H??ng d?n cách mua vé s? d? trúng ??c ??c nh?t

H??ng d?n cách mua vé s? d? trúng ??c ??c nh?t

Cách mua vé s? d? trúng ??c ??c nh?t? Câu h?i này ???c r?t nhi?u ng??i h?i mà ch?ng m?y ai tr? l?i ???c. Hàng ngày có hàng tri?u t? vé s? ???c phát hành v?i hàng tri?u ng??i trên ??t n??c mua mà ch? có 1 vài ???c may m?n trúng gi?i.

Trong bài vi?t này, chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 s? h??ng d?n cách mua vé s? d? trúng ??c ??c nh?t. ?ây là m?t s? ph??ng pháp ???c các chuyên gia nhi?u n?m kinh nghi?m nghiên c?u, m?i các b?n cùng theo dõi.

B?t mí 7 cách mua vé s? t?ng kh? n?ng ?úng ??c ??c

Ai trong chúng ta ??u bi?t không có cách mua vé s? trúng ??c ch?c chính xác tuy?t ??i. Nh?ng qua chia s? t? các cao th? trong l?nh v?c ??u t? vé s? thì không ph?i ng?u nhiên mà h? có  th? trúng ???c ??c ??c. Sau ?ây là m?t s? ph??ng pháp ch?n s? ?? t?ng t? l? trúng cao h?n.

Mua nhi?u h?n 1 s?

Mua nhi?u h?n 1 s?
Mua nhi?u h?n 1 s?

?ây có l? là ph??ng pháp ??n gi?n nh?t nh?ng ???c xem là cách hi?u qu? nh?t mà nhi?u ng??i áp d?ng, vi?c t?ng s? l??ng vé có th? làm t?ng t? l? th?ng c?a b?n lên ?áng k?.

Nói m?t cách d? hi?u, ví d? nhà X? s? Ki?n thi?t phát hành 100 t? vé s? 1 ngày, thì b?n mua 1 t? ??ng ngh?a v?i t? l? trúng th??ng c?a b?n s? là 1%, nh?ng thay vào ?ó b?n mua 10 t? 20 t? thì thì t? l? th?ng c?a b?n s? ???c nhân lên g?p 10 l?n, 20 l?n th?m chí là 100 l?n so v?i xác su?t b?n ch? mua 1 t?. Tuy nhiên, b?n c?n ph?i phân tích l??ng ti?n ??u t? h?p lý sao cho trúng th??ng mà b?n v?n có lãi.

Có th? b?n c?ng quan tâm: D? ?oán k?t qu? x? s? – Soi c?u x? s? mi?n Nam ngày hôm nay siêu chu?n

Ch?n cho mình m?t con s? riêng

Vi?c trúng s? ??c ??c không h? d?a trên b?t c? m?t quy lu?t nào c?, b?n mua vé s? tr??c khi k?t qu? ???c quay, ???ng nhiên l?ng c?u bao g?m 10 qu? bóng và không ai có th? ?oán tr??c ???c con s? nào s? trúng ??c ??c.

Chính vì v?y, b?n không c?n ch?n s? ??p hay ch?n theo s? ?ông làm gì, hãy l??ng ch?n m?t con s? riêng cho chính b?n thân mình, và hy v?ng r?ng con s? ?ó s? mang l?i may m?n cho b?n ví d? nh? ngày sinh, ngày k?t hôn, bi?n s? xe, s? ?i?n tho?i,…

Mua vé s? online

Mua vé s? online
Mua vé s? online

N?u b?n mua 1 t?m vé t? tay ng??i khác và mong ch? r?ng nó s? may m?n và trúng gi?i thì ?i?u này r?t khó. N?u b?n có s?n dàn s? ??nh mua, b?n nên truy c?p vào các website bán vé s? online chuyên cung c?p bán vé s? tr?c tuy?n ?? mua. Vi?c b?n t? ch?n cho mình m?t con s? d?a vào phân tích và th?ng kê s? càng giúp t? l? trúng gi?i ??c bi?t c?a b?n cao h?n r?t nhi?u so v?i vi?c mua vé s? thông th??ng.

B?n có th? xem thêm: H??ng d?n cách mua vé s? Vietlott qua MOMO ??n gi?n

Ph??ng pháp lo?i tr?

Ph??ng pháp lo?i tr?
Ph??ng pháp lo?i tr?

???c xem là ph??ng pháp ??n gi?n ???c nhi?u ?? th? chia s?: Tr??c khi mua vé, b?n nên s? d?ng ch?c n?ng dò vé s? trên trang k?t qu? x? s?. N?u dãy s? c?a b?n ch?a t?ng ???c xu?t hi?n thì b?n nên ch?n nh?ng con s? ?ó vì t? l? th?ng c?a chúng s? cao h?n r?t nhi?u.

S? d?ng ph?n m?m

S? d?ng ph?n m?m
S? d?ng ph?n m?m

Các ph?n m?m th?ng kê k?t qu? x? s? s? có các ch?c n?ng h?u ích giúp b?n có ???c nh?ng th?ng kê quan tr?ng. Và ?i?u tuy?t v?i h?n h?t là v?i nh?ng công ngh? này có th? phân tích s? li?u và tìm ra các con s? có xác su?t r?i cao nh?t.

Ví d? nh?: Th?ng kê danh sách gi?i ??c bi?t t? tr??c t?i nay, tính xác su?t c?a trúng gi?i c?a m?t vé b?t k?,…

Th?i ?i?m vàng

?? l?a ch?n m?t con s? ?? ??u t? là vô cùng quan tr?ng. Ngoài nh?ng con s? b?n c?n ph?i phân tích th?i gian nào nên mua vé s? là d? trúng nh?t, th?i ?i?m xui x?o nào b?n không nên mua. N?u trong su?t th?i gian b?n mua r?t nhi?u vé s? nh?ng không trúng ?ù là gi?i an ?i thì b?n nên l?a ch?n th?i ?i?m khác ??u t? l?i vé s?. 

Dò k?t qu? x? s? th?t k? càng

Dò k?t qu? x? s? th?t k? càng
Dò k?t qu? x? s? th?t k? càng

?i?u cu?i cùng và c?ng là ?i?u vô cùng quan tr?ng chính ?ó chính là dò k?t qu? x? s? th?t k? càng.

N?u b?n trúng gi?i v?i s? ti?n lên ??n hàng t? ??ng mà l?i dò sai k?t qu? thì th?t là tai h?i b?n nhé. B?n ngh? xem, nh? m?t lúc nào ?ó b?n bi?t vé s? ngày hôm ?ó b?n mua ?ã trúng th??ng lên ??n hàng t? ??ng nh?ng vì dò sai nên b?n ?ã v?t m?t t? vé s? ?ó thì vi?c t??ng t??ng ??n thôi c?ng ?ã làm b?n vô cùng ti?c nu?i.

L?i k?t dành cho các anh em th??ng xuyên ch?i vé s?

Trên ?ây là m?t s? ph??ng pháp h??ng d?n cách mua vé s? d? trúng ??c ??c nh?t ???c Casino VN138 t?ng h?p và mang ??n cho b?n trong bài vi?t này. Hy v?ng r?ng, bài phân tích trên s? giúp cho b?n có ???c nh?ng ki?n th?c c?n thi?t ?? giúp b?n mua vé s? d? trúng ??c ??c h?n nhé. 

B?n có th? th? v?n may c?a mình khi ??ng ký tham gia các trò ch?i cá c??c t?i nhà cái Casino VN138. Chúng tôi là nhà cái ???c nhi?u ng??i ch?i ?á giá là uy tín hàng ??u trên th? tr??ng hi?n nay. Liên h? Casino VN138 ???c h??ng d?n b?n t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!