M?t Ch??c Là Gì? H??ng D?n Cách Ch?i M?t Ch??c Chi Ti?t

B?n ?ã t?ng nghe t? “Mahjong” ch?a? B?n có bi?t Mahjong là gì không? M?t ch??c (Mahjong)  ?ã ph? bi?n t?i th? tr??ng Vi?t Nam t? r?t lâu. Trò ch?i này b?t ngu?n t? Th??ng H?i, Trung Qu?c vào n?m 1850.

M?t ch??c ph? bi?n r?ng rãi v?i nhi?u hình th?c t? ch?c. Trong th?i ??i 4.0 hi?n nay, m?t ch??c online ?ang ???c nhi?u ng??i ch?i quan tâm và tham gia gi?i trí.

M?t ch??c – Mahjong là gì?

M?t ch??c hay còn ???c g?i là “Xoa m?t ch??c” b?i tr??c khi b?t ??u ch?i, ng??i ch?i s? có hành ??ng xoa quân c?. Bài m?t ch??c ???c du nh?p vào Vi?t Nam ta t? tr??c n?m 1975. Lúc b?y gi?, ch? nh?ng ng??i có ti?n, giàu có b?c nh?t m?i có th? ch?i m?t ch??c. Do ???c du nh?p t? Trung Qu?c nên ch? ???c in trên quân c? m?t ch??c là ch? Hán.

mat chuoc

M?t ch??c có bao nhiêu quân?

Quân m?t ch??c s? chia thành 4 b? s? có ký t? t? 1 ??n 9.

M?t ch??c có t?ng c?ng ít nh?t g?m 136 quân c? nh?t ??nh, t? 136 quân c? này s? chia làm 36 ký t? ??c bi?t, 36 tre, 36 vòng tròn, 16 quân bài gió và 12 quân bài r?ng.

quan mat chuoc

H??ng d?n cách ch?i bài m?t ch??c

?? có th? ch?i bài m?t ch??c m?t cách rành r?i, ??u tiên chúng ta s? nói v? cách chia bài.

Ng??i chia c?n ph?i úp h?t bài xu?ng bàn tr??c khi chia. Xào tr?n và ??o l?n chúng l?i v?i nhau. Ti?p ??n x?p thành 2 hàng, c? m?i 1 hàng s? có t?ng c?ng 18 quân bài ???c x?p ch?ng l?i v?i nhau.

Trên bàn s? có t?ng c?ng 160 quân bài ???c chia cho m?i ng??i ch?i, m?t ng??i 40 quân. Sau ?ó x?p bài thành 20 ?ôi ?? thành m?t hàng dài tr??c m?t.

Cách ?i vòng gió c?a m?t ch??c c?ng khá d? hi?u. M?t ván m?t ch??c bao g?m 4 l??t ?ông Nam Tây B?c. H?t m?t vòng là s? k?t thúc m?t gió. M?i b?t ??u là gió ?ông, t? ng??i C?a ?ông. Khi C?a ?ông di chuy?n 1 vòng tr? v? n?i ban ??u thì ??i qua gió Nam.

Nhà C?a Cái ???c s? h?u 14 quân bài, do ?ó s? ?ánh tr??c 1 quân. Sau ?ó, m?i ng??i ch?i s? có 14 quân m?i m?t l??t ch?i. ?ánh cho ??n khi nào có 1 ng??i ch?i t?i bài. Bài khi t?i s? chia ra 4 phu, m?i phu 3 có quân và 1 c?p.

  • C?p là khi b?n s? h?u hai quân bài hoàn toàn gi?ng nhau
  • Phu ngang g?m 3 quân bài hoàn toàn gi?ng nhau. Phu ngang có ???c có th? do t? b?c ho?c ?n c?a ng??i khác
  • Xác ??nh theo th? t? nh? vào phu d?c 
  • Tài phao không ?n ???c, ch? cho phu ngang
  • Chi?u là tr??ng h?p bài c?a b?n có s?n 3 quân bài và 1 quân do b?c ???c ho?c ??i th? t? ?ánh ra.

cach choi mat chuoc

Cách tính ?i?m khi ch?i m?t ch??c

Phán là ??n v? tính ?i?m.

  • 1 phán: S? h?u 4 Xuyên trong m?t ván bài/ S? h?u Chi?u ho?c Phu ngang cùng c?a/ T? b?c ?? ù/Hoa trùng s? ch? ng?i/;…
  • 2 phán: S? h?u 4 Hoa cùng lo?i/ Chi?u ho?c Ph?ng cùng c?a và gió/ Ù khi b?c quân cu?i,..
  • 3 phán: Bài ù khi s? h?u 3 ph?ng gió và 3 ph?ng r?ng ho?c ù cùng lo?i 1 hàng.

cach tinh diem mat chuoc

H??ng d?n cách ch?i m?t ch??c online

Lu?t ch?i m?t ch??c c? b?n

Có t?i ?a 4 ng??i ???c tham gia ch?i m?t ch??c trong 1 ván. Chu?n b? b?t ??u ván ??u, các ng??i ch?i s? thay nhau gieo 2 con xí ng?u.

Sau ?ó l?n l??t b?c các quân bài ?ông – Nam – Tây – B?c ?? xác ??nh v? trí ng?i và nhà cái theo chi?u ?ánh bài. Ng??i làm cái s? ?ánh c?a ?ông tr??c. Chi?u ?ánh theo chi?u kim ??ng h? l?n l??t là ?ông – Nam – Tây – B?c. Khi nào h?t m?t vòng thì g?i là h?t m?t Gió, t??ng t? nh? ch?i offline.

Ng??i ch?i ng?i ??i di?n v?i nhau. B?n còn nh? lý do vì sao nó có tên g?i là “Xoa m?t ch??c không? B?i vì nh?ng giây phút tr??c khi vào ván bài, ng??i ch?i s? b?t ??u ti?n hành xoa quân bài.

Sau ?ó, t?ng ng??i ch?i x?p 40 quân bài thành 20 ?ôi và bày tr??c m?t gi?ng nh? b?c t??ng. Có th? tùy ý x?p tùy theo s? thích c?a ng??i ch?i, mi?n sao ??m b?o lu?t ch?i là ???c.

Nhà cái s? xác ??nh h??ng rút bài b?ng cách th? xí ng?u. Xí ng?u r?i ? v? trí nào thì s? rút bài ? v? trí ?ó. Có t?ng c?ng là 13 quân. Chúng ta có th? t? l?y bài t? nhà cái t?i các nhà con là 2 – 2 – 2 – 2 ?ôi r?i 1 quân. Tuy nhiên nhà cái ???c phép l?y d? thêm m?t quân ?? ?i tr??c. N?u nhà cái may m?n b?c ???c luôn 2 quân li?n nhau thì s? ti?n hành nh?y cóc.

Nhà cái b?c xong bài thì l?n l??t t?i các nhà con th?c hi?n theo chi?u kim ??ng h?. Sau khi ng??i ch?i b?c xong bài thì ch?ng bài còn l?i s? chia làm hai ??u. B?c bài bình th??ng là ??u bên tay ph?i và d? nhiên ??u bên tay trái ?? b?c bài khi khung d?ng lên ho?c có hoa.

Ván bài s? k?t thúc khi có ng??i ch?i ù bài ho?c không còn bài ?? b?c n?a.

mat chuoc online

Mong r?ng qua bài vi?t này b?n ?ã bi?t và hi?u ???c v? ngu?n g?c c?a m?t ch??c và h?c ???c cách ch?i m?t ch??c online c?ng nh? offline. Chúc các b?n th?c hành thành công nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!