Dropshipping là gì? H??ng d?n làm Dropshipping Shopee ki?m 5 – 10 tri?u/tháng

H??ng D?n Làm Dropshipping Shopee

Hi?n nay trên th? tr??ng có r?t nhi?u ph??ng pháp ki?m ti?n MMO khác nhau. Trong s? ?ó, có s? xu?t hi?n ??c bi?t c?a Dropship Shopee ???c khá nhi?u b?n quan tâm và ?ón nh?n.

V?y Dropship Shopee là gì? Cách v?n hành và ??ng ký tham gia cho ng??i dùng ra sao? Cùng Nhà cái VN138 tìm hi?u gay bây gi? qua bài vi?t bên d??i b?n nhé!

Dropship Shopee là gì?

Là hình th?c th??ng m?i tr?c tuy?n v?i các n?n t?ng th??ng m?i ?i?n t?, c? th? ? ?ây là Shopee. Có th? th?y Shopee là m?t trong nh?ng n?n t?ng Th??ng m?i ?i?n t? ph? bi?n nh?t hi?n nay.

Tham gia dropship Shopee, b?n ch? c?n t?p trung vào các l?nh v?c qu?ng bá th??ng hi?u, s?n ph?m, d?ch v? khách hàng ho?c ch? là các y?u t? digital marketing. B?n không ph?i lo l?ng v? các công vi?c khác nh? xu?t nh?p kh?u, giao hàng, v.v. Công vi?c này nh? nhàng h?n so v?i các hình th?c th??ng m?i truy?n th?ng.

??c bi?t, dropshipping c?ng là m?t cách ??u t? g?n nh? không c?n v?n. L?i nhu?n b?n nh?n ???c là do b?n quy?t ??nh s? khác bi?t gi?a giá th?u và giá b?n ??a ra, tr? ?i m?i chi phí phát sinh khác.

Dropship Shopee Là Gì?
Dropship Shopee Là Gì?

?u và nh??c ?i?m c?a Dropshipping Shopee

?u ?i?m

  • Ti?p c?n nhi?u khách hàng: Vì Shopee ?ang là m?i quan tâm c?a r?t nhi?u ng??i dùng hi?n nay, m?i ngày  có hàng nghìn l??t truy c?p vào sàn giao d?ch này. Do ?ó, n?u b?n dropship t? Shopee, b?n s? ti?p c?n ???c nh?ng khách hàng ti?m n?ng.
  • Thao tác ??n gi?n: B?n ch?t c?a công vi?c  dropship c?ng ch? y?u là ti?p th? tr?c tuy?n và d?ch v? khách hàng nên các th? t?c và quy trình c?ng vô cùng d? dàng và nhanh chóng. B?n không ph?i lo l?ng v?  ?óng gói, v?n chuy?n và giao hàng.
?u ?i?m c?a Dropshipping Shopee
?u ?i?m c?a Dropshipping Shopee
  • Quy trình Shopee d? dàng: Shopee c?ng không có quy ??nh  v? dropshipping quá kh?t khe nên quá trình v?n hành c?ng không g?p quá nhi?u khó kh?n. B?n ch? c?n tuân th? các ?i?u kho?n  v? ch?t l??ng s?n ph?m c?a Shopee.
  • Ti?t ki?m chi phí: ??u tiên, dropshipping không yêu c?u b?n ph?i có quá nhi?u v?n, vì v?y ?ây là m?t kho?n ??u t? g?n nh? mi?n phí. B?n c?ng có th? t?o ra l?i nhu?n, ?ây có th? coi là m?t công vi?c kinh doanh b?n nên th?.

V?i t?t c? nh?ng ?i?m m?nh trên, nhi?u ng??i ?ã  tham gia l?nh v?c này ?? ki?m thêm thu nh?p. Công vi?c này ch? y?u là công vi?c ph? c?a các b?n h?c sinh, sinh viên n?i tr?, h?c sinh.

N?u b?n ?ang là sinh viên c?n tìm ki?m vi?c làm thêm t?i nhà nh? nhành, ??n gi?n thì hãy tham kh?o bài vi?t: 5 Cách Ki?m Ti?n Online T?i Nhà Hi?u Qu? Cho Sinh Viên

Nh??c ?i?m c?a Dropshipping Shopee
Nh??c ?i?m c?a Dropshipping Shopee

Nh??c ?i?m

  • C?nh tranh gay g?t: ??u tiên, b?n s? c?n ph?i c?nh tranh v?i các dropshippers khác trong cùng m?t m?t hàng. Th? hai, Dropship Shopee s? ph?i c?nh tranh v?i các n?n t?ng th??ng m?i ?i?n t? l?n không kém khác nh? Tiki, Lazada, Sendo, …
  • Có nhi?u r?i ro: Do có quá nhi?u s? l?a ch?n cho phép khách hàng h?y ??n hàng b?t c? lúc nào. N?u b?n ?ã tham gia vào th? tr??ng này, b?n ph?i chu?n b? tinh th?n này s?n sàng.
  • Các ?i?u kho?n khách hàng phi?n ph?c: Các quy ??nh v? th?i gian ch?t ??n và giao hàng c?a hàng hóa b?n s? không ???c quy?t ??nh. Vì th?, b?n s? g?p m?t chút khó kh?n trong quá trình liên l?c v?i khách hàng.

H??ng D?n Làm Dropshipping Shopee

Casino VN138 s? mách cho b?n các cách làm th? nào ?? có th? th?c hi?n Dropshipping Shopee m?t cách hi?u qu? cao nh?t.

??ng ký tài kho?n

H??ng D?n Làm Dropshipping Shopee
H??ng D?n Làm Dropshipping Shopee

Tr??c tiên, b?n hãy vào trang Simple Shopee ?? ??ng ký tài kho?n. Ti?p theo ?ó b?n có th? ch?n 1 trong 2 công c? ho?c c? 2 công c? là Simple Shopee và Auto Shopee v?i Simple mi?n phí và Auto là có tr? phí.

Ch?n m?t hàng Dropship

??ng nên tùy ti?n ch?n m?t hàng Dropship. Hãy nên dành ra m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh ?? th?m dò, tìm hi?u và nghiên c?u ??i t??ng khách hàng c?a mình là ai và h? thích nh?ng s?n ph?m nh? th? nào.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Cách ki?m ti?n Affiliate Accesstrade hi?u qu? t?i nhà

Dùng Google Trends ?? nghiên c?u

?? thu?n ti?n cho vi?c ch?n m?t hàng ? trên, b?n có th? s? d?ng công c? Google Trends ?? n?m ???c xu h??ng hi?n t?i c?a xã h?i là gì và ??a ra các ph??ng án và l?a ch?n phù h?p nh?t.

Dùng Google Trends ?? nghiên c?u
Dùng Google Trends ?? nghiên c?u

Tìm nhà cung c?p uy tín, ch?t l??ng

B?n có th? tìm Net Sale hay m?t nhà cung c?p s?n ph?m/ d?ch v? nào ?ó ?áng tin c?y và ch?t l??ng. Các h?p ??ng gi?a ?ôi bên ph?i ???c ký k?t và th?a thu?n rõ ràng, tránh các tranh ch?p v? sau ho?c b? l?i d?ng, l?a ??o.

Chi?n d?ch marketing ?n t??ng

B?n là ng??i ti?p th? và qu?ng bá s?n ph?m cho nên chính b?n ph?i là ng??i t? ??a ra cho mình m?t s? chi?n d?ch marketing sáng t?o và h?p d?n. B?n ph?i ch?c ch?n r?ng các chi?n d?ch  này s? thu hút ???c ??i t??ng khách hàng mà b?n ?ang h??ng ??n. Ch? không ph?i t?o ra nh?ng chi?n d?ch sáo r?ng, không có m?c tiêu, m?c ?ích và các chi?n l??c c? th?, nhàm nhán.

Chi?n d?ch marketing ?n t??ng
Chi?n d?ch marketing ?n t??ng

T??ng tác v?i khách hàng

?? th? hi?n cho khách hàng và nhà cung c?p th?y b?n là m?t dropship chuyên nghi?p thì b?n c?n ph?i ch?ng minh cho h? th?y là b?n luôn ??t khách hàng c?a mình làm trung tâm và s?n sàng gi?i ?áp các th?c m?c c?a khách hàng b?t c? lúc nào mà h? c?n.

?ó là toàn b? nh?ng gì mà Casino VN138 hôm nay mu?n chia s? v?i các b?n. Mong r?ng chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 ?ã giúp b?n gi?i ?áp nh?ng th?c m?c b?y lâu nay v? l?nh v?c Dropshipping Shopee. 

Hãy ??ng ký ngay Casino VN138 ?? tham gia nhi?u trò ch?i và nh?n ???c nhi?u ph?n th??ng ti?n m?t h?p d?n b?n nhé. Chúng tôi là nhà cái uy tín hàng ??u hi?n nay t?i Vi?t Nam, b?n có th? tham kh?o thêm t?i ?ây: https://casinovn138.com/gioi-thieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!