?i?m c?a các quân bài ???c c?ng d?n và ???c tính t? 16 ??n 21 ?i?m, n?u ng??i ch?i th?y ?i?m c?a mình th?p thì có th? l?y thêm m?t vài quân bài n?a cho ??n khi ?ng ý, nh?ng có th? l?y t?i ?a m?t vài quân bài, tùy theo. m?i sòng b?c.

Blackjack c?ng gi?ng nh? nhi?u trò ch?i khác, y?u t? may r?i luôn chi?m m?t ph?n l?n trong trò ch?i. ?? ch?i xì dách ??t ?i?m cao và giành chi?n th?ng, b?n nên có m?t s? k? n?ng ??c bi?t, tuy nh? nh?ng r?t có giá tr?.

M?o ch?i Xì dách online

M?o ch?i Xì dách online
M?o ch?i Xì dách online

Có m?t k? ho?ch ch?i c? th?

M?i khi vào sòng b?c ho?c ch?i trò ch?i trên b?t k? trang web c? b?c tr?c tuy?n nào,chúng ta c?n ph?i tuân th? k? ho?ch v? ti?n v?n ?ã l?p ra tr??c ?ó. B?n có th? ch?i 1 tri?u, 2 tri?u th?m chí là 5 tri?u, nh?ng ??ng bao gi? t?ng ti?n ??t c??c trong quá trình ch?i.

Có th? b?n quan tâm: Kinh nghi?m ch?i xóc ??a th?ng ??n 90%

Không rút thêm khi bài ?? 12 nút

???c chia s? t? các cao th? Xì dách, khi s? nút nh? h?n 16, ván bài c?c k? b?t l?i cho ng??i ch?i, vì kh? n?ng rút t? 6 nút tr? lên là r?t cao. T?t h?n h?t là b?n nên ??t 12 ?i?m mà không c?n rút thêm, lúc ?ó r?i ro c?a nhà cái s? qu?c tr??c b?n.

N?u b?n có th? giành chi?n th?ng v?i 12 ?i?m, nó không có gì khác bi?t so v?i 21 ?i?m. Nh?ng ng??i ch?i có 15 ?i?m trong tay l?i tham lam mu?n rút thêm thì r?t d? thua.

Không tách bài khi có 2 trong s? nh?ng con bài 10, J, Q, K, A

Không tách bài khi có 2 trong s? nh?ng con bài 10, J, Q, K, A
Không tách bài khi có 2 trong s? nh?ng con bài 10, J, Q, K, A

N?u b?n có 2 lá bài trên trong tay, b?n ch?c ch?n không xu?t hi?n quân bài, ch? khi có 2 con Át. Theo các cao th?, khi ??t ???c 20 ?i?m thì ph?n th?ng g?n nh? thu?c v? b?n. Chúng ta không c?n ph?i l?a ch?n nguy hi?m ?? rút ?? 5 lá ng? linh. Ch? chia ?ôi khi 2 cây A ho?c 2 cây ho?c 22 ?i?m.

Chia ván bài thành t?ng nhóm khác nhau

Ví d? ti?n g?c là 2 tri?u, b?n ??t c??c 200.000 ??ng ? ván th? nh?t, không may b?n thua. Ván th? 2, b?n ti?p t?c ??t c??c 200.000 ??ng, ván th? ba b?n v?n ??t c??c 200.000 ??ng. N?u thua 3 ván, b?n v?n s? s? d?ng ph??ng pháp này. N?u th?ng ván ??u tiên thì ??n ván th? hai t?ng ti?n c??c lên 200.000 và th?ng t?ng s? ti?n c??c là 400.000 ??ng, n?u ti?p t?c th?ng c??c ti?p theo s? ??t c??c 800.000, th?ng c? 3 ván. 

Sau ?ó b?n ti?p t?c quay l?i m?c kh?i ?i?m v?i m?c c??c 200.000 ??ng. K?t lu?n là dù th?ng bao nhiêu hi?p thì ti?n và l?i nhu?n v?n ???c ti?p t?c vào ván ti?p theo cho ??n khi h?t nhóm.

B?n có th? tham kh?o thêm: Quy lu?t ch?i bài luôn th?ng – Kinh nghi?m t? cao th?

Có th? th?y m?t ngh?ch lý là n?u thua thì t?ng ti?n c??c, th?ng thì gi? nguyên, câu này khá ?úng, thua thì không dám th?ng. K?t qu? là, h?u h?t nh?ng ng??i th?ng quá ít s? không d?ng l?i, và nh?ng ng??i thua s? không quay tr? l?i, luôn ngh? r?ng h? ch? ?ang c? g?ng t? an ?i b?n thân cho vui.

Vì v?y, mu?n th?ng l?n ph?i ki?m soát ???c r?i ro c?a b?n thân, dám th?ng, không ???c thua, nh? v?y là ?ã n?m trong tay m?t n?a s? ti?n lãi. ??c bi?t ph?i luôn luôn chú ý tr??c lúc ch?i ??t ra h?n m?c cho mình, khi ??t ???c r?i thì l?p t?c r?i kh?i cu?c ch?i ngay và ki?m soát t?t tâm lý c?a b?n thân.

Th?ng ho?c thua 50% v?n ??t c??c ??u d?ng l?i

Th?ng ho?c thua 50% v?n ??t c??c ??u d?ng l?i
Th?ng ho?c thua 50% v?n ??t c??c ??u d?ng l?i

Dù th?i gian ch?i dài hay ng?n, hãy d?ng l?i và ngh? ng?i khi t?ng ti?n th?ng hay thua ??t 50% s? v?n ?ã ??nh. N?u b?n không ??t ???c t? l? 50% v?n b?n có th? thay th? b?ng m?c th?i gian nh?t ??nh.

Hy v?ng v?i nh?ng m?o ch?i Xì dách online mà Casino VN138 v?a cung c?p s? giúp b?n chi?n th?ng trong nh?ng l?n cá c??c. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t. 

B?n có th? ??ng ký thành viên Casino VN138 và tham gia nhi?u game bài h?p d?n khác nhau và mang v? ti?n th??ng giá tr? cho mình. Liên h? Casino VN138 n?u b?n c?n chúng tôi t? v?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!