Top nh?ng c?u th? xu?t s?c nh?t World Cup 2018 – FIFA

Top nh?ng c?u th? xu?t s?c nh?t World Cup 2018 - FIFA

K?t thúc m?t mùa World Cup 2018 ??y c?m xúc. Chúng ta cùng ?i?m l?i nh?ng c?u th? xu?t s?c nh?t World Cup 2018. Li?u h? có tr? l?i và kh?ng ??nh ??ng c?p c?a mình hay b? th?t lùi so v?i nh?ng dàn c?u th? tr? trong nh?ng màn tranh tài tích ?i?m c?a k? World Cup 2022 hi?n t?i ?ang ???c di?n ra.

Bài vi?t c?a Casino VN138 chia s? ??n b?n ??c danh sách nh?ng c?u th? xu?t s?c nh?t 2018 v?i nh?ng màn trình di?n ?n t??ng. N?i dung c? th? ???c ?? c?p qua bài vi?t bên d??i, m?i ng??i cùng xem qua nhé.

Harry Kane – Anh | Vua phá l??i

Harry Kane – Anh | Vua phá l??i
Harry Kane – Anh | Vua phá l??i

Theo ?ó, danh hi?u Vua phá l??i thu?c v? ti?n ??o ??i tr??ng Anh Harry Kane v?i 6 bàn th?ng. V?i t? l? d?t ?i?m thành công khi ??i m?t v?i th? thành ??i ph??ng lên ??n 66,67%.

M?c dù v?y, Harry Kane v?n ch?a th? phá v? k? l?c ghi bàn cho ??i tuy?n Anh t?i m?t k? World Cup c?a huy?n tho?i Gary Lineker, ng??i c?ng ghi ???c 6 bàn và giành danh hi?u Vua phá l??i t?i World Cup n?m 1986.

Luka Modric – Croatia | Qu? bóng vàng

Luka Modric – Croatia | Qu? bóng vàng
Luka Modric – Croatia | Qu? bóng vàng

Ti?n ??o 33 tu?i c?a Real Madrid ?ã làm nên k? tích v?i thân hình nh? bé cùng m?i ?? tu?i khá cao. Nh?ng nh?ng ?i?u này không th? c?n chân Luka Modric t?i ??u tr??ng th? gi?i n?i mà nh?ng tài n?ng tr? v?i vóc dáng v?m v? th? hi?n. V?i 485 phút trên sân, Luka Modric cùng ??ng ??i Croatia khu?t phúc m?i ??i th? t? Argentina, Anh, Nga, ?an M?ch, ?ây x?ng ?áng là m?t mùa World Cup c?a Luka Modric. Anh ?ã nh?n ???c qu? bóng vàng danh giá c?a k? World Cup 2018.

Eden Hazard – B?

Eden Hazard – B?
Eden Hazard – B?

Eden Hazard  là nhân t? quy?t ??nh cho s? b?c phá c?a tuy?n B?. Dù không giúp B? chi?n th?ng tr??c lo?t tr?n bán k?t v?i ??i tuy?n Pháp, nh?ng nh?ng gì Eden Hazard th? hi?n hoàn toàn x?ng ?áng anh l?t vào danh sách 10 c?u th? xu?t s?c nh?t c?a World Cup 2018. V?i kh? n?ng ?i?u ti?t tr?n ??u, duy trì nh?p ?? s? h?u bóng. Cùng v?i s? sáng t?o trong l?i ch?i Eden Hazard tr? thành ??i th? ?áng s? h?n bao gi? h?t.

Kylian Mbappe – Pháp

Kylian Mbappe – Pháp
Kylian Mbappe – Pháp

T?i th?i ?i?m 19 tu?i Mbappe cho th?y ti?m n?ng và t??ng lai sáng l?i khi có s? th? hi?n xu?t s?c t?i UEFA Champion League và World Cup 2018. S? h?u t?c ?? v??t tr?i cùng k? thu?t khéo léo v?i tr?c giác vô cùng nh?y bén. ti?n ??o 19 tu?i là m?i ?e d?a th??ng tr?c cho th? thành ??i ph??ng.

Tuy nhiên, Mbappe th??ng b? ch? trích b?i nh?ng thói quen ?n v? và câu gi?. Anh th??ng ???c Fan trêu ch?c r?ng ngoài kh? n?ng ghi bàn, Mbappe còn có kh? n?ng “ t?o tình hu?ng ?á ph?t ??n” và ki?n t?o thành b?ng th?ng.

Hugo Lloris – Pháp

Hugo Lloris – Pháp

Lloris th? thành t?a sáng t?i World Cup trong màu áo ??i tuy?n Pháp. V?i nh?ng pha c?u thua ngo?n m?c giúp Pháp ti?n th?ng vào Chung K?t ch? v?i 4 bàn. ?áng chú ý là trong tr?n bán k?t ??i ??u v?i B?, Hugo Lloris có bàn c?u thua khó tin khi có th? c?n phá ???ng bóng b?ng nh?ng ??u ngón tay, cú sút c?a h?u v? Toby Alderweireld dù b? che m?t t?m nhìn. Cùng v?i ?ó là tr?n ??u ??i ??u v?i Uruguay, anh c?ng cho th?y kh? n?ng c?n phá xu?t s?c c?a mình.

Edinson Cavani – Uruguay

Edinson Cavani – Uruguay
Edinson Cavani – Uruguay

Tuy g?p nhi?u may m?n trong s? nghi?p nh?ng Edinson Cavani ch?ng minh anh là c?u th? bi?t n? l?c và ??t ???c thành công. T?o thành c?p ?ôi bài trùng v?i Luis Suarez, Anh và ghi ???c 2 bàn th?ng và nhi?u pha ki?n t?o cho Luis Suarez thành công ??a Uruguay vào t? k?t. Dù gi?c m? vô ??ch còn quá s?m tuy nhiên t?i mùa gi?i World Cup 2018, d?u ?n và l?i ch?i mà anh c?ng hi?n là ?i?u mà ??ng ??ng ng??i hâm m? không th? quên.

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku
Romelu Lukaku

Sau Eden Hazard, Romelu Lukaku là cái tên ??u ???c nh?c ??n khi nói ??n ??i tuy?n B?. World Cup 2018 cho th?y Lukaku ??nh cao phong ??. ??i tuy?n ?ã chi?n th?ng 3-2 tr??c Nh?t B?n sau nh?ng pha ph?n công c?a ti?n ??o ??i tuy?n B?. Và c?ng t??ng t?, Lukaku khi?n hàng th? c?a Brazil câm nín. V?i thân hình v?m v? cùng chi?u cao và t?c ?? v??t tr?i, anh nh? 1 c? xe t?ng h?ng h?c khí th?.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

K?t thúc m?t mùa gi?i th?t b?i và ??i di?n v?i nhi?u ch? trích. Tuy nhiên không th? ph? nh?n s? c? g?ng c?a Ronaldo. Cú hattrick vào l??i Tây Ban Nha là minh ch?ng cho phong ?? c?a anh v?n không h? gi?m sút. Ghi ???c t?ng c?ng 4 bàn th?ng t?i World Cup và t?c ?? siêu phàm c?ng nh? s? n? l?c h?t s?c. V?i s? ?ánh giá cho r?ng “m?t cây làm ch?ng nên non”, th?t b?i c?a Ronaldo và tuy?n B? ?ào Nha là ?i?u d? hi?u.

Paul Pogba

Paul Pogba
Paul Pogba

Paul Pogba là tr??ng h?p gây tranh cãi trong danh sách này. Nhìn t?ng th? Paul Pogba có m?t mùa World Cup h?i m? nh?t khi không ghi ???c b?t k? bàn th?ng nào, nh?ng không th? ph? nh?n anh là ch?t xúc tác ? kho?ng trung tâm c?a Pháp, khi?n m?i ???ng bóng tr? nên m?m m??t và chính xác h?n. 

Trong chi?n th?ng 1-0 tr??c B?, Paul Pogba ?ã có t? l? rê d?t thành công là 100%, 4 pha xo?c bóng chính xác, 3 l?n t?o c? h?i cho ??ng ??i l?p công, t? l? chuy?n bóng chính xác 90%.Paul Pogba ?ã có 10 pha t?c bóng chính xác, mang v? cho Pháp 14 pha ?á ph?t,8 ???ng chuy?n t?o c? h?i cho ??ng ??i. Nh?ng con s? không nói d?i, và k?t qu? Pháp vào ??n World Cup ?ã ch?ng minh Paul Pogba v?n là m?t c?u th? xu?t s?c.

Bài vi?t thu?c chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 mang ??n b?n ??c danh sách nh?ng c?u th? xu?t s?c nh?t World Cup 2018. Và ?ón ch? s? tr? l?i c?a h? v?i nh?ng màn trình di?n vào mùa gi?i World Cup 2022 ?ang ???c di?n ra nhé.

??ng ký thành viên cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn t?i nhà cái Casino VN138 b?n nhé. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c khác nhau và ???c ?ông ??o ng??i ch?i l?a ch?n. Chính sách b?o m?t an toàn cho ng??i ch?i nên b?n có th? yên tâm ??ng ký tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!