H??ng d?n cách ch?i Roulette cho ng??i m?i – D? TH?NG

M?t s? chi?n thu?t ch?i d? th?ng

Roulette là m?t trò ch?i c?c k? n?i ti?ng t?i các casino. Nhi?u ý ki?n cho r?ng n?u không có Roulette thì không th? g?i là m?t casino chuyên nghi?p ???c. Cách ch?i Roulette r?t d? nh?ng l?i khó th?ng và ??c bi?t m?i m?t ng??i m?i ch?a có nhi?u kinh nghi?m.

Trong bài vi?t này, chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 s? h??ng d?n cách ch?i Roulette cho ng??i m?i ??ng th?i b?t mí cho b?n nh?ng chi?n thu?t ch?i Roulette v?i kh? n?ng th?ng cao. Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u nhé.

Roulette là gì?

Roulette là gì?
Roulette là gì?

Roulette là m?t trò ch?i có 1 cò quay và 1 bàn s? ?? cho ng??i ch?i ??t c??c vào trong ?ó. Trong bàn s? này s? có t?ng c?ng 37 s? ???c ?ánh s? t? 0 ??n 36 bao g?m nhi?u lo?i c??c khác nhau. Nhi?m v? c?a ng??i ch?i là ?oán ra con s? s? quay trúng tr??c khi các Dealer cho vòng quay b?t ??u.

Theo nh? quy ??nh thì qu? bóng nh? c?n ph?i quay ít nh?t là 3 vòng tr??c khi r?t vào 1 s? c? th? nào ?ó, khi qu? bóng r?t vào trong 1 s? nào ?ó, ng??i ch?i s? so sánh s? ?ó có trùng kh?p v?i lo?i c??c mà mình ??t không ?? xét th?ng hay thua.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Bài Baccarat là gì?

Lu?t và cách ch?i Roulette

Lu?t và cách ch?i Roulette
Lu?t và cách ch?i Roulette

B??c ??u tiên B?n ph?i ch?n ??ng xu t??ng ?ng v?i s? ti?n mà b?n mu?n ??t c??c. Sau ?ó dùng tay ??t ??ng xu vào c?a trong bàn c??c.

V?i các t? l? c??c nh? sau:

 • C??c ??n: C??c tr?c ti?p 1 con s? c? th?
 • C??c ?ôi: C??c 1 lúc 2 con s? b?ng cách ??t chip lên vách ng?n gi?a 2 con s? trên bàn c??c
 • C??c hàng: ??t chip vào ranh gi?i hàng Roulette vào hàng t??ng ?ng
 • C??c 4: ??t chip l?i góc, n?i 4 s? ?ó g?p nhau
 • C??c 2 hàng: ??t c??c vào 2 Street Bet
 • C??c c?t: ??t vào ô “2 to 1” ? cu?i m?i c?t s?
 • C??c nhóm 12 s?: ??t xu vào 1 trong 3 ô ?ánh d?u 1st12, 2nd12, 2rd12
 • C??c ch?n l?: ??t vào các s? t? 1 ??n 36 và dùng k?t qu? ?? xác ??nh th?ng thua
 • C??c n?a bàn 18 s?

Sau khi ti?n hành ??t c??c, các Dealer s? ti?n thành quay Roulette ?? xác ??nh k?t qu? và trao th??ng.

M?t s? chi?n thu?t ch?i d? th?ng

M?t s? chi?n thu?t ch?i d? th?ng
M?t s? chi?n thu?t ch?i d? th?ng

Chi?n thu?t James Bond

Hi?n t?i, ?ây là chi?n l??c sòng b?c tr?c tuy?n ???c s? d?ng r?ng rãi nh?t, ??ng th?i nó c?ng cho xác su?t chi?n th?ng cao nh?t. Tuy nhiên, b?n c?n ít nh?t 200 ?ô la ?? ti?p t?c ch?i. Ti?p theo, ng??i ch?i s? c?n chia ti?n c??c c?a mình theo các ô sau:

 • Trong Ô 0: B?n s? ??t 10 ?ô v?i t? l? 1:35.
 • Trong Ô 13-18: B?n s? ??t 50 ?ô v?i t? l? c??c 1: 5.
 • Trong Ô 19-36: B?n s? ??t 140 ?ô v?i t? l? c??c 1: 2.

C??c này s? mang l?i cho ng??i ch?i t?i 70% ti?n th??ng tuy nhiên yêu c?u b?n ph?i có s? v?n l?n.

Chi?n thu?t ?ánh s? quay vòng

?ây là m?t trong nh?ng cách ch?i cò quay hi?u qu? và ???c nhi?u tay c??c s? d?ng. Khi ?ó, ng??i ch?i c?n xác ??nh th? t? ??t c??c nh?t ??nh vào hai khu v?c c? ??nh trên bàn Roulette tr??c khi ??t c??c. B?n ph?i chia các s? b?n ?ang ch?i thành các khu v?c khác nhau. Các khu v?c này s? bao g?m t?t c? các s? trên b?ng. Ti?p theo, ng??i ch?i s? ph?i ??t c??c ? h?u h?t các khu v?c ?? t?ng kh? n?ng chi?n th?ng.

B?n có th? tham kh?o thêm: Cách canh bài Baccarat t? cao th?

Chi?n thu?t ?i ???ng l?ch

Xu h??ng ?i sai ???ng, còn ???c g?i là ???ng chéo trong trò ch?i Roulette. V?i cách ch?i này, kh? n?ng x?y ra trùng h?p là t??ng ??i cao, ng??i ch?i có th? th?ng nhi?u ván liên ti?p nh?ng s? ván th?ng là nh?t ??nh và không quá nhi?u.

Khi ch?i ng??i ch?i s? ?i ???ng chéo, sau m?t ván s? d?ng m?t ván, ván sau s? không quay l?i ???ng c?a ván tr??c. Ng??i ch?i s? ch?i t?ng c?ng 3 trò ch?i ???ng chéo, v?i các giá tr? khác nhau cho m?i con ???ng.

Chi?n thu?t Martingale Roulette

Chi?n thu?t Martingale Roulette
Chi?n thu?t Martingale Roulette

Martingale luôn ???c coi là k? thu?t cá c??c t?t nh?t và d? dàng nh?t cho m?i ng??i ch?i. Theo ?ánh giá c?a nh?ng ng??i có kinh nghi?m thì t? l? c??c và t? l? th?ng c?a nó là trên 50%. N?u b?n thua, b?n ch? c?n nhân ?ôi ti?n c??c c?a mình vào vòng ti?p theo. ?úng v?i câu thua ? ?âu g?p ?ôi ? ?ó. C? nh? v?y cho ??n khi b?n giành chi?n th?ng.

Trên ?ây là nh?ng thông tin chi ti?t mà Casino VN138 mu?n chia s? ??n b?n v? cách ch?i Roulette cho ng??i m?i kèm theo ?ó là m?t s? chi?n thu?t giúp b?n d? dàng dành chi?n th?ng h?n trong trò ch?i mang tính may r?i nh? th? này. 

??ng ký ngay nhà cái Casino VN138 ?? tham gia ngay trò ch?i Roulette online h?p d?n b?n nhé. T?i ?ây chúng tôi còn r?t nhi?u trò ch?i h?p d?n khác cho b?n có th? l?a ch?n. Liên h? Casino VN138 ?? nhân viên chúng tôi t? v?n t?t nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!