Thông tin c?p nh?t m?i nh?t v? c?u th? Lucas Ocampos

c?u th? Lucas Ocampos

Lucas Ocampos là m?t c?u th? bóng ?á chuyên nghi?p và n?i ti?ng c?a Argentina. Hi?n t?i, ?ang theo thi ??u cho ??i bóng c?a câu l?c b? Tây Ban Nha Sevilla.

?? tìm hi?u xem Lucas Ocampos là ai và ?ã ??t nh?ng thành t?u n?i b?t nào trong s? nghi?p bóng ?á chuyên nghi?p nh? th? nào. M?i các b?n cùng  tham kh?o bài vi?t sau ?ây c?a Casinovn138.com nhé!

Ti?u s? c?u th? Lucas Ocampos

Lucas Ocampos tên ??y ?? là Lucas Ariel Ocampos, sinh ngày 11 tháng 7 n?m 1994 t?i Argentina. Anh hi?n t?i ?ang là m?t c?u th? bóng ?á ho?t ??ng chuyên nghi?p cho câu l?c b? Tây Ban Nha Sevilla. Lucas c?ng ?ã t?ng tham gia thi ??u cho ??i tuy?n qu?c gia Argentina.

Anh b?t ??u s? nghi?p bóng ?á c?a mình ? ??i bóng River Plate, sau ?ó gia nh?p Monaco vào n?m 2012. Tr?i qua h?n 2 mùa gi?i t?i ?ây, anh ???c nh?n ?? c? là C?u bé vàng Châu Âu tr??c khi gia nh?p vào câu l?c b? Marseille. T?i ?ây, Lucas ?ã tham gia 4 mùa gi?i, m?t trong 2 l?n cho m??n gi?a Ý v?i Genoa – Milan tr??c khi tìm ra b?n ?? cu?i cùng là Sevilla vào n?m 2019 và ho?t ??ng cho ??n ngày hôm nay.

Ti?u s? c?u th? Lucas Ocampos
Ti?u s? c?u th? Lucas Ocampos

B?n có th? xem thêm: Kylian Mbappe | Thông tin c?p nh?t m?i nh?t v? c?u th? Kylian Mbappe

S? nghi?p c?a Lucas Ocampos

S? nghi?p câu l?c b?

CLB Mùa gi?i Gi?i ??u Cúp qu?c gia Cúp liên ?oàn Châu l?c Khác T?ng c?ng
H?ng Tr?n Bàn Tr?n Bàn Tr?n Bàn Tr?n Bàn Tr?n Bàn Tr?n Bàn
River Plate 2011-12 Nacional B 38 7 1 0 0 0 39 7
2012-13 Primera Division 1 0 0 0 0 0 1 0
T?ng c?ng 38 7 1 0 0 0 40 7
Monaco 2012-13 League 2 29 4 1 0 2 1 32 5
2013-14 League 1 34 5 4 2 1 0 0 0 39 7
2014-15 17 1 2 1 1 0 6 1 26 2
T?ng c?ng 80 10 7 3 4 1 6 1 97 15
Marseille

(m??n)

2014-15 League 1 14 2 2 1 1 0 0 0 17 3
Marseille 2015-16 17 1 1 0 1 1 6 2 25 4
2017-18 31 9 4 3 1 0 17 4 53 16
2018-19 34 4 1 0 1 0 4 1 40 5
T?ng c?ng 96 16 84 4 4 1 27 7 136 28
Genoa

(m??n)

2016-17 Serie A 14 3 3 0 17 3
Milan

(m??n)

2016-17 12 0 0 0 0 0 12 0
Sevilla 2019-20 La Liga 33 14 4 2 7 1 44 17
2020-21 4 0 0 0 1 0 1 1 6 1
T?ng c?ng 37 14 4 2 8 1 1 1 50 18
T?ng c?ng s? nghi?p 279 50 23 9 8 2 39 9 1 1 349 71

S? nghi?p thi ??u ?TQG

Argentina
N?m Tr?n Bàn
2019 3 2
2020 4 0
T?ng c?ng 7 2

Bàn th?ng ghi cho ?TQG

Ngày ??a ?i?m ??i th? K?t qu? Gi?i ??u
1 09/10/2019 ??c ??c 2-2 Giao h?u
2 13/10/2019 Tây ban Nha Ecuador 6-1

Chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 v?a tóm t?t các chi ti?t c? b?n v? ti?u s? c?a chàng c?u th? ng??i Argentina – Lucas Ocampos c?a ??i tuy?n Sevilla. Hy v?ng các b?n s? thích thú v?i nh?ng thông tin h?p d?n mà chúng tôi g?i ??n. C?m ?n các b?n ?ã tham kh?o bài vi?t!

Hãy ??ng ký nhà cái Casino VN138, t?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c và nhi?u ph?n th??ng ti?n m?t h?p d?n nh?t hi?n nay. Casino VN138 là m?t trong nh?ng tên tu?i uy tín và có ?? b?o m?t cao ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Tham gia ngay cùng chúng tôi b?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!