?ánh giá chi ti?t con chip Unisoc T606 có gì n?i b?t? Hi?u n?ng có m?nh?

?ánh giá chi ti?t con chip Unisoc T606 có gì n?i b?t? Hi?u n?ng có m?nh?

M?t s? dòng máy t?m th?p thay vì trang b? chip Snapdragon hay Mediatek thì m?t s? ông l?n l?i l?a ch?n con chip Unisoc T606. V?y dòng chip Unisoc T606 có nh?ng ?i?m gì? Hi?u n?ng mà con chip này mang l?i nh? th??

Bài vi?t c?a Casino VN138 mang ??n b?n nh?ng thông tin ?ánh giá cho ti?t v? dòng chip Unisoc T606. Bao g?m thông s? k? thu?t vào hi?u n?ng x? lý. M?i các b?n cùng theo dõi.

Chip Unisoc T606 là gì?

Chip Unisoc T606 là gì?

Unisoc là chip x? lý ???c phát tri?n và cho ra ??i b?i UNISOC,  m?t công ty bán d?n không dây c?a Trung Qu?c có tr? s? chính t?i Thành ph? Th??ng H?i. ?ây là c? s? chuyên s?n xu?t chipset ch? y?u cho các dòng ?i?n tho?i giá r? trang b? trên cách dòng smartphone giá r?. 

Vào ngày 10 tháng 9 n?m 2021, UNISOC cho ra m?t dòng chip th? h? T606 – m?t chipset 8 lõi v?i 4 nhân 8 lu?ng và ???c s?n xu?t trên ti?n trình 12 nanomet. Nó có 2 lõi Cortex-A75 t?c ?? 1600MHz và 6 lõi Cortex-A55 t?c ?? 1600 MHz.

B?n có th? quan tâm: L?i 404 Not Found là gì? Nguyên nhân, cách kh?c ph?c nhanh g?n

Thông s? k? thu?t n?i b?t

Thông s? k? thu?t n?i b?t
  • Chip T606 ???c s?n xu?t trên ti?n trình 12 nanomet v?i 4 nhân 8 lu?ng, v?i 2 nhân Cortex-A75 1600MHz ti?t ki?m ?i?n n?ng và 6 nhân Cortex-A55 t?c ?? 1600MHz.
  • T606 trang b? con card ?? h?a Mali-G57 MC2 v?i t?c ?? ??c t?i ?a lên ??n 850 MHz.
  • RAM ???c trang b? lo?i LPDDR4X v?i t?c ?? ??c 1600MHz. ???c trang b? t?i ?a lên ??n 8GB.
  • Màn hình v?i ?? phân gi?i t?i ?a là 2160 x 1080.
  • Camera tr??c và sau l?n l??t là 12MP và 24MP.
  • Chip T606 ch? h? tr? 4G module LTE Cat. 7 v?i t?c ?? t?i v? lên ??n 300Mbps và t?c ?? t?i lên t?i ?a là 150Mbps.

B?n có th? tìm hi?u v? spring boot là gì qua bài vi?t: Spring boot là gì? Gi?i thi?u h? sinh thái Spring framwork

Test hi?u n?ng T606

Ch?y th?, AnTuTu Benchmark ?o hi?u su?t CPU, GPU, RAM và I / O. Cho ra thông s? ??u thu?c m?c ?n ??nh v?i m?t con chip r?ng giá r?.

AnTuTu Benchmark

CPU: Thông s? ?o ???c 59.385 ?i?m là m?t ?i?m s? không quá th?t v?ng khi dòng chip trang b? cho các m?u ?i?n tho?i phân khúc t?m th?p. V?i thông s? này, tr?i nghi?m mang l?i ? m?c khá t?t. Ng??i dùng có th? s? d?ng các ch?c n?ng c? b?n nh?ng nghe g?i, l??t web, Facebook, Youtube, Tik Tok khá m??t mà và th??ng hi?m khi g?p tình tr?ng gi?t lag.

GPU: Không ?òi h?i gì nhi?u v?i 26.274 ?i?m thì không th? tr?i nghi?m các t?a game hot hi?n ngay m?t cách m??t mà, tuy nhiên ??i v?i Liên Quân Mobile hay PUBG Mobile có th? ch?i ???c ? m?c c?u hình th?p.

Memory: V?i s? ?i?m ?o ???c là 34.858, con chip T606 ?a nhi?m m?t cách m??t mà d??i tình tr?ng ch?y ??n ?ng d?ng và ít ?ng d?ng ch?y n?n. Ng??i dùng nên th??ng xuyên t?t các ?a nhi?m ?ng d?ng không c?n thi?t tránh vi?c ng?n RAM khi?n máy tr? nên nóng và gi?t lag.

V?i t?ng ?i?m AnTuTu Benchmark ?o ???c t? con chip T606 là 180.405, ?ây là m?t con s? t??ng ??i ?n ??nh v?i các dòng ? phân khúc trên/d??i 4 tri?u ???c s? d?ng trên m?t s? dòng máy ??n t? nhà Nokia v?i dòng Nokia G21 hay Samsung v?i dòng Galaxy A03.

Ch?i game m?c ?? h?a th?p

? m?c giá này, ng??i dùng có th? l?a ch?n m?t s? s?n ph?m ??n t? nhà Redmi hay Xiaomi ?? có m?t thông s? kh?ng h?n. Tuy nhiên ng??i dùng ph?i ch?p nh?n ?ánh ??i gi?a hi?u n?ng ?? có m?t s?n ph?m “n?i ??ng c?i ?á”.

B?n có th? tìm hi?u v? l?i 503 qua bài vi?t: L?i 503 (Service Unavailable) là gì? H??ng d?n cách kh?c ph?c

Trên ?ây là nh?ng thông tin và ?ánh giá v? hi?u n?ng ??n t? dòng Chip Unisoc T606 ???c t?ng h?p b?i chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138. V?i nh?ng thông tin trên, hy v?ng r?ng b?n có th? bi?t thêm v? dòng chip r?ng T606 và ??a ra l?a ch?n h?p lý có nên mua hay không các s?n ph?m trang b? con chip này. C?m ?n b?n ?ã xem bài vi?t.

Casino VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái cá c??c uy tín hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i Vi?t Nam l?a ch?n. V?i ?? b?o m?t và ?i?u kho?n d?ch v? rõ ràng nên b?n có th? an tâm ??ng ký nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!