Tiki Taka là gì? Chi?n thu?t này có gì ??c bi?t?

Tiki Taka là gì? Chi?n thu?t này có gì ??c bi?t?

Tiki Taka là gì? Chi?n thu?t này có gì ??c bi?t mà ?ã giúp Barca chinh ph?c bi?t bao vinh quang trong l?n ngoài n??c, ??a nh?ng c?u th? tr? thành huy?n tho?i s?ng trong bóng ?á th?i ???ng ??i. N?i ti?ng v?i m?t s? cái tên nh? Xavi, Iniesta và ??c bi?t là Lionel Messi. 

Bài vi?t d??i ?ây giúp m?i ng??i hi?u rõ h?n v? Tiki Taka là gì, cùng v?i ?ó là chi?n thu?t và l?i ?á c?a k? n?ng này. N?i dung c? th? ???c Casino VN138 t?ng h?p và ?? c?p ngay d??i bài vi?t, m?i các b?n cùng xem qua nhé.

Tiki Taka là gì?

Tiki Taka b?t ngu?n t? Tây Ban Nha v?i cái tên “Tiqui Taca” ???c s? d?ng trong các k? thu?t ng? bóng ?á. Xét v? m?t ngh?a, Tiqui mang ngh?a chuy?n còn Taca ngh?a là ch?y.

Tiki Taka là gì?
Tiki Taka là gì?

Trong bóng ?á, chi?n thu?t Tiki Taka yêu c?u ??i ch?i bóng ph?i có k? n?ng ki?m soát bóng hoàn h?o. C?u th? ph?i v?a di chuy?n v?a chuy?n bóng nh?p nhàng và ??c bi?t là di chuy?n lúc không có bóng ?? gi? kho?ng tr?ng. ?i?u này giúp ??i bóng ki?m soát bóng nhi?u h?n trong c? tr?n ??u.

?òi h?i ??i bóng ph?i di chuy?n nhi?u trong l?i ch?i Tiki Taka thì không ph?i ??i bóng nào c?ng t?n d?ng ???c chi?n thu?t này. V?i các ??i bóng có c?u th? th? l?c kém, ít di chuy?n và không ch?i nh?ng ???ng bóng ng?n thì ch?c ch?n s? g?p khó kh?n trong l?i ?á Tiki Taka. 

Không nh?ng yêu c?u v? m?t th? l?c, k? n?ng chuy?n bóng chính xác là m?t nhân t? không th? thi?u trong l?i ?á này và ngay t? ??u, ??i bóng x? Catalan ???c t?o ra ?? áp d?ng l?i ?á này, lý do chính b?i hi?u su?t t?n công cùng v?i s? bàn th?ng v??t tr?i.

Có th? b?n ch?a bi?t: Cules trong bóng ?á là gì?

Chi?n thu?t Tiki Taka khai tri?n ra sao

Chi?n thu?t Tiki Taka khai tri?n ra sao
Chi?n thu?t Tiki Taka khai tri?n ra sao

??i v?i chi?n thu?t Tiki Taka thì có m?t quy lu?t t?t y?u, ?ó chính là quy lu?t 6 giây. ???c hi?u nh? sau, n?u các c?u th? ?? m?t bóng thì trong vòng 6 giây sau b?t bu?c ph?i l?y l?i ???c quy?n ki?m soát bóng.

N?u không th? tranh c??p bóng tr? l?i trong vòng 6 giây này. Các c?u th? chuy?n sang tr??ng h?p th? 2 là t? ch?c kèm ng??i 1-1 sau ?ó t? ch?c pressing cao ?? l?y bóng. V?i l?i ?á này, ?òi h?i c? ??i ph?i có n?n t?ng th? l?c t?t. Trong m?t tr?n ??u, n?u ??i bóng nào th?c hi?n t?t quy lu?t ki?m soát bóng nh? trên thì s? chi?m quy?n ki?m soát bóng r?t cao trong c? tr?n ??u.

V?i l?i ?á Tiki Taka thì ch? dùng 10% l?c l??ng ?? phòng ng?, còn l?i là s? t? ch?c các ??t t?n công t?m cao. H? cho r?ng cách phòng ng? ch?c ch?n nh?t là luôn luôn ? v? trí t?n công.

B?n có th? tham kh?o thêm: Lu?t bóng ?á | L?i ch?m tay trong vòng c?m b? ph?t nh? th? nào?

Áp d?ng l?i ?á này, HLV c?n ??a ra s? ?? chi?n thu?t phù h?p nh?t. V?i l?i ?á Tiki Taka v?i s? ?? ra sân chính là 4-3-3, 3-4-3 ngoài ra v?i m?t s? bi?n th? nh? 4-3-1-2, 3-4-1-2…

L?i ?á Tiki Taka không ?òi h?i các c?u th? ph?i quá cao to, mà thay vào ?ó là s? nhanh nh?n, uy?n trong phong cách thi ??u, nh?p nhàng k? thu?t khéo léo trong t?ng pha di chuy?n và chính xác trong t?ng ???ng chuy?n.

Barca áp d?ng thu?n th?c l?i ?á Tiki Taka

Không có s? thành công nào mà t? nhiên mà có ???c, b?i trong m?i thành công ??u có d?u ?n c?a s? kiên trì luy?n t?p, tài n?ng và m?t chút may m?n. D??i ?ây là 3 y?u t? c? b?n t?o nên s? thành công trong l?i ch?i Tiki Taka c?a Barca.

Barca áp d?ng thu?n th?c l?i ?á Tiki Taka
Barca áp d?ng thu?n th?c l?i ?á Tiki Taka

Hu?n luy?n viên tài n?ng: D??i th?i ông Pep Guardiola, ông ?ã bi?n x? Catalan thành CLB mà c? châu Âu không ai mu?n ??i ??u. V?i các x?p nhân s? m?t cách thông minh kh? n?ng phù h?p cho t?ng v? trí trên sân ??u. ??ng th?i thúc ??y chi?n th?ng b?ng tinh th?n giúp t? tin t?a sáng.

??i hình c?u th? gi?i: Bên c?nh m?t HLV gi?i, Barca còn có dàn c?u th? r?t tài n?ng. Trong ?ó không th? không k? ??n ngôi sao Lionel Messi. Kèm theo là c?p ti?n v? trung tâm Iniesta – Xavi v?i các ???ng chuy?n tinh t? và ??ng c?p. Cùng v?i ?ó là g?p h?u v? thông minh hàng ??u th? gi?i th?i b?y gi? Gerard Piqué – c?u th? có ch? s? IQ 170 và Dani Alves. Cùng r?t nhi?u ngôi sao v?i k? thu?t ch?i bóng ? ??ng c?p cao.

Chi?n thu?t siêu ??nh: M?t y?u t? n?a làm nên s? thành công c?a Tiki Taka là nh?ng ???ng chuy?n ch?c khe siêu ??nh t?o nên b?i c?p ti?n v? tài hoa Iniesta – Xavi. Chính ?i?u này ?ã làm nên nh?ng pha bóng khác bi?t c?a tr?n ??u. 

Ngoài ra không th? không k? ??n các c?u th? tích c?c di chuy?n c? khi có bóng và không có bóng. Không ch? gây tiêu hao th? l?c ??i ph??ng mà còn gây ?c ch? b?i các ???ng bóng qua l?i mà không th? giành ???c quy?n ki?m soát bóng. Chính vì v?y, t? l? ki?m soát bóng c?a Barcelona luôn r?t cao trong các tr?n ??u.

Hy v?ng nh?ng thông tin mà chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 cung c?p cho các ??c gi? s? hiê?u h?n vê? l?i ?á Tiki Taka và g?n li?n v?i tha?nh công va? vinh quang Tây Ban Nha cu?ng nh? Barca. ??ng ký thành viên nhà cái chúng tôi ?? tham gia cá c??c bóng ?á tr?c tuy?n h?p d?n b?n nhé. Liên h? Casino VN138 ?? ???c t? v?n t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!