Top 7 Casino H? Chí Minh sang tr?ng và ??ng c?p

Top 7 Casino H? Chí Minh sang tr?ng và ??ng c?p

Casino là m?t lo?i hình gi?i trí ???c khá nhi?u ng??i quan tâm hi?n nay khi nhà n??c b?t ??u h?p pháp hóa lo?i hình cá c??c này. Hãy cùng chúng tôi ?i?m qua top 7 casino t?i TP. H? Chí Minh sang tr?ng và ??ng c?p ???c nhi?u ng??i ghé ch?i nhé.

Casino ?óng m?t vai trò không h? nh? trong vi?c thu hút du khách và ?em l?i ngu?n thu ngân sách l?n cho thành ph?. Hãy cùng Casino VN138 khám phá top 7 sòng b?c n?m t?i thành ph? H? Chí Minh nhé.

Casino khách s?n New World

Casino khách s?n New World
Casino khách s?n New World

??a ?i?m ??u tiên mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n ?ó chính là Casino t?i khách s?n New World, ?ây là m?t trong nh?ng khách s?n sang tr?ng b?c nh?t t?i Sài Gòn. ??n ?ây, ng??i ch?i có th? tham gia r?t ?a d?ng v? th? lo?i game bài khi có t?i h?n 35 trò khác nhau. Trong ?ó ch? ??o là Roulette, Poker và Slot game.

??a ch?: 76 Lê Lai, Q.1, TP. H? Chí Minh

Casino khách s?n Caravelle Sài Gòn

Casino khách s?n Caravelle Sài Gòn
Casino khách s?n Caravelle Sài Gòn

Sòng b?c th? hai mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n n?m t?i khách s?n Caravelle Sài Gòn, m?t trong nh?ng khách s?n 5 sao ??ng c?p và n?i ti?ng lâu ??i t?i thành ph? H? Chí Minh. Caravelle có 335 phòng ?? ph?c v? du khách ngh? chân, t?t c? ??u ???c l?p ??t máy móc thông minh, hi?n ??i. Casino t?i ?ây có ??y ?? các trò ch?i, màn hình l?n và nhân viên chuyên nghi?p ???c ?ào t?o bài b?n.

??a ch?: 19 – 23 Công Tr??ng Làm S?n, Q.1, TP. H? Chí Minh

Có th? b?n quan tâm: Casino Corona Phú Qu?c

Casino khách s?n Sheraton Saigon

Casino khách s?n Sheraton Saigon
Casino khách s?n Sheraton Saigon

Khách s?n Sheraton là th??ng là n?i l?u trú c?a các t? ch?c nguyên th? qu?c gia n??c ngoài khi ??n làm vi?c t?i Vi?t Nam. Khách s?n 5 sao v?i thi?t k? hai dãy nhà cao t?ng và m?i dãy là 188 phòng và 367 phòng. T?i ?ây có nhi?u lo?i game cá c??c khác nhau v?i các thi?t b? máy móc hi?n ??i an toàn, không bao gi? g?p ph?i tình tr?ng l?i h? th?ng.

??a ch?: 88 ??ng Kh?i, Ph??ng B?n Nghé, Q.1, TP. H? Chí Minh

Casino khách s?n Majestic Saigon

Casino khách s?n Majestic Saigon
Casino khách s?n Majestic Saigon

Casino H? Chí Minh ti?p theo ???c nhi?u du khách n??c ngoài ??n ch?i ?ó chính là thu?c khách s?n Majestic Saigon. ?ây là khách s?n 5 sao có ki?n trúc châu Âu ??ng c?p và sang tr?ng t?i Sài Gòn, các sòng b?c t?i Majestic Saigon ???c thi?t k? ??m ch?t quý t?c v?i nhi?u trò ch?i h?p d?n nh? Poker, Blackjack, B?n cá, Baccarat,… 

??a ch?: 1 ??ng Kh?i, Ph??ng B?n Nghé, Q.1, TP. H? Chí Minh

Casino khách s?n Park Hyatt

Casino khách s?n Park Hyatt
Casino khách s?n Park Hyatt

Park Hyatt là t?p ?oàn khách s?n n?i ti?ng ??n t? Hàn Qu?c, v?i ch?t l??ng d?ch v? 5 sao hàng ??u t?i thành ph? H? Chí Minh. Casino t?i Park Hyatt là sòng bài có ti?ng nh?t ? Sài Thành v?i dàn máy t?i tân và ??i ng? nhân viên ch?m sóc khách hàng vô cùng chuyên nghi?p. Bên c?nh ?ó là nhi?u trò ch?i cá c??c t?i các sòng b?c n?i ti?ng th? gi?i c?ng có m?t t?i ?ây.

??a ch?: 2 Công Tr??ng Lam S?n, Q.1, TP. H? Chí Minh

Casino khách s?n Grand Saigon

Casino khách s?n Grand Saigon
Casino khách s?n Grand Saigon

Casino H? Chí Minh n?m t?i Grand Hotel Saigon l?i r?t ???c các dân ch?i cá c??c chuyên nghi?p ghé th?m. V?i v? trí ??c ??a ???c quy ho?ch n?m trên b? sông Sài Gòn, khách s?n này có View nhìn thoáng mát và mang l?i nhi?u n?ng l??ng tích c?c cho du khách. ?? vào ch?i Casino trong Grand Hotel Saigon b?n c?n ph?i trên 21 tu?i.

??a ch?: 8 ??ng Kh?i, Q.1, TP. H? Chí Minh

Casino khách s?n Rex 

Casino khách s?n Rex 
Casino khách s?n Rex

Casino t?i thành ph? H? Chí Minh cu?i cùng mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n ?ó chính là n?m t?i khách s?n Rex. N?i ?ây ???c ki?m tra an ninh khá nghiêm ng?t, các hành ??ng c?a ng??i ch?i và nhân viên ?i?u ???c camera ghi hình l?i nh?m ??m b?o s? công b?ng nh?t. Casino v?i các thi?t b? máy móc sang tr?ng và hi?n ??i k?t h?p cùng chu?i nhà hàng, h? b?i, phòng massage, xông h?i tho?i mái.

B?n có th? xem thêm: Casino Móng Cái – H?ng V?n Qu?ng Ninh

??a ch?: 141 Nguy?n Hu?, Q.1, TP. H? Chí Minh

Trên ?ây là Top 10 casino sang tr?ng và ??ng c?p t?i thành ph? H? Chí Minh mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n. Ngoài vi?c ch?i tr?c ti?p nh?ng sòng b?c k? trên, b?n có th? ch?i Sòng bài online t?i Casino VN138 ? b?t c? n?i nào và m?i lúc m?i n?i. 

V?i chính sách b?o m?t thông tin và mi?n trách nhi?m rõ ràng nên ng??i ch?i hoàn toàn an tâm khi ??n v?i Casino VN138.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!