7 Cách làm t?ng view Youtube c?c hi?u qu? không m?t phí

T?i ?u hóa kênh Youtube

B?n ?ang t?p tành làm Youtuber v?i tâm huy?t cao nh?ng l?i nh?n ???c 1, 2 views khi?n b?n chán n?n? Nhìn th?y s? view c?a ng??i khác mà ch? bi?t ao ??c ch? không bi?t cách nào có th? làm t?ng view youtube.

??ng t? b? nhé! Casinovn138.com s? mách b?n nh?ng bí quy?t t?ng view youtube m?t cách hi?u qu? nh?t mà không m?t phí. ??m b?o ??c xong là ph?i b?t tay th?c hành li?n vì nó quá d?!

L??t view là gì?

View youtube hay còn ???c g?i là l??t xem, ngh?a là m?t ng??i nào ?ó nh?p vào video c?a b?n và xem ??n giây th? 4 thì ???c g?i là 1 view. 

L??t view là gì?
L??t view là gì?

7 cách làm t?ng view Youtube hi?u qu?

B?n ?am mê làm video và youtube. Th?m chí là ??u t? khá nhi?u v? n?i dung và ch?nh s?a video h?p d?n nh?ng v?n không nh?n l?i ???c nhi?u l??t xem. ?i?u này khi?n b?n chán n?n và t?ng có ý ??nh mu?n t? b?. Hãy thay ??i suy ngh? t? bây gi? nhé! Vì sau ?ây b?n s? ???c h??ng d?n Top 7 cách làm t?ng view youtube m?t cách hi?u qu? mà l?i hoàn toàn không m?t phí.

Khuy?n khích l??t ??ng ký t? ng??i xem

?ây là cách d? nh?t ?? khuy?n khích l??t ??ng ký t? ng??i xem m?t cách khá hi?u qu?. Thay vì làm nhi?u cách gián ti?p ?? t?ng l??t ??ng ký thì chi b?ng nói tr?c ti?p ??u và cu?i video.

Khuy?n khích l??t ??ng ký t? ng??i xem
Khuy?n khích l??t ??ng ký t? ng??i xem

?ây ???c xem là m?t câu nh?c nh? cho nh?ng ng??i xem. Có l? b?n ?ã quen thu?c v?i câu nói ??i lo?i nh?: 

  • ??u video “Chào các b?n l?i là mình ?ây! Hôm nay mình s? h??ng d?n cho các b?n cách làm t?ng view youtube m?t cách hi?u qu? và không m?t phí. Cùng tìm hi?u ngay bây gi?. ??ng quên like, share và nh?n ??ng ký kênh ?? nh?n ???c thông báo v? nh?ng video b? ích c?a mình nhé!” 
  • Cu?i video “H?n g?p các b?n ? nh?ng video ti?p theo! ??ng quên nh?n like, share và ??ng ký kênh, nh?p vào chuông bên c?nh ?? không b? l? nh?ng video m?i nh?t c?a mình nhé!”.

?ây là cách ph? bi?n nh?t mà Youtuber nào c?ng làm, k? c? nh?ng youtuber n?i ti?ng trong c?ng ??ng youtube.

Có th? b?n s? quan tâm: Youtuber ki?m ti?n nh? th? nào? Cách làm Youtube ki?m ti?n

T?o danh sách phát

T?o danh sách phát
T?o danh sách phát

?? hi?u m?t cách ??n gi?n là b?n t? t?o m?t m?c phát có ch?a nhi?u video có n?i dung t??ng t?, g?p l?i vào 1 ch?. ?? khi ng??i dùng tìm ki?m t? khóa liên quan ??n tên danh sách phát c?a b?n thì nó s? hi?n th? 1 hình ?nh video có ?? là 20+ ch?ng h?n. Nh?p vào ?ó thì ng??i xem có th? xem các n?i dung liên quan v?i nhau mà không c?n ph?i tìm ki?m m?t th?i gian. Ngoài ra, video s? t? chuy?n ti?p cho nhau ch? không c?n nh?n vào b?t k? video nào n?a.

G?i ý thêm video ? màn hình k?t thúc

? nh?ng giây cu?i cùng tr??c khi video ???c k?t thúc, màn hình s? hi?n ra nh?ng video g?i ý ? d?ng c?a s? nh?, g?i ý nh?ng video khác c?a kênh b?n. ?ây c?ng là m?t cách kê g?i l??t xem khá hi?u qu?.

G?i ý thêm video ? màn hình k?t thúc
G?i ý thêm video ? màn hình k?t thúc

T??ng tác v?i ng??i xem

Ch? kênh c?n t??ng tác th??ng xuyên v?i ng??i xem ?? h? c?m th?y thích thú và ???c quan tâm. Hành ??ng th??ng th?y nh?t c?a vi?c này là th? tim bình lu?n và tr? l?i câu h?i c?a ng??i xem r?t ???c tán th??ng và t?ng l??t t??ng tác c?a khán gi? ??i v?i kênh c?a mình.

Ph? ?? video

?ây là cách làm c?ng khá ph? bi?n ? giai ?o?n hi?n t?i. Ngoài ra, nó còn ch?ng minh ???c chúng ta là m?t ng??i làm youtube có tâm và chuyên nghi?p.

M?t video có ph? ?? giúp ti?p c?n ???c v?i nh?ng ng??i kh? n?ng nghe kém ho?c có th? là khuy?t t?t. B?n c?ng nên phiên âm ph? ?? thành nhi?u ngôn ng? khác nhau ?? thu hút nhi?u ng??i ? kh?p m?i n?i xem và hi?u video c?a b?n mà không g?p b?t k? m?t tr? ng?i hay rào c?n nào v? ngôn ng?.

Ph? ?? video
Ph? ?? video

Chia s? video trên m?ng xã h?i

Hãy tích c?c chia s? video c?a b?n lên các trang m?ng xã h?i mà b?n ?ang s? h?u. ??ng ch? ??ng video lên Youtube và ng?i ch? ??i view t?ng m?t cách th? ??ng. Ch? ??ng chia s? và lan truy?n r?ng rãi cho nhi?u ng??i bi?t ??n h?n nhé!

T?i ?u hóa kênh Youtube

  • T?o hình ?nh th??ng hi?u cho kênh: ??m b?o r?ng hình ?nh ??i di?n gi?a kênh Youtube và các trang m?ng xã h?i c?a b?n ph?i có s? ??ng nh?t. ?ây là cách ??u tiên ?? có th? t?ng m?c ?? nh?n di?n th??ng hi?u m?t cách d? nh?t.
  • T?i ?u hóa mô t? kênh: Nh?p thêm mô t? kênh s? giúp ng??i tìm ??n và xem video trên kênh s? bi?t kênh c?a b?n s? làm v? n?i dung gì và giúp h? có ???c nh?ng l?i ích nh? th? nào. Tr? l?i ???c câu h?i: “T?i sao ph?i xem video ? kênh c?a b?n?
T?i ?u hóa kênh Youtube
T?i ?u hóa kênh Youtube
  • Thêm các link d?n v? m?ng xã h?i hay cách th?c liên l?c: ?? t?o lòng tin v?i khán gi? nhi?u h?n. Ki?m thêm follow t? vi?c các khán gi? s? follow các kênh liên quan ??n b?n n?u h? yêu thích b?n. T? ?ó, b?n s? có ???c m?t l??ng fan ?ông ??o t? m?i m?t tr?n và có th? ki?m ti?n ? các trang m?ng xã h?i này nh? vào vi?c làm KOL cho các nhãn hàng ch?ng h?n.
  • Thêm t? khóa cho kênh: Hãy dành th?i gian nghiên c?u c?n th?n và ch?n l?c các t? khóa chính cho kênh c?a mình. ?ây là nh?ng t? khóa liên quan ??n kênh và n?i dung b?n ?ang th?c hi?n và b?n ngh? ng??i xem có nhu c?u s? tìm ki?m nh?ng t? khóa ?ó.
T?i ?u hóa kênh Youtube
T?i ?u hóa kênh Youtube
  • T?o teaser riêng cho kênh: N?u b?n có xem video c?a các youtube chuyên nghi?p, b?n s? th?y ??u video xu?t hi?n teaser riêng t?m 5-10 giây. ?ây c?ng là m?t cách ?? nh?n di?n th??ng hi?u c?a b?n ?ó! B?n có th? ?? tên kênh, logo ho?c m?t s? ít nh?ng thông tin mà b?n mu?n th? hi?n. Nh?ng hãy t?i gi?n và ti?t ch? thông tin ít nh?t có th? nhé! ??ng quên, t?o m?t ?o?n âm thanh m?i l? c?a riêng b?n và l?ng ghép vào ?o?n teaser này.

V?y là chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà Casino VN138 ?ã cung c?p ??y ?? 7 ph??ng pháp làm t?ng view youtube c?c ??n gi?n và hi?u qu? dành cho các b?n. Hi?u r?i thì có th? t? tin ?i th?c hành ngay ?i nhé. ??m b?o s? ?em l?i nh?ng k?t qu? vô cùng b?t ng? ?ó. Chúc b?n thành công!

Hãy ??ng ký tham gia ngay nhà cái Casino VN138 n?u b?n yêu thích nh?ng trò ch?i cá c??c Online h?p d?n nhé. Chúng tôi là nhà cái uy tín hàng ??u hi?n nay, b?n có th? tham kh?o thêm t?i ?ây: https://casinovn138.com/gioi-thieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!