H??ng d?n cách làm qu?n trò Ma sói cho ng??i m?i

H??ng d?n cách làm qu?n trò Ma sói cho ng??i m?i

Game Ma sói có h?p d?n hay không ph?n l?n phu?c thu?c vào ng??i qu?n trò. N?u b?n ?ã t?ng ch?i ma sói nh?ng ch?a ???c th? s?c ? v? trí này thì hãy cùng xem h??ng d?n cách làm qu?n trò ma sói d??i ?ây nhé.

Qu?n trò s? là n?m ???c chính xác nh?t ?âu là dân làng, ?âu là sói và ??a ra cách d?n d?t thú v? nh?t. Hãy cùng xem cách làm qu?n trò nh? th? nào cho h?p d?n qua bài vi?t d??i ?ây c?a chuyên m?c Sòng bài Casino VN138.

H??ng d?n cách làm qu?n trò game Ma sói

Thi?t l?p game

Thi?t l?p game Ma sói
Thi?t l?p game Ma sói

??u tiên ?ó chính là vi?c thi?t l?p game, khi ch?i Ma sói nhóm b?n ph?i có t? 8 ng??i tr? lên. Tùy vào s? l??ng thành viên mà b?n có th? s?p x?p theo g?i ý d??i ?ây:

  • 8 – 9 ng??i: 1 nhà tiên tri, 1 ng??i b?o v?, 2 ng??i sói, còn l?i là ng??i dân.
  • 10 – 11 ng??i: 1 nhà tiên tri, 1 ng??i b?o v?, 1 th? s?n, 3 con sói và còn l?i ng??i dân.

?ây là b??c thi?t l?p c? b?n nh?t cho nh?ng b?n m?i b?t ??u làm qu?n trò. Sau này n?u thông th?o r?i, tùy vào s? l??ng ng??i mà b?n có th? phân chia sao cho cân b?ng nh?t. B?n là ng??i quy?n l?c nh?t cân b?ng s?c m?nh c?a hai bên.

Có th? b?n ch?a bi?t: Bài ch?n là bài gì? H??ng d?n cách ch?i bài ch?n ??n gi?n nh?t

Ph? bi?n lu?t ch?i

Ph? bi?n lu?t ch?i
Ph? bi?n lu?t ch?i

Sau khi ?ã thi?t l?p game xong, v?i vai trò là m?t ng??i qu?n b?n s? ph? bi?n lu?t ch?i cho m?i ng??i. Hãy luôn nh? r?ng t?t c? các thành viên ??u ph?i n?m ???c lu?t ch?i n?u b?t k? 1 thành viên nào v?n còn ch?a rõ thì ?ôi khi toàn b? trò ch?i s? b? d?ng.

B?t ??u ch?i – D?n chuy?n – ?i?u khi?n

Sau khi hoàn thành 2 b??c trên thì chúng ta b?t ??u b??c vào trò ch?i thôi nào. ?? b?t ??u ng??i qu?n trò s? ??c m?t câu d?n t?o không khí u ám ?úng ch?t nh?ng câu chuy?n trung c? châu Âu. B?n có th? tham kh?o các câu d?n d??i ?ây:

  • “Tr?i t?i, khi tr?ng tròn lên cao, màn ?êm bao trùm t?t c? v?n v?t, con ng??i chìm vào gi?c ng?… Nh?ng con sói ?ã b?t ??u th?c gi?c và…”
  • “Trong ?êm tr?ng t??ng ch?ng nh? im ?ng, không m?t ti?ng ??ng… th? l?c c?a ma sói l?i càng tr? nên hùng m?nh… Chúng b?t ??u hành ??ng…”

?i?u ph?i không khí c?a trò ch?i

?i?u ph?i không khí c?a trò ch?i
?i?u ph?i không khí c?a trò ch?i

Trò ch?i ?ã b?t ??u, ?? t?o ?i?m nh?n ?? b?t ?i s? nhàm chán b?n có th? pha trò ?? t?o s? hài h??c, t?ng thêm không khí vui v? cho m?i ng??i. Nh?ng c?ng nên bi?t lúc nào c?n ph?i nghiêm túc, phù h?p v?i các di?n bi?n, cao trào c?a game.

Có th? nói là v? trí qu?n trò này c?ng khá b?n r?n ??y, b?n ph?i di chuy?n liên t?c vì tr?i t?i m?i ng??i s? không ai nghe th?y ti?ng g?i và ban ngày c?ng c?n s? h? tr? khi ??n g?n.

S?a l?i khi m?c nh?ng sai sót

Khi m?i làm qu?n trò l?n ??u thì khó tránh kh?i nh?ng sai l?m ?úng không nào. Hãy ghi nh? và s?a ch?a vào nh?ng màn ti?p theo ?? trò ch?i càng h?p d?n h?n nhé. B?n có th? tham kh?o thêm: Bài Catte là gì? H??ng d?n cách ?ánh bài Catte cho ng??i m?i

K?t lu?n

Qu?n trò là m?t v? trí khá quan tr?ng trong game Ma sói, ?òi h?i b?n ph?i có kh? n?ng ghi nh? và tài di?n thuy?t c?a mình. B?n s? ti?n hành t??ng thu?t l?i nh?ng s? vi?c di?n ra, b??c ti?n tri?n và cái hay cái d? trong su?t trò ch?i. 

Hy v?ng bài vi?t h??ng d?n cách làm qu?n trò game Ma sói mà Casino VN138 v?a chia s? ?ã ?em l?i cho b?n nhi?u ki?n th?c và kinh nghi?m. Chúc b?n th?c hi?n thành công và ch?i vui v? nhé.

Ngoài ra, b?n có th? tham gia ngay nhi?u trò ch?i cá c??c h?p d?n khác khi ??ng ký thành viên t?i Casino VN138. N?u b?n ch?a có nh?ng thông v? chúng tôi có th? xem thêm t?i ?ây: https://casinovn138.com/gioi-thieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!