Chatbot là gì? Top nh?ng ph?n m?m chatbot mi?n phí cho dân kinh doanh

Chatbot là gì? Top nh?ng ph?n m?m chatbot mi?n phí cho dân kinh doanh

Chatbot hi?n ?ang là m?t công c? h? tr? khá ph? bi?n và ???c nhi?u cá nhân, t? ch?c s? d?ng trong vi?c ch?m sóc khách hàng. V?y Chatbot là gì?

?? tìm hi?u rõ h?n v? thu?t ng? Chatbot và khám phá thêm m?t s? ph?n m?m chatbot mi?n phí hi?n nay. M?i các b?n cùng theo dõi bài vi?t sau ?ây ngay bây gi? cùng v?i Casinovn138.com nhé!

Chatbot là gì? 

Chatbot là m?t ph?n m?m, ?ng d?ng ???c h? tr? b?i trí tu? nhân t?o (AI) nh?m giúp con ng??i qu?n lý các cu?c trò chuy?n, t??ng tác v?i khách hàng b?ng tin nh?n v?n b?n ho?c âm thanh thay vì ph?i có ng??i tr?c trao ??i tr?c ti?p v?i khách hàng.

Chatbot nh? m?t t? v?n viên hay tr? lý ?o giúp gi?i ?áp nh?ng th?c m?c hay v?n ?? cho ng??i dùng, giúp doanh nghi?p th?c hi?n d?ch v? ch?m sóc khách hàng trên môi tr??ng internet m?t cách ti?n l?i và hi?u qu? nh?t.

?ây ???c xem là m?t công c? thông minh nh? kh? n?ng ti?p nh?n thông tin, phân tích câu h?i và ph?n h?i chính xác nh?ng gì mà khách hàng mong mu?n.

Không ch? d?a vào các k?ch b?n s?n có ?ã ???c l?p trình, ph?n m?m chatbot này còn có kh? n?ng t? h?c h?i ?? ??a ra câu tr? l?i cho nh?ng câu h?i n?m ngoài d? li?u nh?ng ???c l?p ?i l?p l?i nhi?u l?n.

Chatbot là m?t s?n ph?m c?a công ngh? hi?n ??i, ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c k?t n?i con ng??i v?i ph?n m?m t? ??ng. Tính ?ng d?ng c?a chatbot r?t cao, ??c bi?t trong vi?c t??ng tác gi?a doanh nghi?p v?i khách hàng. 

Chatbot là gì? 
Chatbot là gì? 

Nh?ng ph?n m?m chatbot mi?n phí

Bizfly Chat

Bizfly Chat là ph?n m?m chatbot bán hàng giúp doanh nghi?p t? ??ng t? v?n, ch?t ??n và ch?m sóc khách hàng hi?u qu? ???c xây d?ng và v?n hành ho?t ??ng b?i công ty VCCorp – chuyên gia 13 n?m trong l?nh v?c công ngh?.

Bizfly Chat h? tr? các ch? c?a hàng tr?c tuy?n, doanh nghi?p v?i m?i quy mô t? nh? ??n l?n xây d?ng ph?n m?m chatbot mi?n phí thông minh, linh ho?t cho m?i ngành ngh?. S? d?ng chatbot mi?n phí c?a Bizfly, doanh nghi?p s? ???c s? d?ng tr?n b? nh?ng tính n?ng nh?:

  • Dung l??ng l?u tr? lên ??n 10,000 ng??i dùng cho gói thi?t k? chatbot mi?n phí tr?n ??i.
  • Thi?t l?p ph?n m?m chatbot v?i các lo?i k?ch b?n linh ho?t nh?: k?ch b?n chào, k?ch b?n tr? l?i t? ??ng, k?ch b?n h?n gi?, k?ch b?n phát ??ng chi?n d?ch,…
  • T?o ???c các mã gi?m giá, phát ??ng viral campaign, chi?n d?ch remarketing, chi?n d?ch tri ân khách hàng b?ng tính n?ng g?i tin nh?n hàng lo?t cho các nhóm ??i t??ng c? th? mà ng??i dùng ?ã thi?t l?p s?n.
  • Tính n?ng live chat hoàn h?o: Chat tr?c ti?p v?i khách hàng ??n t? nhi?u ngu?n trên cùng m?t c?a s? v?n hành, l?ch s? chat, qu?n lý bình lu?n.
  • T? ??ng l?u tr? thông tin khách hàng.
  • T? ??ng ?n bình lu?n, thông tin khách hàng trên fanpage c?a doanh nghi?p.
  • Tính n?ng th?ng kê báo cáo chi ti?t nh?t giúp doanh nghi?p d? dàng theo dõi hi?u qu? kinh doanh.
  • D? dàng k?t n?i chatbot lên Website, Fanpage Facebook. Không gi?i h?n s? l??ng Fanpage ???c tích h?p.
  • Tính n?ng ??t l?ch h?n, nh?c l?ch h?n.
  • Kh? n?ng ph?n h?i theo t? khóa, ngôn ng? t? nhiên không theo m?u, giao di?n thân thi?n, d? s? d?ng.
Bizfly Chat
Bizfly Chat

Morph.ai

H? tr? nhúng các k?ch b?n trò chuy?n và g?i thông ?i?p c? th? ??n t?ng ng??i dùng t??ng tác trên chatbot.

Công c? này còn giúp xây d?ng chatbot trên nhi?u n?n t?ng nh? website, m?ng xã h?i. ??c bi?t là thu th?p d? li?u ng??i dùng t? nhiên qua các cu?c h?i tho?i thông minh, linh ho?t.

Morph.ai
Morph.ai

Flow XO

Flow XO là m?t ph?n m?m giúp b?n xây d?ng chatbot trên website, ?ng d?ng và các n?n t?ng truy?n thông xã h?i khác nhau. Flow XO v?n hành c?c ??n gi?n b?ng cách s? d?ng trình ch?nh s?a, kéo th? các tính n?ng ???c cài ??t s?n ?? thi?t k? chatbot.

Có th? thêm ??a ch? email t? m?t cu?c trò chuy?n vào danh sách l?u tr? email và các ph?n m?m g?i email t? ??ng khác d?a trên ?i?n toán ?ám mây.

Flow XO
Flow XO

Recast

?ây là m?t ph?n m?m t?o l?p chatbot có th? ch?y ?a n?n t?ng. B?n có th? ch?y nó trên Facebook, Skype, Slack, Kik,…

Recast
Recast

B?n có th? tìm hi?u thêm: L?i 503 (Service Unavailable) là gì? H??ng d?n cách kh?c ph?c

Motion.ai

Ph?n m?m chatbot mi?n phí v?i các tính n?ng h? tr? t?o hai chatbot cùng m?t lúc, h? tr? ?a n?n t?ng truy?n thông khác nhau nhau Facebook, Website,… Giao di?n thi?t l?p chatbot d? s? d?ng và d? dàng ch?nh s?a ?? t?o ra các cu?c h?i tho?i.

Motion.ai
Motion.ai

Resume Bot

N?u nh? b?n ?ang c?n làm CV và mu?n th? hi?n k? n?ng c?a mình trong m?t các nhà tuy?n d?ng và mu?n s? d?ng ph?n m?m chatbot AI thay l?i mu?n nói. Resume Bot cho phép b?n t?o chatbot ?? tr? l?i các nhà tuy?n d?ng m?t cách hoàn toàn mi?n phí trên các n?n t?ng nh?: Facebook, SMS, Email, Slack, Wechat,…

Resume Bot
Resume Bot

Có th? b?n ch?a bi?t ??n: L?i ích c?a th? ?i?n t? là gì? Khi nào nên s? d?ng th? ?i?n t?

Botsify

Chatbot này tích h?p ch?c n?ng tìm ki?m hình ?nh, video và v?n b?n d? dàng cùng kh? n?ng thu th?p thông tin ng??i dùng nhanh chóng. 

Botsify
Botsify

API.AI

Công c? này t??ng thích v?i các ngôn ng? l?p trình nh? Android, iOS, Python HTML, Node.js.

Hi?n t?i, API.AI h? tr? 14 ngôn ng? khác nhau và có th? tích h?p d? dàng v?i: Twitter,  Facebook, Cortana,…

API.AI
API.AI

Bottr

Công c? chatbot Bottr cho phép xây d?ng nhi?u k?ch b?n và ph?n h?i t? ??ng tin nh?n khách hàng theo k?ch b?n ?ã ???c nhà thi?t k? thi?t l?p s?n.

Bottr
Bottr

SnatchBot

SnatchBot là m?t n?n t?ng t?o chatbot mi?n phí v?i nhi?u tính n?ng và công d?ng có ích. M?t trong s? ?ó ph?i k? ??n là h? tr? các tính n?ng báo cáo, th?ng kê, giúp theo dõi ???c các tin nh?n trao ??i theo các kênh cùng giao di?n d? s? d?ng.

??c bi?t, b? x? lý ngôn ng? lên t?i 135 ngôn ng? khác nhau, thi?t l?p ngôn ng? t? nhiên nh? m?t cu?c giao ti?p gi?a ng??i th?t.

SnatchBot
SnatchBot

Chia s? thêm cho b?n: Top 5 ph?n m?m l?c Verify Email t?t nh?t hi?n nay

Hãy s? d?ng công c? chatbot ngay hôm nay ?? có th? tr?i nghi?m nhi?u tính n?ng h?p d?n cùng nh?ng ?u ?i?m tuy?t v?i trong d?ch v? ch?m sóc khách hàng các b?n nhé. Theo chuyên m?c T?ng h?p d? ?oán thì ?ng d?ng ???c h? tr? b?i trí tu? nhân t?o Chatbot AI này s? là m?t công c? thành công và ???c s? d?ng r?ng rãi trong t??ng lai.

C?m ?n các b?n b?n ?ã quan tâm và tham kh?o bài vi?t c?a nhà cái Casino VN138 nhé! Hãy ??ng ký thành viên cùng chúng tôi tham gia nh?ng màn cá c??c th? thao ?? nh?n ???c nhi?u ph?n th??ng h?p d?n nhé. Liên h? Casino VN138 chúng tôi n?u b?n c?n ???c s? h? tr?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!