H?c ngay cách soi c?u Baccarat b?t b?i t? cao th?

Các cao th? Baccarat n?i ti?ng th? gi?i? H? là ai?

Baccarat là t?a game gi?i trí m?i c?c h?p d?n luôn ???c các cu?c th? yêu thích và l?a ch?n. Dù ch?i ?ã lâu nh?ng các b?n ?ã bi?t cách soi c?u baccarat ch?a? ?ây v?n là k? n?ng c?n ph?i có kinh nghi?m lâu n?m thì m?i có th? s? d?ng thông th?o ???c.

Nh?ng ??ng lo! Chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 có th? giúp b?n tìm hi?u thêm v? cách soi c?u c?u chi?n kh? b?t b?i t? các cao th? chuyên nghi?p mách b?o. Ngay bây gi?, hãy cùng chúng tôi khám phá bài vi?t sau ?ây nhé!

Soi c?u Baccarat

Soi c?u là m?t thu?t ng? ???c s? d?ng cho r?t nhi?u c? các b? môn cá c??c hi?n nay t? lô ??, xóc ??a, cá ?? bóng ?á, tài x?u,..trong ?ó có b? môn bài Baccarat. Cách soi c?u Baccarat là ph??ng pháp nhìn vào b?ng k?t qu? mà ván c??c ?ang di?n ra và có th? phát hi?n ra ???c nh?ng quy lu?t chu k? xu?t hi?n c?a nó. T? ?ó ng??i ch?i có th? d? ?oán chính xác k?t qu? c?a nh?ng ván c??c sau.

Khi ng??i ch?i n?m b?t ???c c?u thì s? là ?i?u ki?n thu?n l?i ?? tính toán ???c xác su?t c?a k?t qu? trong ván ti?p theo.

Soi c?u Baccarat
Soi c?u Baccarat

Tuy ch?a có ai ch?ng minh ???c nh?ng ph??ng pháp soi c?u Baccarat hi?n ???c truy?n tai nhau trên th? tr??ng ??u chính xác 100%. Tuy nhiên ??i v?i s? k?t h?p ??ng th?i gi?a cách soi c?u Baccarat và nh?ng kinh nghi?m ch?i Baccarat c?a các c??c th? có thâm niên trong ngành thì kh? n?ng b?n dành chi?n th?ng s? lên ??n 70%.

Các cách soi c?u Baccarat hi?u qu?

Soi c?u Baccarat theo c?u B?t

Soi c?u b?t là ph??ng pháp khá hi?u qu? ???c nhi?u ng??i s? d?ng. C?u b?t là c?u ra liên ti?p m?t k?t qu?, hay th??ng xu?t hi?n ? cây th? 4 ho?c th? 5. Lo?i c?u này th??ng kéo dài ??n 20 ván. 

?? quy?t ??nh nuôi c?u b?t thì b?n c?n ph?i d?a vào k?t qu? ra liên ti?p c?a các c?a tr??c. Ch?ng h?n nh? k?t qu? ra 4 cây liên ti?p là “Banker” thì ?ây chính là h?i ngàn vàng ?? b?n nuôi theo. ? ván ti?p theo, b?n v?n s? ?ánh vài c?a “Banker” ?ánh theo cho ??n khi gãy c?u thì d?ng l?i.

Soi c?u Baccarat theo c?u B?t
Soi c?u Baccarat theo c?u B?t

Khi c?u b?t ra dài kho?ng t? 8 ??n 10 cây thì các b?n hãy “B?” c?u. Sau ?ó các b?n s? b?t ??u c??c ng??c l?i là “Player” và áp d?ng ph??ng pháp ?ánh g?p th?p nhé. ??i v?i cách soi c?u Baccarat này thì h?u h?t các nhà cái ??u n?m b?t tâm lý c?a ng??i ch?i. 

B?n có th? xem thêm: Làm giàu t? Baccarat? S? th?t nh? th? nào?

Soi c?u Baccarat theo c?u ??o

Soi theo phong cách c?u ??o ? d?ng 1 – 2 – 1 – 2 … Cái – Con – Cái – Con. Th??ng thì nó s? xu?t hi?n ? cây th? 5. Cách ch?i c?u ?ào vô cùng ??n gi?n, tuy nhiên không ph?i lúc nào c?ng thành công nên ng??i ch?i c?n quy?t ?oán và cân nh?c k? l??ng ?? có ???c nh?ng n??c ch?i phù h?p.

?? áp d?ng c?u ?ào m?t cách hi?u qu?, các b?n có th? tham kh?o cách ch?i sau ?ây. ? cây ??u tiên thì anh em c?n vào 100.000 VND, n?u nh? th?ng thì anh em d? ?oán c?u ?ã vào nh?p. ? cây ti?p theo b?n c?n ??t g?p ?ôi ván ??u, t?c là 200.000 VND và cây ti?p theo ??t 300.000 VND ?n liên ti?p 3 cây thì không ph?i bàn cãi gì n?a. Sau ?ó ng?ng và ch? c?u ??p ti?p theo. 

Cách soi c?u baccarat
Cách soi c?u baccarat

C?u nghiêng con, nghiêng cái

Ph??ng pháp soi c?u nghiêng con vô cùng ??n gi?n, m?i ván c??c Baccarat ??u s? có b?ng th?ng kê k?t qu? c??c và ?ây là c? h?i cho anh em có c? h?i suy ng?m l?i và ??a ra ph??ng án d? ?oán ti?p theo. 

Khi nh?n th?y k?t qu? “Banker” và “Player” ???c nh?n dang là màu ?? và xanh thì ??ng v?i, hãy quan sát thêm s? l??ng k?t qu? bên nào nhi?u h?n ?? ?ánh theo. Sau ?ó vào b?n nên theo công th?c ?ánh g?p th?p theo t? l? 1:2:4:8 ?? ??t ???c hi?u qu? cao nh?t. 

C?u Baccarat 1-2 (ho?c 1- 3)

Ph??ng pháp soi c?u Baccarat 1-2 (ho?c 1- 3) có v? khó ch?i, nhi?u anh em c?ng ?ã nhi?u l?n th?t b?i ? d?ng c?u này. C?u này r?t d? b? nh?m l?n b?i kh? n?ng c?u b? nh?y sang c?u b?t. ?ây chính là nguyên nhân l?n khi?n các anh em c??c th? nh?m l?n và d?n ??n th?t b?i. 

C?u Baccarat 1-2 (ho?c 1- 3)
C?u Baccarat 1-2 (ho?c 1- 3)

Ph??ng pháp t?t nh?t là anh em nên suy ngh? ch?c ch?n r?i h?ng ?ánh. N?u ch?a xác ??nh ???c c?u v? nh? th? nào thì v?i vàng ch? có b??c th?t b?i ê ch? mà thôi.

V? cách vào ti?n cho c?u 1-2 thì anh em c?n ch? cho ??n khi c?u ch?y 1 – 2 – 1 – …, ng??i ch?i s? d? ?oán s? v? cây liên ti?p ? k?t qu? ng??c l?i. Tr??c h?t, các b?n c? ti?n hành vào ti?n 100.000 VND. N?u nh? chi?n th?ng thì ti?p t?c vào 100.000 VND trong ván k?. Tr??ng h?p thua thì b?n b? c?u ho?c theo l?i thì nên ?ánh g?p ?ôi và ?ánh ti?p gi?ng k?t qu? v?a ra.

Hy v?ng qua các thông tin h?p d?n v? cách ??c c?u Baccarat mà nhà cái VN138 ?ã cung c?p s? giúp các b?n hi?u thêm v? c?u Baccarat và nh?ng cách soi c?u hi?u qu? nh?t ???c các c??c th? chuyên nghi?p khuyên dùng. 

Casino VN138 hi?n có nhi?u game cá c??c h?p d?n khác nhau, b?n có th? ??ng ký tham gia ngay nhé. Hãy liên h? qua s? hotline cho ngay cho chúng tôi n?u b?n c?n h? tr? nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!