H??ng d?n cách ch?i bài t? s?c cho ng??i m?i

Bài t? s?c

Bài t? s?c là gì? T? s?c bi?u hi?n cho 4 màu s?c khác nhau ???c th? hi?n trên các quân bài, là m?t th? lo?i bài ch?a quá ph? bi?n nên nhi?u ng??i ch?a bi?t ??n chúng. N?u b?n ch?a bi?t ch?i bài t? s?c nh? th? nào hãy cùng theo dõi bài vi?t này nhé.

Ngay sau ?ây, chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 cùng v?i các b?n tìm hi?u v? t?a game bài t? s?c là gì? Cách ch?i c? th? cho ng??i m?i? M?i các b?n cùng theo dõi.

Bài t? s?c là gì?

Bài t? s?c là gì?
Bài t? s?c là gì?

Bài t? s?c có ngu?n g?c t? Trung Qu?c còn g?i v?i cái tên bài b?n màu xu?t hi?n ? mi?n Trung và mi?n Nam. Bài t? s?c ho?t ??ng b?ng cách ?n các th? m?i và lo?i b? các th? rác ?? t?o thành m?t nhóm h?p l?, t??ng t? nh? ch?i tá l?

B? bài t? s?c

B? bài t? s?c
B? bài t? s?c

Thông th??ng ch?i bài t? s?c s? có 28 lá khác nhau, t??ng ?ng v?i 4 màu ??, vàng, xanh và tr?ng. ??ng th?i c?ng ???c chia thành các quân hàm nh? T??ng, S?, T??ng, Xe, Pháo, Mã, hay Chu?t. M?i lá bài cá 4 con và m?t b? bài có t?ng c?ng 112 lá.

B? bài t? s?c

B? bài t? s?c
B? bài t? s?c

M?i ván bài s? có t? 2 ??n 4 ng??i ch?i, tuy nhiên bàn 4 ng??i ch?i s? là ??p nh?t. M?i ng??i ch?i s? ???c chia 20 lá riêng cái s? ???c chia 21 lá và ph?n còn l?i s? ???c ?? ? gi?a bàn ch?i làm n?c.

Ván bài s? ???c b?t ??u t? cái. Ng??i ch?i s? ??a ra m?t lá bài ??u tiên b?t k? trên tay xu?ng và g?i ?ây là lá bài T?. Ng??i ch?i ti?p theo có th? ?n quân T? ??ng th?i v?t 1 lá bài rác trong tay xu?ng và ti?p t?c thi ??u theo lu?t. N?u không ?n ???c, ng??i ch?i ph?i rút thêm 1 lá t? trong n?c. N?u b?c xong nh?ng v?n không th? ?n ???c thì s? b? m?t l??t ch?i.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Bài Ng?u h?m là gì? H??ng d?n cách ch?i bài Ng?u h?m online ??n gi?n

Cách ch?i bài T? S?c

Cách ch?i bài T? S?c
Cách ch?i bài T? S?c

Trong tr??ng h?p b?n s? h?u nh?ng lá bài nh? Xe-Pháo-Pháo-Mã, Xe-Xe-Pháp-Mã, ho?c Xe-Pháp-Mã- Mã. Thì khi ch?i b?n s? g?p r?t nhi?u khó kh?n.

Ví d? nh? khi b?n ?ang có Xe-Xe-Pháo-Mã, ng??i ch?i còn l?i ?ánh con xe thì b?n không th? ?n ???c. Mà b?n ph?i dùng Pháo-Mã ?? ?n, còn 2 con xe còn l?i s? tr? thành bài li?n.

N?u b?n l?y ?ôi Xe ?? ?n nh?ng quân bài khác thì c?p Pháo-Mã s? tr? thành nh?ng quân bài rác. N?u b?n ?ánh 1 trong 2 con bài rác này, mà ng??i ch?i khác c?ng ?ang c?m Pháo ho?c Mã. Thì b?n s? có nguy c? ph?i ??n trong ván bài ?ó.

Cách tính ?i?m trong khi ch?i bài T? S?c

Cách tính ?i?m trong khi ch?i bài T? S?c
Cách tính ?i?m trong khi ch?i bài T? S?c
  • T??ng và 3 con ?ã khui 1 l?nh
  • 4 con ?ã khui 6 l?nh
  • Kh?p ? trên tay 3 l?nh
  • Qu?n ? trên tay 8 l?nh
  • ?ôi: không ???c nh?n l?nh nào trong khi ch?i
  • B?n ch?t màu khác 4 l?nh
  • Nh?ng ng??i m?i t?i c?ng s? nh?n ???c thêm 3 l?nh n?a.

B?n có th? tham kh?o thêm: Bài Catte là gì? H??ng d?n cách ?ánh bài Catte cho ng??i m?i

S? ?i?m cu?i cùng mà b?n có ph?i là s? l?. N?u nh? là s? ch?n có ngh?a b?n ?ã ?ánh sai và có khi ph?i ch?u ph?t. N?u nh? b?n có sanh hay có khui thì b?n s? nh?n ???c s? l?nh g?p ?ôi giá tr? ?ó.

Trên ?ây là bài vi?t h??ng d?n cách ch?i bài t? s?c mà Casino VN138 mu?n chia s? ??n b?n. Hy v?ng b?n s? có nh?ng tr?i nghi?m thú v? khi ch?i b? môn này. Chúc b?n có nh?ng giây phút gi?i trí tho?i mái và vui v? nh?t.

Ngoài ra, t?i Casino VN138 còn có nhi?u game bài online h?p d?n khác mà b?n có th? tham gia và nh?n v? nhi?u ti?n th??ng h?p d?n. N?u b?n còn nghi ng? v? ?? uy tín c?a chúng tôi thì có th? tham kh?o thêm v? Casino VN138 t?i ?ây nhé: https://casinovn138.com/gioi-thieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!