Casino Móng Cái – H?ng V?n | Chân dung sòng b?c t? ?ô t?i Vi?t Nam

Casino Móng Cái - H?ng V?n | Chân dung sòng b?c t? ?ô t?i Vi?t Nam

N?u nh? nh?ng sòng nh? L?i Lai, Royal H? Long ?ã quá quen thu?c v?i các b?n thì cái tên Casino Móng Cái H?ng V?n ???c ví nh? ngôi sao m?i n?i và là ?i?m ??n ti?m n?ng c?a vùng “th? ph?” Qu?ng Ninh.

Trong bài vi?t này, Casino VN138 s? gi?i thi?u v?i b?n nh?ng ?i?m n?i b?t c?a sòng b?c l?n nh?t nhì khu v?c phía B?c này, Casino Móng Cái – H?ng V?n. Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u ngay sau ?ây nhé.

Casino H?ng V?n – Móng Cái ? ?âu?

Casino H?ng V?n - Móng Cái ? ?âu?
Casino H?ng V?n – Móng Cái ? ?âu?

Qu?ng Ninh bên c?nh là ??c khu kinh t? du l?ch thì s? ra ??i c?a nh?ng khu vui ch?i gi?i trí c?ng ?i kèm song song. Và nh?ng Casino ??ng c?p qu?c t? chính là m?t xích ?? vùng ??t Qu?ng Ninh n?i danh kh?p các qu?c gia.

Casino H?ng V?n – Móng Cái chính là m?t d?ch v? gi?i trí c?a d? án H?ng V?n Grand Hotel – d? án khách s?n 5 sao có quy mô l?n nh?t t?nh Qu?ng Ninh. N?m bên c?u Ka Long, g?n ch? trung tâm thành ph? Móng Cái, cách c?a kh?u qu?c t? Móng Cái kho?n t?m 1km.

Không ngoài d? ??nh khi Casino H?ng V?n tr? thành ?i?m ??n lý t??ng n?m trong s? l?a ch?n hàng ??u c?a các du khách ??n v?i Vi?t Nam qua c?a kh?u Móng Cái.

?ôi nét v? Casino H?ng V?n

?ôi nét v? Casino H?ng V?n
?ôi nét v? Casino H?ng V?n

Khách s?n Casino H?ng V?n chính th?c khai tr??ng t? ngày 22/01/2017. Là m?t trong s? nh?ng d? án l?n v?i t?ng di?n tích h?n 7 hecta và t?ng v?n ??u t? lên ??n 350 t? VND. N?m trong chu?i d?ch v? và gi?i trí c?a Casino H?ng V?n Grand Hotel. M?t trong s? nh?ng Casino ??t chu?n qu?c t? v? s? chuyên nghi?p và ??ng c?p.

??n v?i Casino H?ng V?n ???c trang b? máy móc hi?n ??i chu?n Châu Âu. ??ng th?i, ??i ng? nhân viên h? tr? ???c ?ào t?o bài b?n, chuyên nghi?p ? ?ây luôn mang ??n cho khách hàng ch?t l??ng chu?n 5 sao.

Casino H?ng V?n ???c c?p phép ho?t ??ng v?i ki?n trúc 3 t?ng v?i 328 phòng ch?i và s?c ch?a lên ??n 200 bàn ch?i và 150 máy ?i?n t?.

T?i Sòng bài H?ng V?n Móng cái luôn có ?ông ??o các b?c th? t? kh?p m?i n?i ?? v? mà b?n có k? k?t h?p du l?ch ngh? d??ng ho?c b?n c?ng có th? chiêm ng??ng phong thái nh?ng vua sòng b?c ??ng c?p hàng ??u Vi?t Nam.

Nh?ng trò ch?i có trong Casino H?ng V?n

??n v?i Casino Móng Cái, b?n có th? tham gia m?t sân ch?i ??ng c?p qu?c t? v?i ??y ?? các trò ch?i ?ình ?ám hi?n nay, bao g?m:

 • Baccarat: Khá gi?ng cào ba lá c?a Vi?t Nam, nh?ng ph?n khích h?n ? quân s? 3 ??nh m?nh.
 • Poker: Game bài ?? ?en n?i danh, g?n li?n v?i s? ra ??i c?a các “vua sòng b?c”.
 • Roulette: Vòng quay ma thu?t c?a nh?ng con s?.
 • Slots game t? máy trò ch?i ?i?n t? có th??ng.
 • Sicbo: Tài x?u xí ng?u là trò ch?i yêu thích, ??m nét Trung Hoa c? ??i.
 • Blackjack: Game bài ?a d?ng c?a ??t thú v?.
 • Dragon – Tiger (R?ng H?): Trò ch?i c?c d? ch?i, d? trúng th??ng.
 • Jackpot: Gi?i th??ng giá tr? lên t?i hàng t? ??ng.
 • B?n cá: ?? h?a 3D s?ng ??ng ??y s?c hút.

Các d?ch v? ?i kèm t?i Casino H?ng V?n

Các d?ch v? ?i kèm t?i Casino H?ng V?n
Các d?ch v? ?i kèm t?i Casino H?ng V?n

N?m trong chu?i ph?c h?p ngh? d??ng, du l?ch, vui ch?i gi?i trí cao c?p b?c nh?t vùng ??t Móng Cái, Qu?ng Ninh nên ??n ?ây b?n còn có th? tr?i nghi?m.

 • Khách s?n 5 sao
 • ?m th?c
 • Các d?ch v? ?i kèm: Bar, phòng Gym, d?ch v? spa d??ng sinh, massage, b? b?i, sân tennis, phòng karaoke…??u ??t t?m tiêu chu?n qu?c t?.

L?i k?t

Sòng b?c Móng Cái ?ang phát tri?n v??t b?c t?ng ngày ?? v??n t?m qu?c t? sánh ngang v?i nh?ng thiên ???ng bài b?c n?i danh. N?u b?n không có th?i gian hay c? h?i ??t chân ??n th? ph? sòng b?c t?i Qu?ng Ninh, b?n có th? tham gia cá c??c, ?ánh bài t?i Casino VN138 nhà cái tr?c tuy?n hàng ??u Vi?t Nam. 

Casino VN138 là trang cá c??c online uy tín có nhi?u trò ch?i cá c??c khác nhau mà b?n có th? l?a ch?n. V?i chính sách b?o m?t an toàn, rút ti?n và n?p ti?n nhanh chóng nên b?n có th? yên tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!