Ch? s? VN30 là gì? Danh sách c? phi?u VN30 t?i Vi?t Nam

Tiêu chu?n ?? ch?n c? phi?u vào ch? s? VN30

Trên th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam ngoài ch? s? VN-Index ra còn có VN30. V?y ch? s? VN30 là gì? Danh sách c? phi?u VN30 t?i Vi?t Nam g?m nh?ng công ty nào m?i b?n cùng xem qua bài vi?t bên d??i.

Ch? s? VN30 có vai trò quan tr?ng không kém gì ch? s? VN-Index, cho th?y s? bi?n ??ng c?a th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam. Hãy cùng chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 tìm hi?u v? ch? s? VN30 qua bài vi?t bên d??i nhé.

Ch? s? VN30 là gì?

Ch? s? VN30 là gì?
Ch? s? VN30 là gì?

Ch? s? VN30-Index bao g?m 30 c? phi?u v?i v?n hóa th? tr??ng l?n nh?t ???c niêm y?t t?i S? giao d?ch ch?ng khoán TPHCM (HOSE). Các c? phi?u này có giá tr? và tính thanh kho?n cao nh?t và chi?m lên ??n 80% t?ng giá tr? v?n hóa th? tr??ng và 60% t?ng giá tr? giao d?ch trên toàn th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? ipo là gì qua bài vi?t: IPO là gì? Nh?ng thông tin nhà ??u tin c?n bi?t v? IPO

Ý ngh?a c?a ch? s? VN30 trong th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam

Ch? s? VN30-Index ???c c?p nh?t liên t?c qua t?ng phiên giao d?ch trên th? tr??ng, ch? s? này có ý ngh?a nh? sau:

Mô t? hi?u su?t các c? phi?u có l??ng thanh kho?n và giá tr? v?n hóa cao

Mô t? hi?u su?t các c? phi?u có l??ng thanh kho?n và giá tr? v?n hóa cao
Mô t? hi?u su?t các c? phi?u có l??ng thanh kho?n và giá tr? v?n hóa cao

Top 30 mã c? phi?u trong VN30 là ??i di?n cho các c? phi?u thu?c nhóm bluechip, có s?c h?p d?n cao v?i các nhà ??u t? dài h?n hay nhà ??u t? kh?i ngo?i.

Mô t? các doanh nghi?p ??u ngành ? các l?nh v?c khác nhau

VN30 th? hi?n Top 30 doanh nghi?p ??ng ??u ngành c?a m?t l?nh v?c. N?u doanh nghi?p ho?t ??ng không hi?u qu? s? d? dàng b? ?ào th?i ra kh?i r? c? phi?u này b?i các doanh nghi?p cùng ngành ho?c khác ngành khác.

Mô t? s? quan tâm c?a các kh?i ??u t? dành cho các l?nh v?c tr?ng ?i?m

Mô t? s? quan tâm c?a các kh?i ??u t? dành cho các l?nh v?c tr?ng ?i?m
Mô t? s? quan tâm c?a các kh?i ??u t? dành cho các l?nh v?c tr?ng ?i?m

VN30 cho th?y s? thay ??i kh?u v? ??u t? trên th? tr??ng, n?u các c? phi?u có tín hi?u gi?m tính thanh kho?n s? b? r?i kh?i r? VN30 này. ?i?u ?ó cho th?y các nhóm v?n ??u t? c? phi?u b? d?ch chuy?n ??u t? sang các l?nh v?c khác ho?c các nhóm các mã c? phi?u cùng ngành khác.

Công th?c tính ch? s? VN30

Công th?c tính ch? s? VN30 t??ng ??i ph?c t?p, v?i c??ng v? là m?t nhà ??u t? b?n có th? tham kh?o bên d??i: 

VN30 – INDEX = CMV/BMV

CMV = ?iN* 100 = P1i*Q1i*f1i*c1i

BMV = ?Ni = P0i*Q0i*f0i*c0i

Trong ?ó: 

 • CMV là t?ng giá tr? v?n hóa c?a 30 doanh nghi?p trong nhóm VN30, ???c xác ??nh t?i th?i ?i?m hi?n t?i.
 • BMV là giá tr? v?n hóa c?a 30 doanh nghi?p trong nhóm VN30, xác ??nh t?i th?i ?i?m c? s?.
 • P1i là m?c giá c?a c? phi?u, xác ??nh t?i th?i ?i?m hi?n t?i.
 • Q1i là s? l??ng c? phi?u ???c xác ??nh th?i ?i?m hi?n t?i.
 • f1i là t? l? c? phi?u t? do ( free – float ) trên th? tr??ng.
 • C1i là h? s? cho th?y t? tr?ng gi?i h?n v?n hóa c?a c? phi?u i. ?i?u ki?n gi?i h?n này không v??t quá 10%.
 • P0i là m?c giá c?a các c? phi?u ???c xác ??nh ? th?i ?i?m c? s?.
 • Q0i là kh?i l??ng c? phi?u xác ??nh ? th?i ?i?m c? s?.

Tiêu chu?n ?? ch?n c? phi?u vào ch? s? VN30

Tiêu chu?n ?? ch?n c? phi?u vào ch? s? VN30
Tiêu chu?n ?? ch?n c? phi?u vào ch? s? VN30

Trên th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam có hàng tr?m mã c? phi?u khác nhau. Nh? v?y ?? ???c vào danh sách c?a VN30 thì mã c? phi?u c?a các công ty c?n ?áp ?ng nh?ng tiêu chu?n nào. Hãy cùng xem bên d??i nhé:

 • V?n hóa: Ch?n 50 mã c? phi?u t?i sàn HOSE và có giá tr? v?n hóa th? tr??ng bình quân hàng ngày trong 6 tháng cao nh?t và s?p x?p theo th? t? gi?m d?n.
 • T? l? Free Float: Các mã c? phi?u có t? l? l?u hành t? do d??i 5% s? b? rút kh?i danh sách VN30. 
 • Tính thanh kho?n: Là giá tr? giao d?ch bình quân hàng ngày trong 6 tháng x?p t? cao xu?ng th?p. L?t vào nhóm VN30 s? là 20 c? phi?u có th? h?ng ??u tiên trong tiêu chí này.
 • Th?i gian niêm y?t: ? tiêu chí này thì các c? phi?u c? s? ???c ?u tiên, sau ?ó m?i l?a ch?n ??n các c? phi?u m?i. ?i?u ki?n là ph?i ???c niêm y?t trên 6 tháng.

Danh sách c? phi?u VN30 t?i Vi?t Nam m?i nh?t n?m 2022

STT

Mã CK

Tên công ty

1 ACB Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Á Châu
2 BID Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n ??u t? và Phát tri?n Vi?t Nam
3 BVH T?p ?oàn B?o Vi?t
4 CTG Ngân hàng Th??ng m?i c? ph?n Công th??ng Vi?t Nam
5 FPT Công ty C? ph?n FPT
6 GAS T?ng Công ty Khí Vi?t Nam – Công ty C? ph?n
7 GVR T?p ?oàn Công nghi?p Cao su Vi?t Nam
8 HDB Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n phát tri?n TPHCM
9 HPG Công ty C? ph?n T?p ?oàn Hòa Phát
10 KDH Công ty C? ph?n ??u t? và Kinh doanh nhà Khang ?i?n
11 MBB Ngân hàng Quân ??i
12 MSN Công ty C? ph?n T?p ?oàn Ma San
13 MWG Công ty C? ph?n ??u t? Th? gi?i di ??ng
14 NVL Công ty C? ph?n T?p ?oàn ??u t? ??a ?c No Va
15 PDR Công ty C? ph?n Phát tri?n B?t ??ng s?n Phát ??t
16 PLX T?p ?oàn x?ng d?u Vi?t Nam
17 PNJ Công ty C? ph?n Vàng b?c ?á quý Phú Nhu?n
18 POW T?ng công ty ?i?n l?c D?u khí Vi?t Nam
19 SAB T?ng công ty c? ph?n Bia – R??u – N??c gi?i khát Sài Gòn
20 SSI Công ty C? ph?n Ch?ng khoán SSI
21 STB Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Sài Gòn Th??ng Tín
22 TCB Ngân hàng TMCP K? Th??ng Vi?t Nam
23 TPB Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Tiên Phong
24 VCB Ngân hàng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam
25 VHM Công ty C? ph?n Vinhomes
26 VIC T?p ?oàn Vingroup – Công ty C? ph?n
27 VJC Công ty C? ph?n Hàng không VietJet
28 VNM Công ty C? ph?n S?a Vi?t Nam
29 VPB Ngân hàng TMCP Vi?t Nam Th?nh V??ng
30 VRE Công ty C? ph?n Vincom Retail

B?n có th? tìm hi?u quy trình giao d?nh t?i sàn Upcom qua bài vi?t: Sàn UPCOM là gì? H??ng d?n giao d?ch ch?ng khoán trên sàn UPCOM

B?n có th? tìm hi?u thêm v? sàn Hose qua bài vi?t: Sàn HOSE là gì? Nh?ng thông tin nhà ??u t? c?n bi?t

Casino VN138 v?a thông tin ??n b?n v? Ch? s? VN30 là gì? C?ng nh? danh sách c? phi?u VN30 t?i Vi?t Nam. Hy v?ng bài vi?t c?a chúng tôi ?ã cung c?p cho b?n nh?ng ki?n th?c v? th? tr??ng ch?ng khoán b? ích. N?u có b?t k? th?c m?c nào, vui lòng Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!