Ví Airpay là gì? H??ng d?n ??ng ký và s? d?ng ví Airpay ??n gi?n

H??ng d?n ??ng ký và s? d?ng ví Airpay ??n gi?n

S? ra ??i c?a ví Airpay là m?t “cú n?” l?n trong th? tr??ng thanh toán tr?c tuy?n t?i Vi?t Nam. V?i s? ti?n l?i t?ng vi?c thanh toán b?ng hình th?c online thì ví Airpay ???c xem nh? là m?t công c? không th? thi?u trong cu?c s?ng hàng ngày c?a m?i ng??i. V?y ví Airpay là gì?

Ngay bây gi?, chúng ta s? cùng tìm hi?u thêm th?t nhi?u thông tin c?c k? h?p d?n v? ví Airpay thông qua bài vi?t c?a nhà cái Casinovn138.com nhé! ??m b?o ??c xong là ph?i tìm ví Airpay dùng ngay luôn cho xem.

Ví Airpay là gì? 

Ví Airpay ???c ra ??i b?i Công ty c? ph?n phát tri?n th? thao Vi?t Nam (Vietnam Esport – VED) v?i m?c ?ích cho phép ng??i dùng th?c hi?n các d?ch v? giao d?ch tr?c tuy?n nh? thanh toán, chuy?n ti?n, mua s?m, gi?i trí,…m?t cách nhanh chóng và ti?n l?i.

Ví Airpay ???c thi?t k? là m?t ?ng d?ng di ??ng chính th?ng, ng??i dùng có th? t?i xu?ng và s? d?ng m?t cách d? dàng.

Ví Airpay là gì? 
Ví Airpay là gì?

Bên c?nh ?ó, ví Airpay còn cung c?p các d?ch v? mua vé xem phim, thanh toán h?c phí, hóa ??n ?i?n n??c,…?áp ?ng cho nhu c?u sinh ho?t hàng ngày c?a ng??i dùng.

Các tính n?ng c?a ví ?i?n t? Airpay

N?p ti?n ?i?n tho?i

H? tr? n?p ti?n ?i?n tho?i di ??ng tr?c ti?p cho các thuê bao c?a nhà m?ng VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile, GMobile. Bên c?nh ?ó có h? tr? mã n?p ?i?n tho?i cho t?t c? nhà m?ng có t?i Vi?t Nam.

Mua th? game

V?i h? ?i?u hành Android, ví Airpay h? tr? n?p th? c?a các d?ch v? game nhà Garena, FIFA Online,…ti?n l?i cho các game th? có th? n?p ?? ch?i game m?i lúc m?i n?i.

Mua th? game
Mua th? game

Chuy?n ti?n di ??ng

D?ch v? và thao tác chuy?n ti?n qua l?i b?ng ví Airpay ???c th?c hi?n m?t cách nhanh chóng và ??m b?o an toàn. ??c bi?t là hoàn toàn mi?n phí.

Thanh toán hóa ??n

H? tr? thanh toán các lo?i hóa ??n sinh ho?t nh? ?i?n n??c, wifi, VTVcab,…cho 25 t?nh thành trên kh?p Vi?t Nam. Có th? s? d?ng ví Airpay ?? thanh toán t?i nhà mà không c?n ph?i ?i ??n t?n công ty c?a các d?ch v? trên ?? ?óng tr?c ti?p n?a.

Mua bán online

Hi?n t?i, các nhà cung c?p d?ch v? gi?i trí nh? r?p chi?u phim, ga tàu, xe du l?ch, máy bay,…??u s? d?ng d?ch v? thanh toán tr?c tuy?n khi khách hàng th?c hi?n mua vé. Ngoài ra, b?n c?ng có th? ??t món ?n trên Now và thanh toán b?ng ví Airpay qua m?c DeliveryNow.

Mua bán online
Mua bán online

Rút ti?n t? ví Airpay v? tài kho?n ngân hàng

Hi?n t?i, Airpay ?ã liên k?t v?i các ngân hàng nh? BIDV, Vietinbank, Sacombank, Vietcombank, Eximbank. Ng??i dùng có nhu c?u rút ti?n t? ví v? th? ngân hàng thì ??u có th? th?c hi?n nhanh chóng.

H??ng d?n ??ng ký và s? d?ng Airpay

Cách ??ng ký

Sau khi ?ã t?i thành công ?ng d?ng Airpay v? ?i?n tho?i, b?n c?n ??ng ký m? tài kho?n b?ng các b??c sau ?ây:

B??c 1: Ch?n vào ph?n ??ng ký

B??c 2: Nh?p s? ?i?n tho?i mà b?n mu?n ??ng ký

B??c 3: Nh?p mã xác minh ???c g?i qua SMS trên ?i?n tho?i là hoàn t?t.

H??ng d?n ??ng ký và s? d?ng Airpay
H??ng d?n ??ng ký và s? d?ng Airpay

Cách n?p ti?n vào ví

B?n có th? n?p ti?n vào ví Airpay ?? ti?n cho vi?c thanh toán qua 4 cách chính sau ?ây:

Cách 1: N?p ti?n tr?c ti?p t?i các ngân hàng có h? tr? ví Airpay

Cách 2: N?p tr?c ti?p t?i các c?a hàng giao d?ch Airpay t?i ??a ph??ng b?n ?ang sinh s?ng.

Cách 3: N?p qua ngân hàng ?i?n t? (Internet Banking)

Cách 4: Liên k?t th? tín d?ng/th? ghi n?

Cách thanh toán hóa ??n

Cách thanh toán hóa ??n
Cách thanh toán hóa ??n

Cách 1. Thanh toán hóa ??n b?ng tay qua Airpay

B??c 1: Ch?n danh m?c “Hóa ??n” ? giao di?n trang ch? c?a Airpay

B??c 2: Ch?n lo?i hình d?ch v? c?n thanh toán

B??c 3: Nh?p s? tham chi?u

B??c 4: Nh?p Mã khách hàng và ti?n hành thanh toán

Cách 2. Thanh toán hóa ??n t? ??ng qua Airpay (???c l?u l?i t? ??ng khi ?ã ti?n hành thanh toán b?ng tay thành công ? nh?ng l?n tr??c)

Thanh toán hóa ??n t? ??ng qua Airpay
Thanh toán hóa ??n t? ??ng qua Airpay

B??c 1: ? giao di?n trang ch? Airpay, ch?n “Tôi”

B??c 2: Ch?n “Hóa ??n c?a tôi”

B??c 3: Ch?n “Thanh toán t? ??ng”

B??c 4: Ch?n lo?i hóa ??n c?n thanh toán t? ??ng

B??c 5: Ch?n “Ph??ng th?c thanh toán b?ng ti?n m?t”

B??c 6: Nh?n “Xác nh?n” và nh?p m?t kh?u ?? hoàn t?t vi?c thi?t l?p thanh toán

Nh?p m?t kh?u ?? hoàn t?t vi?c thi?t l?p thanh toán
Nh?p m?t kh?u ?? hoàn t?t vi?c thi?t l?p thanh toán

Cách rút ti?n t? ví v? ngân hàng

B??c 1: Ti?n hành liên k?t tài kho?n ngân hàng v?i ví Airpay. 

B??c 2: T?i giao di?n chính, ch?n s? ti?n c?a ví => Rút ti?n v? tài kho?n ngân hàng

B??c 3: Nh?p s? ti?n c?n rút, ch?n tên ngân hàng c?n rút ti?n v?

B??c 4: Nh?n “Ti?p t?c” => Nh?p m?t kh?u ??t l?nh

Cách rút ti?n t? ví v? ngân hàng
Cách rút ti?n t? ví v? ngân hàng

Khi b?n mu?n yên tâm tham gia vui ch?i các trò ch?i online h?p d?n và ??u k?ch tính nh? cá c??c Th? thao, ?á Gà, Casino, Esports,… thì ph?i sáng su?t l?a ch?n nhà cái uy tín và ch?t l??ng nh? VN 138.

Hi?n t?i trên th? tr??ng có r?t nhi?u nhà cái trôi n?i, b?n c?n tham kh?o Chính sách b?o m?t c?a nhà cái ?ó ?? tránh b? l?a ??o và b? bán thông tin cho nh?ng vi?c làm trái quy ??nh pháp lu?t.

Chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 ?ã mang ??n nh?ng thông tin c?c k? b? ích v? ví Airpay là gì và c?ng nh? cacah s? d?ng ví ?i?n t? này m?t cách chi ti?t. Hy v?ng sau khi tham kh?o xong bài vi?t này, các b?n s? th? tr?i nghi?m ví Airpay và s? d?ng thành công nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!