4 Cách ?? check skin LOL trên ?i?n tho?i ??n gi?n

4 Cách ?? check skin LOL trên ?i?n tho?i ??n gi?n

Nhi?u b?n m?i ch?i game Liên Minh Huy?n Tho?i ch?a bi?t cách check skin trên ?i?n tho?i nh? th? nào. ??ng lo l?ng, trong bài vi?t này chúng tôi s? h??ng d?n b?n 4 cách ?? skin LOL ??n gi?n nh?t. 

Skin LOL thu hút hàng tri?u game th? vì tính ?a n?ng và ???c c?p nh?t liên t?c, hãy cùng chuyên m?c E-sports Casino VN138 xem 4 cách ki?m tra Skin LOL tr??c khi b?n quy?t ??nh mua chúng nhé. B?t ??u ngay thôi nào!

Check Skin LOL online b?ng Website

Check Skin LOL online b?ng Website
Check Skin LOL online b?ng Website

B??c 1: B?n hãy truy c?p vào ??a ch? trang web: lolstat.gg

B??c 2: L?a ch?n ngôn ng? Ti?ng Vi?t và Server trong ph?n Server: NA – Language: EN (bi?u t??ng thanh ngang ? góc bên ph?i màn hình) và sau ?ó nh?n “Done” ?? hoàn thành cài ??t ngôn ng? cho server.

B??c 3: ??n ph?n thông tin, b?n nh?p “Nickname” trong LMHT c?a mình vào m?c “Tên ng??i ch?i”. Sau ?ó nh?n “Tìm ki?m” ?? xem Skin trong LOL c?a mình nhé.

L?u ý: V?i cách ki?m tra Skin này s? có 4 ph?n g?m: Pro players, theo Rank, c?p ?? và theo T??ng. B?n hãy ch?n t?ng m?c theo ?úng m?c ?ích c?a mình, ngoài vi?c check Skin b?n còn có th? xem thêm ?i?m thông th?o c?a nh?ng t??ng LOL, s? gi? ho?t ??ng c?ng nh? x?p h?ng c?a ng??i ch?i.

Check Skin LOL b?ng ph?n m?m Skin Viewer

Check Skin LOL b?ng ph?n m?m Skin Viewer
Check Skin LOL b?ng ph?n m?m Skin Viewer

Cách th? hai ?ó chính là s? d?ng ph?n m?m có tên là Skin Viewer, ?ây là m?t ph?n m?m xem LOL chính xác và hi?u qu? nh?t ???c nhi?u game th? s? d?ng hi?n nay. Các b??c th?c hi?n check skin nh? sau:

  • B??c 1: T?i ph?n m?m Skin Viewer: https://lolskinview.com/LoLSkinView.zip  
  • B??c 2: Sau khi t?i t?p v?, b?n ti?n hành gi?i nén t?p. Sau ?ó ch?n ch?y t?p LolSkinView.exe.
  • B??c 3: Ch?n vào Cài ??t tín ch?, sau ?ó nh?n Ti?p theo.
  • B??c 4: Hãy m? game LMHT lên, b?n xem nh?ng thông tin cá nhân và thông tin chung b?ng cách b?m vào t?ng Quán quân LOL. Hãy ??i m?t lúc và nh?n k?t qu?

Check Skin LOL ?ã có khách hàng m?i

Check Skin LOL ?ã có khách hàng m?i
Check Skin LOL ?ã có khách hàng m?i

B??c 1: B?n hãy ??ng nh?p vào tài kho?n Garena và m? LMHT c?a mình lên

B??c 2: Sau ?ó, hãy ch?n vào ph?n trang ph?c

B??c 3: Lúc này b?n s? toàn b? Skin c?a mình s? hi?n lên, b?n có th? xem theo th? t? nh? sau: B? S?u T?p, T?t c?, T??ng, Theo B?, Theo B?c.

Có th? b?n quan tâm: L?ch thi ??u LCK mùa Hè n?m 2022 c?p nh?t m?i nh?t

Check Skin LOL trên ?i?n tho?i

Check Skin LOL trên ?i?n tho?i
Check Skin LOL trên ?i?n tho?i

?? th?c hi?n vi?c check Skin trên ?i?n tho?i vô cùng ??n gi?n b?n ch? c?n s? d?ng ph?n m?m xem tr??c trang ph?c LMHT League 3D Viewer. Tuy nhiên, hi?n nay ph?n m?m này m?i ch? có m?t trên các dòng ?i?n tho?i ch?y ?i?u hành Android.

Khi s? d?ng ph?n m?m này, b?n s? th?y ???c các skin LOL mà mình d? ??nh mua m?t cách s?c nét và chi ti?t nh?t v?i các g?c hi?n khác nhau. Hy v?ng trong kho?n th?i gian ng?n n?a s? có phiên b?n ph?n m?m dành cho các thi?t b? iOS. 

Link ph?n m?m: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Khada.League3dview

Trên ?ây là 4 Cách ?? check skin LOL trên ?i?n tho?i ??n gi?n mà Casino VN138 mu?n chia s? ??n các b?n game th?. Hy v?ng nh?ng thông tin mà chúng tôi v?a cung c?p s? giúp ích cho b?n. 

Tham gia ngay nh?ng trò ch?i cá c??c th? thao ?i?n t? t?i Casino VN138, b?n s? có th? nh?n v? nhi?u ph?n th??ng ti?n m?t có giá tr?. Liên h? Casino VN138 ?? ???c nhân viên chúng tôi h? tr? nhanh nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!