Trúng s? ph?i nh?n ti?n ? ?âu? Cách nh?n ti?n trúng s? an toàn

Các b?n ?ã bi?t cách nh?n ti?n trúng s? an toàn ch?a? Hãy trang b? cho b?n thân mình m?t s? ki?n th?c v? vi?c nh?n ti?n trúng s? ?? có th? áp d?ng khi c?n thi?t.

Trong bài vi?t này, chúng tôi s? cung c?p cho các b?n các thông tin c? b?n v? gi?y t? và các ??a ?i?m ??i th??ng uy tín trên th? tr??ng hi?n nay. Ngay bây gi?, m?i các b?n khám phá cùng v?i Casino VN138 nhé.

Nh?n ti?n trúng s? c?n chu?n b? gi?y t? gì?

Vi?c ??u tiên mà b?n c?n ph?i chu?n b? tr??c khi ?i nh?n ti?n trúng s? là b?n nên dò vé s? l?i m?t l?n n?a ?? ch?c ch?n là t? vé s? c?a b?n ?ã trúng v?i k?t qu? x? s? c?a mi?n t??ng ?ng. ??i v?i các gi?i th??ng th?p (vài ch?c, vài tr?m nghìn) thì vi?c ??i vé s? trúng th??ng vô cùng ??n gi?n nh?ng n?u nh? giá tr? trúng th??ng c?a b?n t? 10 tri?u tr? lên thì b?n c?n ph?i chu?n b? m?t s? gi?y t? sau ?ây thì m?i có th? lãnh th??ng ???c:

L?u ý: Các gi?y t? tùy thân này ph?i còn trong th?i h?n s? d?ng. ?ây ???c xem là y?u t? quan tr?ng nh?t trong cách nh?n ti?n trúng s? an toàn.

Nh?n ti?n trúng s? c?n chu?n b? gi?y t? gì?
Nh?n ti?n trúng s? c?n chu?n b? gi?y t? gì?

Khi trúng th??ng thì công ty x? s? ki?n thi?t s? tr? cho b?n b?ng ti?n m?t ho?c b?n có quy?n yêu c?u chuy?n ti?n trúng th??ng qua tài kho?n ngân hàng mà b?n ?ang s? h?u. ??i v?i giá tr? gi?i th??ng trên 10 tri?u ??ng thì b?n s? ph?i ?óng thu? thu nh?p cá nhân theo quy ??nh c?a nhà n??c.

??i vé s? trúng th??ng ? ?âu cho an toàn?

Tr??c khi ?i nh?n ti?n trúng s? thì b?n c?n ph?i tìm hi?u k? càng v? các ??a ?i?m ??i vé s? an toàn t?i n?i mà các b?n c? trú. 

An toàn nh?t là b?n nên ??n nh?n th??ng tr?c ti?p t?i công ty x? s? ki?n thi?t cho an toàn và không b? m?t các phí gì khác ch? không nên lãnh th??ng qua bên trung gian, ?? phòng v?n ?? b? l?a g?t và m?t s?ch ti?n. N?u nh? giá tr? gi?i th??ng c?a b?n cao thì nên ??n ?ây ?? ??m b?o an toàn c?ng nh? thông tin c?a b?n ???c b?o m?t.

Cách nh?n ti?n trúng s? k? ti?p là các ??i lý c?p 1, 2 ???c ?y quy?n tr? th??ng. Tuy nhiên khi ??n ?ây ??i vé s? trúng th??ng thì b?n s? m?t phí hoa h?ng mà m?i ??i lý s? thu ? nh?ng m?c giá khác nhau ch? không c? ??nh.

??i vé s? trúng th??ng ? ?âu cho an toàn?
??i vé s? trúng th??ng ? ?âu cho an toàn?

Ngoài ra, các b?n có th? s? d?ng các app giúp ??i ti?n trúng s? hi?n có m?t trên th? tr??ng nh?ng khuyên th?t là các b?n không nên vì ch?ng ai bi?t ???c là nh?ng ?ng d?ng này có th?t s? uy tín không và s? l?i d?ng ?ánh c?p thông tin c?a b?n ra làm sao,…

Th? t?c ??i vé s? trúng th??ng

Th? t?c ?? nh?n ???c ti?n trúng th??ng s? tr?i qua 5 b??c chính sau ?ây:

  • B??c 1: Chu?n b? ??y ?? nh? gi?y t? tùy thân, gi?y ?y quy?n (n?u có).
  • B??c 2: Ki?m tra l?i t? vé s? ch?c ch?n trúng và t?m vé này c?n ???c b?o qu?n c?n th?n, tránh tình tr?ng t?y xóa, rách r?i, ch?p vá,… ??c bi?t nên ký và ghi thông tin cá nhân lên m?t sau vé theo quy ??nh ?? tránh v?n ?? tranh ch?p tài s?n.
  • B??c 3: ??n các ??n v? có ch?c n?ng ??i th??ng. Tùy vào h?ng vé trúng mà ch?n n?i ??i sao cho phù h?p. Vé trúng l?n thì nên ??n công ty ho?c chi nhánh, v?n phòng ??i di?n chính th?c ?? ??m b?o an toàn.
  • B??c 4: Hoàn t?t các h? s?, th? t?c nh?n th??ng theo quy ??nh.
  • B??c 5: Ch? ??i tr? th??ng
Th? t?c ??i vé s? trúng th??ng
Th? t?c ??i vé s? trúng th??ng

TOP 5 cách nh?n ti?n trúng s? an toàn b?n c?n bi?t

Tuy?t ??i gi? bí m?t

Ch? nói vi?c trúng s? cho nh?ng ng??i mà b?n th?t s? tin t??ng bi?t. N?u g?p ai mà c?ng k?, l? vô tình l?t vào tai k? x?u thì không an toàn chút nào.

Không nên ?i 1 mình

Khi ?i ??i vé s? trúng th??ng thì b?n tuy?t ??i không nên ?i m?t mình. Hãy r? thêm nh?ng ng??i mà b?n ?ã chia s? ni?m vui này ?? ?i cùng vì ?i lãnh ti?n th??ng, ?i t? 2 ng??i v?n t?t h?n là ?i 1 minh. 

Ch?n ph??ng ti?n di chuy?n

Cách nh?n ti?n trúng s? an toàn thì b?n nên ?i b?ng taxi, không nên ?i b?ng xe g?n máy. M?t s? tr??ng h?p nguy hi?m mà các b?n có th? g?p là c??p gi?t nên vi?c b?ng nh?n ti?n th??ng và di chuy?n b?ng xe g?n máy s? làm cho k? x?u có c? h?i hành ??ng.

Ch?n ph??ng ti?n di chuy?n
Ch?n ph??ng ti?n di chuy?n

Yêu c?u chuy?n kho?n

Nên yêu c?u c? quan t? ch?c chuy?n ti?n th??ng qua tài kho?n ngân hàng cho b?n. Tuy nhiên, b?n nên yêu c?u g?i ti?n vào 2 ho?c 3 ngân hàng n?u s? ti?n quá l?n. Ngoài ra, b?n c?n l?u ý hãy ??a ?úng s? tài kho?n ngân hàng, n?u nh?m l?n b?n s? ph?i ??i m?t v?i nh?ng vi?c vô cùng tai h?i, có th? m?t tr?ng s? ti?n trúng th??ng mà ?áng ra ph?i thu?c v? mình. Vì t? l? tr? ti?n l?i cho ch? khi b? chuy?n kho?n nh?m vô cùng th?p, b?n s? không th? hy v?ng ???c gì trong hoàn c?nh này.

B?o m?t thông tin trúng th??ng

B?n có th? yêu c?u cho phía công ty x? s? ki?n thi?t b?o m?t thông tin cho mình n?u không mu?n thông tin trúng s? ??c ??c c?a b?n ???c công khai và nh?ng phi?n ph?c có th? s? ??n v?i b?n mà không th? l??ng tr??c ???c.

Hy v?ng qua các thông tin b? ích v? cách nh?n ti?n trúng s? an toàn mà nhà cái Casino VN138 cung c?p s? giúp các b?n có thêm ???c m?t s? ki?n th?c v? vi?c nh?n ti?n th??ng trúng s? ?? có th? áp d?ng khi c?n thi?t nhé. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!