Máy tính l??ng t? là gì? S? khác bi?t gi?a máy tính l??ng t? và máy tính thông th??ng

Máy tính l??ng t? là gì? S? khác bi?t gi?a máy tính l??ng t? và máy tính thông th??ng

Máy tính l??ng t? ???c s? d?ng ph??ng pháp tính toán khác so v?i các ph??ng pháp truy?n th?ng do ?ó có th? x? lý ???c vô s? thông tin mà máy tính thông th??ng không th? làm ???c. V?y máy tính l??ng t? là gì? Nó có s? khác bi?t gì so v?i máy tính thông th??ng.

Bài vi?t c?a Casino VN138 mang ??n cho ng??i ??c nh?ng ki?n th?c xoay quanh ph??ng th?c ho?t ??ng c?a máy tính l??ng t? t? ?ó ??a ra s? khác bi?t gi?a máy tính l??ng t? và máy tính thông th??ng. Chúng ta s? cùng nhau tìm câu tr? l?i trong bài vi?t này nhé.

Máy tính l??ng t? là gì?

Máy tính l??ng t? là gì?

Máy tính l??ng t? (Quantum Computing) hay còn g?i là máy tính l??ng t?. ?ây là m?t thi?t b? siêu tính toán, s? d?ng tr?c ti?p nh?ng hi?u ?ng t? c? h?c l??ng t? ?? th?c hi?n các phép toán trên d? li?u ??a vào d?a vào tính ch?ng ch?p và v??ng l??ng.

D?a vào linh ki?n bán d?n (transistor), n?m trong kh?i ??n v? c? b?n t?o thành c?u trúc m?ch ? máy ?i?n t? c?ng nh? các thi?t b? hi?n ??i khác nên ph?n c?ng c?a máy tính l??ng t? khác v?i máy tính k? thu?t s?. V?i các phép tính thông th??ng ???c x? lý b?i các m?ch nh?. Tuy nhiên, ??i v?i các phép tính có ?? khó nâng lên càng cao thì hi?n t??ng l??ng t? là ch?ng ch?t và v??ng l??ng ???c áp d?ng càng nhi?u.

??c tr?ng c?a máy tính l??ng t?

??c tr?ng c?a máy tính l??ng t?

Nh?ng máy tính thông th??ng mã hóa thông tin v? các dãy bit v?i giá tr? 1 ho?c 0. Các giá tr? này th? hi?n 2 tr?ng thái ?óng và m? c?a c?ng logic, m?t b? ph?n thu?c chip máy tính. Ng??c l?i, máy tính l??ng t? thì s? d?ng bit l??ng t? ho?c qubit. ??ng th?i, qubit còn ??i di?n cùng lúc cho c? 2 giá tr? là 0 và 1, và 2 qubit s? ??i di?n ??ng th?i cho 4 giá tr?. ?ây ???c hi?u là nguyên lý ch?ng ch?t, m?t trong nh?ng ?i?m ??c bi?t c?a chip l??ng t?. 

S? h?u ??c ?i?m nguyên lý này, cho nên máy tính l??ng t? cho phép x? lý m?i ho?t ??ng ? t?c ?? cao theo c?p s? nhân so v?i các máy tính truy?n th?ng. ??ng th?i các bóng bán d?n càng nh? thì s? tiêu th? càng ít ?i?n n?ng, ?? l?n c?a m?i bóng bán d?n ???c tính b?ng ??n v? nanomet. Hi?n nay, công ngh? s?n xu?t chip l??ng t? ?ang ???c phát tri?n c?i ti?n theo th?i gian. 

Công d?ng c?a máy tính l??ng t?

Công d?ng c?a máy tính l??ng t?

Hi?n nay, máy tính l??ng t? có th? ?ng d?ng r?t l?n trong các l?nh v?c nh? tài chính, quân s?, tình báo, ?i?u ch? thu?c, hàng không v? tr?, n?ng l??ng h?t nhân, thi?t k? polymer, trí tu? nhân t?o (AI),..

  • Trí tu? nhân t?o (AI): Gi?m th?i gian ?ào t?o các m?ng th?n kinh trên b? d? li?u kh?ng l?.
  • D? báo th?i ti?t: Máy tính l??ng t? có th? ??a ra các thông tin d? báo th?i ti?t khá xa v?i ?? chính xác c?c k? cao.
  • ?i?u tr? ung th?: N?m 2015, các nhà nghiên c?u t?i Vi?n Ung th? Roswell Park ?ã ??a ra ph??ng pháp x? tr? nhanh h?n 3 ??n 4 l?n nh? vào máy tính l??ng t?.
  • Phá v? m?t mã: Máy tính l??ng t? có th? phá v? các h? th?ng m?t mã nh? RSA ho?c DSA.
  • Xe không ng??i lái: Nh? vào kh? n?ng tính khoán, ph?n x? c?c nhanh, chip l??ng t? ???c áp d?ng ?? xây d?ng h? th?ng ?i?u ti?t giao thông t? ??ng, siêu t?c ??.
  • Công ngh? trong d??c ph?m: Máy tính l??ng t? có kh? n?ng gi?i mã các b? gen con ng??i d?a vào kh? n?ng siêu x? lý.
  • Mô ph?ng phân t? trong sinh h?c và hóa h?c.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? internet v?n v?t thông qua bài vi?t Internet v?n v?t là gì? Khái ni?m, vai trò và ?ng d?ng

S? khác bi?t gi?a máy tính l??ng t? và máy tính thông th??ng là gì?

S? khác bi?t gi?a máy tính l??ng t? và máy tính thông th??ng là gì?

S? khác bi?t l?n nh?t c?a máy tính l??ng t? so v?i máy tính truy?n th?ng là s? d?ng qubit thay vì bit. D??i ?ây là ba s? khác bi?t t?o nên máy tính l??ng t?.

  • Ngôn ng? l?p trình: Máy tính l??ng t? không có mã l?p trình riêng vì nó yêu c?u các thu?t toán r?t c? th?. V?i m?t vài ngôn ng? ???c tiêu chu?n hóa nh? Java, SQL và Python…
  • Ch?c n?ng: Máy tính l??ng t? không nh?m m?c ?ích s? d?ng r?ng rãi, hàng ngày, không gi?ng nh? máy tính cá nhân (PC). Nh?ng siêu máy tính này ph?c t?p ??n m?c chúng ch? có th? ???c s? d?ng trong các l?nh v?c nh? khoa h?c và công ngh?.
  • Ki?n ??trúc: Thi?t b? ch? bao g?m m?t t?p h?p các qubit giúp nó ch?y, khác h?n v?i c?u trúc c?a các d?ng máy tính thông th??ng và không c?n vi x? lý.

V? Casino VN138 hi?n ?ang c?p nh?t r?t nhi?u trò ch?i online m?i phù h?p v?i xu h??ng hi?n nay. Nh?ng ?? b?n có th? tham gia vui ch?i gi?i trí m?t cách an toàn, vui lòng tham kh?o n?i dung ?i?u kho?n và d?ch v? Casino VN138 nhé!

Trên ?ây là thông tin v? “máy tính l??ng t? là gì?” c?ng nh? s? khác bi?t so v?i máy tính thông th??ng. Bài vi?t ???c t?ng h?p b?i chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 mang ??n b?n ??c nh?ng ki?n th?c thú v?, hy v?ng nh?ng chia s? trên mang l?i h?u ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!