Giá tr?n, giá sàn, giá tham chi?u là gì? | Cách tính

Giá tr?n, giá sàn, giá tham chi?u ch?ng khoán | Cách tính

Trong mua bán ch?ng khoán, giá c? phi?u có th? lên xu?ng t?ng ngày và t?ng gi? theo s? bi?n ??ng c?a th? tr??ng. Có 3 m?c giá ???c hi?n th? trên b?ng ?i?n ?ó là giá tr?n, giá sàn và giá tham chi?u.

V?y giá tr?n, giá sàn và giá tham chi?u là gì? Ng??i ta tính nh? th? nào? Trong bài vi?t hôm nay, Casinovn138.com s? cùng b?n gi?i ?áp nh?ng câu h?i trên nhé. M?i các b?n cùng theo dõi bài vi?t bên d??i.

Giá tr?n là gì?

Giá tr?n trong ch?ng khoán là m?c giá cao nh?t trong phiên giao d?ch mà nhà ??u t? có th? ??t l?nh mua và bán. M?c giá tr?n ???c quy ??nh m?c t?ng cao nh?t c? th? và cho dù b?n có mu?n mua v?i m?t m?c giá cao h?n giá tr?n thì c?ng s? không kh?p l?nh ???c.

B?n có th? tham kh?o: Quy ??nh v? th?i gian giao d?ch ch?ng khoán trong ngày

Giá tr?n là gì?
Giá tr?n là gì?

Vi?c quy ??nh giá tr?n c? th? ?? nh?m ??m b?o th? tr??ng ch?ng khoán không b? thao túng b?i các “cá m?p”, các nhà ??u t? có s?c ?nh h??ng,…Gi? c? phi?u công ty ? m?t m?c t?ng nh?t ??nh ch? không ???c t?ng thêm.

Cách tính giá tr?n trên sàn ch?ng khoán: Giá tham chi?u x (100% + Biên ?? giao ??ng) 

Giá tham chi?u là gì?
Giá tham chi?u là gì?

Giá tham chi?u là giá ?óng c?a c?a ngày giao d?ch hôm ?ó, t?c là l?n kh?p l?nh cu?i cùng. M?i sàn giao d?ch s? có m?t m?c giá tham chi?u khác nhau. C? th?:

  • Sàn HOSE: Giá tham chi?u c?a c? phi?u, ch?ng ch? qu? ?ang giao d?ch là giá ?óng c?a c?a ngày giao d?ch g?n nh?t tr??c ?ó (tr? các tr??ng h?p ??c bi?t).
  • Sàn UPCOM: Giá tham chi?u ???c xác ??nh b?ng giá ?óng c?a c?a ngày giao d?ch li?n k? tr??c ?ó (tr? các tr??ng h?p ??c bi?t).
  • Sàn HNX: Giá tham chi?u là bình quân gia quy?n c?a các giá giao d?ch th?c hi?n theo ph??ng th?c kh?p l?nh liên t?c c?a ngày giao d?ch g?n nh?t tr??c ?ó (tr? các tr??ng h?p ??c bi?t).

Biên ?? giao ??ng 

Biên ?? giao ??ng là con s? ph?n tr?m mà m?c giá c? phi?u c?a m?t công ty có th? t?ng ho?c gi?m. Con s? này ???c áp d?ng có t?t c? các mã c? phi?u trên m?i sàn khác nhau. C? th?: 

S?n ph?m HOSE HNX UPCOM
C? phi?u, Ch?ng ch? qu? ??ng, Ch?ng ch? qu? ETF +/- 7% +/- 10% +/- 15%
C? phi?u m?i ??ng ký giao d?ch trong ngày giao d?ch ??u tiên và c? phi?u không có giao d?ch trên 25 phiên giao d?ch liên ti?p, trong ngày ??u tiên giao d?ch tr? l?i +/- 20% +/- 30% +/- 40%
Trái phi?u Không quy ??nh Không quy ??nh Không quy ??nh
Tr??ng h?p tr? c? t?c/th??ng b?ng c? phi?u qu? cho c? ?ông hi?n h?u trong ngày giao d?ch không h??ng quy?n Không quy ??nh +/- 30% Không quy ??nh

Giá sàn là gì?

Giá sàn là gì?
Giá sàn là gì?

Giá sàn ch?ng khoán chính là m?c giá th?p nh?t c?a phiên giao d?ch ngày hôm ?ó mà nhà ??u t? có th? mua ho?c bán. M?c giá sàn c?ng ???c gi?m ? m?c quy ??nh và b?n c?ng không th? ??t l?nh v?i giá th?p h?n giá sàn.

Cách tính giá sàn trên sàn ch?ng khoán: Giá tham chi?u x (100% – Biên ?? giao ??ng)

Trong quá trình tham gia vui ch?i t?i nhà cái Casino VN138, n?u các b?n có b?t k? th?c m?c hay g?p tr?c tr?c gì v? d?ch v?, s?n ph?m thì hãy Liên h? ngay nhà cái ?? ???c gi?i quy?t nhanh chóng nhé. ??i ng? nhân viên ch?m sóc khách hàng s? luôn ho?t ??ng 24/7 nên các b?n có th? hoàn toàn yên tâm.

Chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 v?a gi?i ?áp cho b?n v? giá tr?n, giá sàn, giá tham chi?u ch?ng khoán là gì và c?ng nh? cách tính nh? th? nào. Hy v?ng ?ây là nh?ng ki?n th?c v? ??u t? ch?ng khoán b? ích cho b?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!