Cách ??t phong lông x? xui mang l?i may m?n hi?u qu?

??t phong lông

B?n ?ang g?p xui x?o trong công vi?c kinh doanh buôn bán và nh?ng ?i?u không may khác? ??ng lo l?ng, chúng tôi s? g?i ý cho b?n m?t s? ph??ng pháp ??t phong lông có th? th?c hi?n d? dàng mà l?i ?em ??n hi?u qu?.

V?y phong lông là gì và các cách th?c hi?n nh? th? nào? Chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 m?i b?n cùng ??c bài vi?t sau ?ây ?? khám phá ???c th?t nhi?u thông tin h?p d?n xoay quanh v?n ?? này nhé!

Phong lông là gì?

Phong lông là m?t thu?t ng? khá m? h? và chung chung, có th? hi?u ??n gi?n ?ây là hành ??ng xua ?u?i tà ma, v?n xui trong công vi?c kinh doanh, h?c t?p, buôn bán,…ngay t?i th?i ?i?m ?ó.

Theo quan ni?m c?a Trung Qu?c, phong lông theo ti?ng Hán có ngh?a là gió r?ng, ??c lái ?i s? là t? “rò gi?ng” ám ch? lu?n tà khí ???c sinh ra t? nh?ng ng??i ph? n? b? h? thai, b? thai ho?c thai m?t t? khi m?i sinh ra mà ng??i m? ch?a h?t th?i gian ? c?.

Phong lông là gì?
Phong lông là gì?

M?i ng??i truy?n tai nhau r?ng lu?ng tà khí này s? mang ??n s? xui x?o, ?i?m không lành cho công vi?c kinh doanh, ho?t ??ng buôn bán. Nên khi c?m nh?n ???c nh?ng lu?ng tà khí này ? xung quanh, h? s? ti?n hành ??t phong long ?? xua ?u?i v?n ?en, mong mu?n mng l?i may m?n.

??t phong lông c?ng ???c xem là m?t nét v?n hóa tín ng??ng l?u truy?n nhi?u ??i c?a ng??i Vi?t Nam. Cho ??n nay, hình th?c này v?n còn t?n t?i, nh?t là m?t s? b? ph?n ti?u th??ng có ho?t ??ng kinh doanh buôn bán ? trong tình tr?ng ? ?m, không suôn s?,…

Cách ??t phong lông x? xui mang l?i may m?n

??t phong lông b?ng mu?i

Theo quan ni?m c?a dân gian, h?t mu?i có v? m?n s? làm tiêu tan ?i sinh khí c?a ma qu?, ngu?n âm khí x?u xa ?? b?o v? ch? nhà.

Cách th?c hi?n nh? sau: L?y m?t ít mu?i cho vào lòng bàn tay, sau ?ó ném n?m mu?i qua phía vai trái c?a b?n thân v? phía sau l?ng. N?u là nam thì n?m mu?i b?ng lòng bàn tay trái, n? b?ng tay ph?i.

??t phong lông b?ng mu?i
??t phong lông b?ng mu?i

??t phong lông b?ng gi?y

?ây là cách xua ?u?i tà khí ph? bi?n nh?t t? tr??c ??n nay. B?ng cách ??t cháy m?t t? gi?y r?i h? xung quanh nhà. L?u ý: Nên h? vào nh?ng góc ?m th?p, t?i t?m vì ?ây là nh?ng n?i trú ng? c?a nhi?u tà khí c?a ma qu?.

Trong quá trình ??t phong lông, mi?ng nên nh?m theo câu “Ba h?n b?y vía, ba h?n chín vía ? ?ây, vía lành thì gi?, vía d? m?i ?i” ?? gi? l?i ?i?m lành, xua ?u?i tà ma bi?n ?i.

??t phong lông b?ng gi?y
??t phong lông b?ng gi?y

Còn ??i v?i các ti?u th??ng buôn bán, kinh doanh mà g?p tr??ng h?p v?a m? hàng l?i g?p khách xui x?o. H? s? ??t phong lông h? qua l?i tr??c c?a hàng c?a mình kèm câu nói “??t vía ??t van, vía lành ? l?i, vía d? m?i ?i”. Khách nam thì h? 7 l?n, n? thì 9 l?n.

Ngoài ra, ??i v?i nh?ng ng??i ?i ?ám tang v? ho?c nh?ng n?i u ám nh? nhà xác, n?i x?y ra tai n?n,…thì c?ng nên th?c hi?n ??t phong lông ?? xua ?u?i tà khí, ng??i âm s? không ?i theo v? nhà. Tr??c khi vào nhà hãy ??t gi?y phong lông tr??c c?a, xong th?c hi?n ??ng tác nh?y qua nh?y l?i. Nam thì nh?y 7 l?n, n? thì 9 l?n.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Cách làm bùa ?ánh bài may m?n, ??n gi?n

T?m lá b??i

Theo quan ni?m c?a ng??i x?a, t?m lá b??i c?ng có ý ngh?a mang l?i phúc l?c, xua ?u?i tà khí. Hãy s? d?ng lá b??i ?em ?i pha v?i n??c ?m ?? t?m s? giúp b?n thanh l?c c? th?, thêm sinh khí cho tinh th?n tho?i mái.

T?m lá b??i
T?m lá b??i

Mang theo bùa bên mình

?ây là ph??ng pháp dùng ?? xua ?u?i v?n ?en, mong mu?n mang theo bên mình nh?ng ?i?u may m?n ?? h? m?nh. Các b?n có th? t? làm bùa may m?n tùy theo s? thích c?a b?n thân. Sau ?ây là 2 bi?u t??ng bùa may m?n ?ã ???c nhi?u ng??i tin t??ng và s? d?ng r?ng rãi.

??u tiên là bi?u t??ng c? 4 lá: ?ây là chi?c bùa có hình d?ng lá c? 4 lá, m?t lo?i c? mang ý ngh?a may m?n trong th?n tho?i celtic. M?i m?t lá c?a lo?i c? này s? t??ng tr?ng cho m?t ý ngh?a ??c bi?t khác nhau g?m ti?n tài, danh v?ng, tình yêu và s?c kh?e.

Bi?u t??ng chìa khóa: Ng??i x?a quan ni?m chùm dây ?eo chìa khóa là th? có th? mang l?i may m?n. N?u b?n có th? ?eo ???c chùm 3 chìa khóa, nó s? giúp b?n m? ra ???c 3 cánh c?a giàu có, s?c kh?e và tình yêu khi?n cho cu?c s?ng c?a b?n bình yên và sung túc h?n.

Mang theo bùa bên mình
Mang theo bùa bên mình

Hy v?ng qua m?t s? cách ??t phong lông mà nhà cái Casino VN138 gi?i thi?u trong bài vi?t này s? giúp b?n xua tan ?i nh?ng khó kh?n, tr?c tr? trong vi?c h?c t?p, kinh doanh và buôn bán s? tr? nên suôn s?, thu?n l?i.

??ng ký ngay thành viên nhà cái Casino VN138 ?? th? v?n may và mang ti?n th??ng v? cho mình, v?i nh?ng trò ch?i vô cùng h?p d?n b?n nhé. Liên h? Casino VN138 ?? ???c ??i ng? nhân viên chúng tôi h??ng d?n chi ti?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!