H??ng d?n cách ch?i m?u bình cho ng??i m?i

H??ng d?n cách ch?i m?u bình cho ng??i m?i

M?u binh hay còn g?i là binh x?p xám, m?t game bài có kh? n?ng v?n d?ng trí tu? cao ???c nhi?u ng??i ch?i bài l?a ch?n. Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? h??ng d?n cho b?n cách ch?i M?u binh chi ti?t nh?t.

Game bài M?u binh khi ch?i s? s? d?ng b? bài tây 52 lá và m?i ng??i s? ???c chia 13 lá và x?p thành 3 chi. C? th? nh? th? nào m?i b?n cùng theo dõi bài vi?t bên d??i c?a chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 nhé.

Các thu?t ng? trong M?u binh là b?n nên bi?t

 • Thùng phá s?nh (Q? J? 10? 9? 8?): là chi có 5 lá bài v?a là thùng v?a là s?nh (5 cây liên ti?p cùng ch?t).

Thùng phá s?nh

Thùng phá s?nh

 • T? quý (A? A? A? A?): chi có 4 cây cùng giá tr?, t? quý ch? xu?t hi?n ? chi 5 lá.

B? t? quý

B? t? quý

 • Cù l? (K? K? K? 9? 9?): Trong 1 chi có 3 trong 5 lá bài cùng giá tr? và 2 lá còn l?i c?ng cùng giá tr? v?i nhau thì ?ó ???c g?i là cù l?.

B? cù l?

B? cù l?

 • Thùng (7? Q? 10? K? A?): Là m?t chi g?m 5 lá bài b?t k? cùng ch?t.

B? thùng

B? thùng

 • S?nh(J? 10? 9? 8? 7?): Là chi có 5 lá bài t?o thành m?t dãy liên ti?p, không quan tâm ??n ch?t.

B? s?nh

B? s?nh

 • Sám cô(Q? Q? Q?): Trong 1 chi có 3 quân bài cùng giá tr?. N?u chi 5 lá thì 2 lá còn l?i khác giá tr? nhau.

B? sám cô

B? sám cô

 • Thú(J? J? 8? 8?): Chi có 2 c?p ?ôi cùng giá tr?, và lá còn l?i khác giá tr? v?i 2 c?p kia. Thú ch? xu?t hi?n ? chi 5 lá bài.

B? thú

B? thú

 • ?ôi (10? 10?): trong 1 chi ch? có 2 lá bài cùng giá tr? và các lá bài còn l?i khác nhau (v? giá tr?) t?ng ?ôi m?t.

B? ?ôi

B? ?ôi

 • M?u th?u (còn l?i là rác): Ch? có các lá bài khác nhau t?ng ?ôi m?t g?i là Rác. V?i chi 5 lá bài thì chi ?ó không t?o thành “thùng” ho?c “s?nh”.

M?u th?u

M?u th?u

 • Binh l?ng: Binh th?ng là tr??ng h?p bài không ???c x?p theo th? t? l?n ??n bé. Chi 1, chi 2 có 5 lá bài và chi 3 có 3 lá bài.

Binh l?ng

Binh l?ng

Lu?t ch?i bài M?u binh

?? ch?i ???c m?u binh thì ít nh?t chúng ta c?ng c?n ph?i bi?t lu?t ch?i nh? th? nào ?úng không. Trên m?i ván bài th? t? m?nh y?u lá bài s? l?n l??t t?ng d?n là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A và ??c bi?t trong M?u Binh ch? xét ??n ?? l?n, không xét ch?t c?a lá bài. Ta ph?i x?p sao cho chi 1 m?nh h?n chi 2, chi 2 m?nh h?n chi 3, n?u không s? b? tính là binh l?ng.

Th? t? m?nh y?u khi so bài nh? sau: Thùng phá s?nh > T? quý > Cù l?  > Thùng > S?nh > Xám cô > Thú > ?ôi > M?u th?u > Binh l?ng.

Có th? b?n s? quan tâm: H??ng d?n cách ch?i bài T? s?c cho ng??i m?i 

Các tr??ng h?p th?ng ??c bi?t

Tr??ng h?p ??c có ngh?a là t?i tr?ng, có ngh?a là b?n không c?n ph?i so bài v?i ??i th? mà v?n có chi?n th?ng thu?c v? mình. Các tr??ng h?p nh? sau:

 • S?nh r?ng: b? bài g?m 13 lá t? 2 -> A không cùng ch?t ho?c cùng ch?t ??u ???c

S?nh r?ng trong m?u binh

S?nh r?ng trong m?u binh

 • L?c Phé Bôn: 13 lá trên bài ng??i ch?i có 6 ?ôi và ch? l? 1 quân bài các ?ôi ng?u nhiên không nh?t thi?t ph?i l?n l??t nh? hình ?nh minh h?a ? d??i mi?n b?n có 6 ?ôi trên bài và 1 quân l? b?t k?.

L?c ph? bôn

L?c ph? bôn

 • Ba cái thùng: Bài ng??i ch?i có c? 3 chi là thùng.

Ba cái thùng

Ba cái thùng

 • Ba cái s?nh: Bài ng??i ch?i có c? 3 chi là s?nh.

Cách tính ti?n trong M?u binh

Thông th??ng trong các ván bài s? không có m?u binh ??c bi?t và m?u binh t?i tr?ng. N?u b?n th?ng thì b?n th?ng ???c 1 chi và thua thì b? m?t 1 chi. Ví d? nh? sau:

 • Gi? s? b?n ch?i bàn 4 ng??i ? chi 1 bài c?a b?n to nh?t thì b?n th?ng ???c c? 3 ng??i còn l?i ? suy ra b?n th?ng ???c 3 chi.
 • N?u ? chi 1  bài c?a b?n to h?n 2 ng??i và nh? h?n 1 ng??i ch?i khác ? b?n th?ng ???c 2 chi nh?ng thua 1 chi ? t?ng k?t ? chi 1 b?n th?ng ???c 1 chi
 • T??ng t? v?i các tr??ng h?p b?n thua 2 ng??i th?ng 1 ng??i và thua c? 3 ng??i b?n s? thua l?n l??t là 1 chi và 3 chi.

B?n có th? tham kháo thêm: H??ng d?n cách ch?i bài mèo n? cho ng??i m?i

Tr??ng h?p ván bài có m?u binh ??c bi?t

 • Thùng Phá s?nh chi 1: 10 chi ???c tính ? ng??i ch?i khác
 • Thùng Phá s?nh chi 2: 20 chi ???c tính ? ng??i ch?i khác
 • T? quý chi 1: 8 chi ???c tính ? ng??i ch?i khác
 • T? quý chi 2: 16 chi ???c tính ? ng??i ch?i khác
 • Xám cô chi cu?i: 6 chi ???c tính ? ng??i ch?i khác
 • Cù l? chi 2: 4 chi ???c tính ? ng??i ch?i khác

Tr??ng h?p ván bài có m?u binh t?i tr?ng

 • S?nh r?ng: 72 chi ???c tính ? ng??i ch?i khác
 • L?c Ph? Bôn: 18 chi ???c tính ? ng??i ch?i khác
 • Ba cái thùng: 18 chi ???c tính ? ng??i ch?i khác
 • Ba cái s?nh: 18 chi ???c tính ? ng??i ch?i khác

Trên ?ây là bài vi?t h??ng d?n cách ch?i và lu?t ch?i m?u bình m?t cách chi ti?t nh?t mà VN138 mu?n g?i ??n b?n. ?ây ???c xem là m?t game bài có kh? n?ng v?n d?ng trí tu? cao, hãy tham gia ngay b?n nhé.

Casino VN138 hi?n ?ang có nhi?u game bài khác nhau, b?n có th? ??ng ký tham gia ?? nh?n ???c nhi?u ph?n th??ng ti?n m?t h?p d?n nhé. Hãy liên h? chúng tôi qua s? hotline n?u b?n c?n ???c h? tr?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!