H??ng d?n cách ch?i Minecraft PE v?i b?n bè trên ?i?n tho?i ??n gi?n

Ch?i Minecraft PE v?i b?n bè trên ?i?n tho?i

Minecraft là t?a game khám phá và xây d?ng th? gi?i m? r?ng l?n. ?ây là th? lo?i gameplay không gi?i h?n. Ng??i ch?i có th? t? do xây d?ng m?i th? và tr?i nghi?m t?a game theo nhi?u cách khác nhau. Cách ch?i Minecraft v?i b?n bè trên ?i?n tho?i vô cùng ??n gi?n và không ph?c t?p nh? b?n ngh?.

Bài vi?t c?a Casino VN138 h??ng d?n các b?n cách ch?i Minecraft v?i b?n bè trên ?i?n tho?i v?i nhi?u cách khác nhau. N?u ch?a bi?t, m?i b?n tìm hi?u c? th? qua n?i dung bài vi?t d??i ?ây.

Ch?i Minecraft PE v?i b?n bè trên ?i?n tho?i

Ch?i Minecraft PE v?i b?n bè trên ?i?n tho?i
Ch?i Minecraft PE v?i b?n bè trên ?i?n tho?i

Minecraft PE là vi?t t?t c?a Pocket Edition, t?t c? các “phiên b?n b? túi” c?a Minecraft ???c phát tri?n cho các h? ?i?u hành mobile d?a trên n?n t?ng Bedrock Edition. T?t c? các phiên b?n do Microsoft và Mojang cùng phát tri?n.

V?i s? khác bi?t gi?a hai n?n t?ng Bedrock và Java không th? ch?i chung v?i nhau. ?ây chính là lý do s? phát tri?n c?a vi?c k?t n?i gi?a các ng??i ch?i trên Minecraft PE v?i b?n bè ???c ra ??i.

Có khá nhi?u cách ch?i Minecraft PE v?i b?n bè trên ?i?n tho?i, c? th? nh? sau:

M?i b?n bè

M?i b?n bè
M?i b?n bè

B??c 1: M? Minecraft PE và load vào th? gi?i c?a b?n.

B??c 2: Vào giao di?n menu trên màn hình, ch?n vào nút “Invite to Game” khi ?ó danh h?p tho?i danh sách nh?ng ng??i b?n ?ang online c?a b?n hi?n lên.

B??c 3: Ch? vi?c ch?n vào nh?ng ai mu?n m?i vào sau ?ó b?m nút “Send x Invites”.

L?u ý: ?? th?c hi?n ???c 3 b??c trên, ??u tiên b?n c?n ph?i k?t b?n v?i ng??i b?n mu?n ch?i chung qua m?c tìm ki?m tên b?n bè ngoài giao di?n chính c?a trò ch?i.

B?n có th? xem thêm: Review Kimetsu Yaiba SS2 – K? Vi?n Tr?n – Ph? ?èn ??

Cùng tham gia vào m?t server

V?i ph??ng th?c này, các b??c ti?n hành s? ph?c t?p h?n. Tuy nhiên, ?u ?i?m ? ?ây nh?ng b?n bè ch?i chung s? không ph? thu?c vào Host online m?i có th? tham gia. Mà thay vào ?ó ng??i ch?i có th? vào ra server b?t k? lúc nào. 

?? tham gia vào m?t server, ng??i ch?i c?n thông tin v? tên, ??a ch? và c?ng port c?a server. V? thông tin server b?n có th? ch?n nh?ng cái tên ???c ?? c? trong danh sách c?a game, ngoài ra b?n có th? tham kh?o m?t s? server dành riêng cho ng??i ch?i Vi?t Nam, ???c các Youtuber t?o ra công b? trên các trang web.

  • Sau khi có ???c thông tin server, b?n ti?n hành vào game. Trong màn hình ch?n th? gi?i, góc bên ph?i b?n s? th?y tab “Server
  • Ch?m vào ?ó ?? ch?n m?t trong các server có s?n ho?c thêm thông tin server m?i b?ng cách b?m nút Add.
  • Sau khi nh?p ??y ?? thông tin server b?n mu?n ch?i, b?n ti?n hành b?m Save ?? l?u vào danh sách cho nh?ng l?n ch?i sau.
  • Nh?p vào server v?a l?u r?i b?m Play. ??ng quên ??ng nh?p vào tài kho?n Microsoft tr??c khi ch?i nhé.

Ch?i cùng qua m?ng LAN

Ch?i cùng qua m?ng LAN
Ch?i cùng qua m?ng LAN

B??c 1: M? Minecraft PE và b?m Play.

B??c 2: Vào danh sách th? gi?i c?a b?n, b?m vào bi?u t??ng bút chì bên ph?i. T?i ?ây b?n có th? ??t quy ??nh cho nh?ng ng??i ch?i chung v?i 2 lo?i là Visitor và Member t?m hi?u là tham quan và thành viên ???c phép can thi?p.

B??c 3: Tìm ??n m?c Multiplayer, b?t “Multiplayer Game” ?? cho phép ch?i nhi?u ng??i và “Visible to LAN Players” ?? cho phép ng??i trong cùng m?ng LAN có th? ch?i chung, sau ?ó b?m Play.

B?n có th? tham kh?o thêm: Hutao Build – H??ng d?n cách xây d?ng nhân v?t trong Genshin Impact

Tham gia vào th? gi?i b?n bè

Tham gia vào th? gi?i b?n bè

B??c 1: M? Minecraft PE và b?m nút Play.

B??c 2: Ch?n tab th? 2 trong danh sách là Friends.

B??c 3: Ch?m vào tên ng??i b?n mu?n ch?i cùng và b?m Play.

L?u ý: ?? vào ch?i chung th? gi?i, b?n bè c?a b?n ph?i b?t b?t “Multiplayer Game” ?? cho phép ch?i nhi?u ng??i nhé.

Chia s? thêm cho b?n: B?o B?i Huy?n Tho?i – H??ng d?n cách t?i và ch?i trên PC

Bài vi?t trên ?ây chia s? cách ch?i Minecraft v?i b?n bè trên ?i?n tho?i ???c t?ng h?p b?i chuyên m?c Trò ch?i c?a Casino VN138. Hy v?ng nh?ng thông tin trên mang l?i h?u ích cho b?n. Chúc b?n th?c hi?n thành công và tr?i nghi?m trò ch?i cùng v?i b?n bè c?a mình nhé.

??ng ký thành viên Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n nhé. Chúng tôi là trang cá c??c và trò ch?i game hàng ??u hi?n nay, v?i chính sách b?o m?t an toàn nên b?n có th? yên tâm khi ??ng ký nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!