H??ng d?n cách gi?m ping overwatch cho các gamer

H??ng d?n cách gi?m ping overwatch cho các gamer

Ping overwatch cao là s? th??ng hay g?p ph?i c?a các gamer trong quá trình ch?i ? server ?ông Nam Á. ??ng lo l?ng, trong bài vi?t này chúng tôi s? h??ng d?n cho b?n cách ?? gi?m ping overwatch hi?u qu? nh?t.

Vì các nhà phát hành game gi?i thích r?ng do Overwatch ch?i ? server ?ông Nam Á c?n ph?i có k?t n?i v?i server M?. Tuy nhiên, v?n ?? ping overwatch cao l?i xu?t hi?n nh? c?m b?a. Hãy cùng xem cách kh?c ph?c d??i ?ây cùng chuyên m?c Trò ch?i Caisno VN138 b?n nhé.

Ki?m Tra Card m?ng LAN khi Overwatch ping cao

Ki?m Tra Card m?ng LAN khi Overwatch ping cao
Ki?m Tra Card m?ng LAN khi Overwatch ping cao

Cách ??u tiên ?? gi?m ping overwatch ?ó chính là ki?m tra card m?ng LAN khi ping overwatch cao. Nguyên nhân có th? do th?i gian s? d?ng lâu nên có nhi?u b?i bám vào h? th?ng card m?ng LAN. Hãy ti?n hành v? sinh s?ch s? ?? ??m b?o vi?c k?t n?i d? li?u ???c di?n ra m??t mà và t?t h?n. N?u ?ã v? sinh s?ch s? r?i mà v?n không thay ??i hãy ki?m tra th?c hi?n ti?p các b??c d??i ?ây.

Cài ??t Card ?? h?a c?a máy tính và game

Nguyên nhân gây ra ping overwatch cao có th? là do card ?? h?a c?a game. B?n nên ch?n tùy ch?n là hi?u su?t t?i ?a ?? card ?? h?a trong máy có th? cung c?p b? nh? t?i ?a cho các Game. Ho?c m?t cách khác ?? s?a l?i Overwatch ping cao Khi ch?i, hãy chuy?n sang cài ??t card ?? h?a trong game. B? ch?n các tùy ch?n trong Kh? r?ng c?a ?? c?i thi?n ?? h?a.

T?t các tác v? ch?y n?n 

T?t các tác v? ch?y n?n 
T?t các tác v? ch?y n?n

Cách kh?c ph?c ti?p theo là hãy ki?m tra xem máy tính b?n có ?ang ch?y quá nhi?u các tác v? ng?m hay không. Nh?ng ?ng d?ng n?ng có kh? n?ng làm gi?m hi?u su?t trong quá trình x? lý game gây lên hi?n t??ng ping overwatch cao. Vào ph?n qu?n lý công vi?c và lo?i b? các ?ng d?ng và tác v? ch?y ng?m không c?n thi?t b?n nhé.

Ki?m tra c?u hình máy tính

Nguyên nhân ti?p theo khi?n ping overwatch t?ng cao ?ó chính là do c?u hình máy tính c?a b?n không ?áp ?ng ???c yêu c?u. Do ?ó hãy ki?m tra xem c?u hình máy tính mình có th?c s? m?nh hay không và cân nh?c ?? nâng c?p b?n nhé. C?u hình ??m b?o ping overwatch ?n ??nh s? là:

 • B? x? lý: Core i5 2.8Ghz
 • RAM: 8GB
 • Card ?? h?a: Nvidia GTX 970 / AMD R9 390 tr? lên
 • S?c ch?a: 20GB
 • H? ?i?u hành: Windows 10 64-bit

S? d?ng m?ng có dây

S? d?ng m?ng có dây
S? d?ng m?ng có dây

Thay th? m?ng không dây b?ng m?ng có dây c?ng là cách giúp gi?m ping overwatch mà b?n nên th? nhé. Vi?c này c?ng khá ti?n l?i cho các lo?i máy tính ?? bàn, s? d?ng m?ng không dây Wifi ?ôi khi g?p nh?ng v?t c?n, sóng sánh không ?n ??nh làm ?nh h??ng ??n quá trình ch?i game.

S? d?ng Modem/Router t?t h?n

Cách ti?p theo ?ó chính là b?n hãy thay th? Modem/Router t?t h?n nên nh? các thi?t b? trên c?a b?n ?ã quá c? k?. Vi?c thay th? Modem/Router ch?c h?n s? mang l?i s? khác b? rõ r?t và vi?c gi?m ping overwatch s? tr? nên d? dàng h?n.

S? d?ng Modem/Router t?t h?n
S? d?ng Modem/Router t?t h?n

Cách gi?m lag khi ch?i Overwatch b?ng code

Cách gi?m ping overwatch b?ng mã code c?ng ???c m?t s? ng??i s? d?ng và nh?n th?y có hi?u qu?. B?n hãy làm theo các b??c h??ng d?n d??i ?ây nhé:

 • B??c 1: ??u tiên m? ???ng d?n: Documents Overwatch setting. Sau ?ó m? file file Setting_v0
 • B??c 2: Nh?n Ctrl + F tìm ki?m t? “[Render.13]”, sau ?ó xóa h?t code ??n d??i cùng
 • B??c 3: B?n hãy thêm ?o?n code d??i ?ây vào thay th? nhé.

[Render.13]

AADetail = “0”

DirectionalShadowDetail = “1”

Dynamic Ambient = “0”

EffectsQuality = “1”

FullScreenHeight = “768”

FullScreenRefresh = “60”

FullScreenWidth = “1366”

Toàn màn hình Window = “0”

FullscreenWindowEnabled = “0”

GFXPresetLevel = “1”

LimitTo30 = “1”

LimitToRefresh = “0”

LocalFogDetail = “1”

LocalReflections = “0”

MaxAnisotropy = “1”

MaxEffectsAnisotropy = “1”

MaxExtraQualityAnisotropy = “1”

MaximizedWindow = “1”

RefractionDetail = “0”

RenderBrightness = “0,000000”

RenderContrast = “1.000000”

RenderScale = “0”

ShowFPSCounter = “0”

SimpleDirectionalShadows = “1”

SSAOEnabled = “0”

SSLRDetailLevel = “0”

TranslucentShadowDetail = “0”

TripleBufferingEnabled = “0”

UseGPUScale = “0”

WindowedFullscreen = “0”

WindowedHeight = “576”

WindowedPosX = “-8”

WindowedPosY = “-8”

WindowedWidth = “1024”

WindowMode = “2”

Có th? b?n c?ng quan tâm: Cách ??i tên trong Free Fire b?ng ký t? ??c bi?t

Cài m?t s? ph?n m?m h? tr? gi?m ping Overwatch

Cách cu?i cùng ?ó chính là gi?m ping overwatch b?ng ph?n m?m chuyên d?ng. M?c dù không bi?t có th?t s? hi?u qu? ?áng k? hay không b?n nên th? m?t s? ph?n m?m d??i ?ây nhé:

 • WTFast
 • Tiny 
 • Exitlag

Casino VN138 v?a chia s? ??n b?n bài vi?t h??ng d?n cách gi?m ping overwatch cho các gamer m?t cách chi ti?t nh?t. Ping overwatch t?ng cao là v?n ?? th??ng x?y ra t?i các server ?ông Nam Á nên khó th? nào tránh kh?i. 

Tham gia ngay nh?ng trò ch?i cá c??c ??y h?p d?n và có th? nh?n ???c nhi?u ph?n th??ng b?ng ti?n t?i Caisno VN138 ngay hôm nay b?n nhé. Chúng tôi là m?t nhà cái uy tín hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay, b?n có th? xem thêm ? ph?n Gi?i thi?u.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!